Kwartierstaat van Wendeline en Matthijs Braaksma (moederskant, deel III)

Generatie XVII t/m XXX
Generatie XVII
41286. Cornelis Doens
    overl. 1542
    schout en dijkgraaf van Albrandwaard 1532
    leenman van Putten 1515
    z.v. Doen Beijensz. (de jonge) en Aeskin (Haesken)
    x
41287. Baertgen Jansdr
    overl. na 1551
    eigenaresse van 10 gemet lant te Hoogvliet (1543)
    eigenaresse van 43 gemet land met huis en boomgaard te Poortugaal (1543)
    1. Neeltje Cornelis Doens van Driel
	 x
	 Dirck Cornelisz Koornneef
	 overl. na 06-09-1571
41952. Cornelis Philips (Vermaet)
    geb. Utrecht ca 1507
    verkoopt 1543 huis in het Oostvierendeel te Rotterdam
    brouwer, biersteker te Rhoon
    z.v. Philip Luijtgens van der Mathe en Gerritgen Thomasdr Corlinck
    x
41953. Katrijn (Trijntje) Jansdr. de Koning
    d.v. Jan Jacobs de Coning en Ariaentge Pieter Gijsbrechtsdr
    1. Philip Cornelis Vermaet
	 geb. Rhoon ca 1530
41954. Jonckheer Gerrit van Rhoon
    geb. Leiden ca 1521
    overl. 10-1600
    schildknaap (1553)
    bewoner van een nieuw huis te Rhoon (1553)
    baljuw van Rhoon (1557), baljuw van Putten en Geervliet
    eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal (1578-82)
    heemraad van Rhoon (1589)
    baljuw van Putten en Geervliet 1593
    kocht het land Korendijk van Arnout van Boshuijsen 1593
    z.v. Pieter V van Roon en Anna van Grave
    x
41955. Katrijna Clements
    geb. 's-Gravenhage ca 1520
    overl. voor 10-03-1559 (overleed eerder dan haar moeder)
    d.v. Clement Aerts Clements en Adriaentge Andriesdr.
    1. Helena Gerrits van Rhoon
	 geb. 's-Gravenhage 1544
	 onwettige dochter bij Katrijna Clements
41958. Arijen (Bastiaensz)
    geb. ca 1490
    x
41959. Neeltje Teunisdr
    d.v. Anthoenis Koosen Dircxz en Iswij
    1. Maertje Ariensdr
	 x
	 Dirck Cornelisz Kuedieff
Generatie XVIII
82572. Doen Beijensz. (de jonge)
    overl. voor 17-12-1515
    schepen van Poortugaal 1491 en 1507
    fondateur van de Grote Memorielanden te Poortugaal, beslist dat de opbrengs van 
    dit land moet worden gebruikt om zijn nakomelingen "viccary te laten stuydeeren", 
    testeert Poortugaal 6-1-1513, breidde zijn memorie uit met 5 gemet land in Nieuw 
    Rhoon, waarop zijn vader ook reeds een memorie had gevestigd
    z.v. Beije Doensz en Lijsbeth
    x
82573. Aeskin (Haesken)
    1. Cornelis Doens
	 overl. 1542
83904. Philip Luijtgens van der Mathe
    geb. ca 1475
    overl. Utrecht voor 27-02-1532 
    burger van Utrecht 1501, bierbrouwer te Utrecht
    z.v. Luijtgen Wouters van der Mathe en Celye Goyert Gherytsdr
    x Utrecht 14-07-1502
83905. Gerritgen Thomasdr Corlinck
    overl. in 1536/1537
    ook gehuwd geweest met Jan Ghijsbertsz (Hack)
    1. Cornelis Philips (Vermaet)
	 geb. Utrecht ca 1507
83906. Jan Jacobs de Coning
    overl. voor 1509
    brouwer in de Kipstraat te Rotterdam
    vermeld als belender van het ten westen naast de brouwerij gelegen huis 11-3-1490
    leende geld van Ghijsbert Jansz 21-2-1492
    x
83907. Ariaentge Pieter Gijsbrechtsdr
    overl. voor 1514
    d.v. Pieter Gijsbrechtsdr
    1. Katrijn (Trijntje) Jansdr. de Koning
	 x
	 Cornelis Philips (Vermaet)
	 geb. Utrecht ca 1507
83908. Pieter V van Roon
    geb. Rhoon ca 1460
    overl. Rhoon 19-02-1534
    begr. in Rhoon
    ambachtsheer van Rhoon (1502-1534) en Pendrecht (1520-1534)
    eigenaar van een huis aan het Westeinde te Den Haag
    z.v. Pieter IV van Roden en Margriet Gerrit Storm van Wena
    x 07-06-1501
83909. Anna van Grave
    geb. Brussel/Wavre 05-01-1475
    overl. Rhoon 06-03-1549 (begr. Rhoon)
    haar wapen is te zien in een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon
    d.v. Raes van Grave en Elisabeth van Sinte Guericx
    1. Jonckheer Gerrit van Rhoon
	 geb. Leiden ca 1521
83910. Clement Aerts Clements
    overl. voor 1559
    x
83911. Adriaentge Andriesdr.
    overl. 's Gravenhage voor 10-03-1559
    1. Katrijna Clements
	 geb. 's-Gravenhage ca 1520
83918. Anthoenis Koosen Dircxz
    geb. ca 1454
    overl. voor 03-05-1504
    hij was leenman van de Hofstad Putten te Pernis
    hij werd onmondig beleend op 8 december 1475
    z.v. Koos Dircxz. van Riede
    x
83919. Iswij
    1. Neeltje Teunisdr
	 x
	 Arijen (Bastiaensz)
	 geb. ca 1490
Generatie XIX
165144. Beije Doensz
	overl. voor 28-01-1485
	leenman van de Hofstad Putten te Poortugaal, beleend 11-9-1452
	schepen van Poortugaal 1458 - 1462
	op 8-12-1455 beleend met land met de drogen dijk langs de molen (het vroegere 
	beleningsland van zijn vader) met een boerderij, genaamd de Thomashofstede
	z.v. Doen Beijensz en Margriet Heyndricks
	x
165145. Lijsbeth
	overl. Poortugaal 17-12-1485
	vestigt als weduwe samen met haar zoon Cornelis een wekelijkse mis op 6 gemet
	grond, stichtte een memorie op 6 gemet land te Pernis, die o.a. door haar 
	achterkleinzoon werd afgekocht in 1567
	1. Doen Beijensz. (de jonge)
	  overl. voor 17-12-1515
167808. Luijtgen (of Luke) Wouters van der Mathe
	geb. ca 1435
	overl. voor 1493 
	schout van Schonauwen (onder Houten, 1484)
	Landgenoot in 't Goy (1465)
	Landgenoot onder Bunnik (1469)
	Ingeland onder Houten, Weteringe Vuylcop en Bunnik (1470)
	zegelt (1475) een brief voor Willem Daems van Schayk met als wapen de dwarsbalk
	Landgenoot te Houten (1482)
	z.v. Wouter Luytgens van der Mathe
	x
167809. Celye Goyert Gherytsdr
	overl. Houten voor 1485
	d.v. Goyert Gheryt Claesz en Ave
	1. Philip Luijtgens van der Mathe
	  geb. ca 1475
167814. Pieter Gijsbrechtsdr
	x
167815. NN
	1. Ariaentge Pieter Gijsbrechtsdr
	  overl. voor 1514
167816. Pieter IV van Roden
	geb. ca 1420
	overl. Rhoon 28-06-1509
	ambachtsheer van de heerlijkheid Rhoon (1483-1502)
	Het kasteel wordt in 1489 geplunderd en verbrand door de benden van jonker Frans 
	van Brederode
	z.v. Pieter II van Rhoon en Duiveland en Adriaentje Dierc Zaijendr. van der Lee
	x voor 23-05-1474
167817. Margriet Gerrit Storm van Wena
	uit het machtige Rotterdamse geslacht van de Bokels
	haar wapen is te zien op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon
	d.v. Gerrit Willem Stormsz. van Wena en Maria Vrancken van der Meer
	1. Pieter V van Roon
	  geb. Rhoon ca 1460
167818. Raes van Grave
	geb. Leuven 22-02-1437
	overl. Leuven 09-11-1501
	ridder, heer van Hevere bij Leuven
	z.v. Pieter van Grave en Agniete van Bourchove
	x Leuven 09-06-1467
167819. Elisabeth van Sinte Guericx
	geb. Leuven 18-09-1449
	overl. Leuven 06-09-1489
	d.v. Claes van Sinte Guericx en Lijsbeth Beijs
	1. Anna van Grave
	  geb. Brussel/Wavre 05-01-1475
167836. Koos Dircxz. van Riede
	geb. ca 1430
	overl. tussen 08-12-1475 en 1527. 
	leenman van de Hofstad Putten en Pernis 1455-1467
	z.v. Dirc Koosen van Riede en Lijsbet Jan Gillisse
	x
167837. NN
	1. Anthoenis Koosen Dircxz
	  geb. ca 1454
Generatie XX
330288. Doen Beijensz
	overl. voor 11-09-1452
	Leenman van de Hofstad Putten 1-4-1429 met land aan de Hofweg te Poortugaal
	z.v. Beijen Beijens en Lijsbeth
	x
330289. Margriet Heyndricks
	overl. Poortugaal 1446
	d.v. NN en Suetkin
	1. Beije Doensz
	  overl. voor 28-01-1485
335616. Wouter Luytgens van der Mathe (Schade)
	geb. ca 1400
	overl. na 1449
	afkomstig van Houten
	genoemd als als Wouter Scade (1427), betaalt over hofgoed Loerick
	landgenoot te Houten (1440)
	landgenoot te Bunnik (1441)
	ingeland te Houten, Weteringe, Vuylcop en Bunnik (1449)
	z.v. Luijtgen Philipsz
	x
335617. NN
	1. Luijtgen Wouters van der Mathe
	  geb. ca 1435
335618. Goyert Gheryt Claesz
	woonde te Veldhuizen bij De Meern
	x
335619. Ave
	1. Celye Goyert Gherytsdr
	  overl. Houten voor 1485
335632. Pieter II van Rhoon en Duiveland
	geb. ca 1380
	overl. voor 26-09-1454
	meerderjarig in 1411
	ambachtsheer van Rhoon 25-4-1411 tot 1437
	schepen van Dordrecht (1445)
	bouwt in 1433 na de St. Elizabethsvloed het kasteel van Rhoon
	z.v. Boudijn Pieters de jonge van Roden en Willemina Vranck Dirc Zaijendr
	x voor 18-02-1408
335633. Adriaentje Dierc Zaijendr. van der Lee
	geb. ca 1385
	haar wapen is te zien in een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon, een 
	alliantiewapen met elementen van Van der Lee (3 rozen) en van Wassenaar (wassende 
	maantjes)
	d.v. Dirc Zaij Goeswijnsz. van der Lede en Katrijn van Wassenaar
	1. Pieter IV van Roden
	  geb. ca 1420
335634. Gerrit Willem Stormsz. van Wena
	overl. voor 27-11-1464
	tresorier 1450
	schepen van Delft 1452-1453
	gasthuismeester 1454-1455
	leenman van Hodenpijl van 3 morgen land in de parochie van Schipluiden en 4 morgen 
	4,5 hond in het ambacht van Dorp
	z.v. Willem Gerritsz Storm en Rusgen
	x
335635. Maria Vrancken van der Meer
	d.v. Vranck Lambrechts van der Meer en Catharina van Foreest
	1. Margriet Gerrit Storm van Wena
	  x voor 23-05-1474
	  Pieter IV van Roden
335636. Pieter van Grave
	overl. Leuevn 06-12-1463
	begr. Leuven in de St. Machielskerk
	x
335637. Agniete van Bourchove
	overl. Leuven 17-12-1478
	begr. Leuven in de St. Machielskerk
	1. Raes van Grave
	  geb. Leuven 22-02-1437
335638. Claes van Sinte Guericx
	meier van Leuven 1426-1458
	x
335639. Lijsbeth Beijs
	1. Elisabeth van Sinte Guericx
	  geb. Leuven 18-09-1449
335672. Dirc (Gerrit) Koosen van Riede
	geb. ca 1400
	overl. voor 23-02-1455
	beleent te Pernis 4-9-1435 met de helft van het huis te Pernis van de weduwe en 
	van de kinderen van Gherijt Kozen en met de helft van de 10 gemet land te Pernis
	z.v. Gherijt Coosen Aerntsz. van Riede en Hildegont
	x
335673. Lijsbet Jan Gillisse
	alias Lijsbet Coosen, stichtte een memorieland
	d.v. Jan Gillisz. en Nele
	1. Koos Dircxz. van Riede
	  geb. ca 1430
Generatie XXI
660576. Beijen Beijens
	overl. voor 08-06-1408
	Pachtte van Zweder van Abcoude een strook grond langs de dijk tussen Poortugaal 
	en Deijffel 1395 en 1396 voor zijn weg. 
	bezat op 8 juni 1408 te pernis 1 1/2 gemet land
	bezat 12 gemet land in Poortugaal
	had een broer Willem
	z.v. Beijen Rutgersz en Lijsbeth
	x
660577. Lijsbeth
	1. Doen Beijensz
	  overl. voor 11-09-1452
660578. NN
	x
660579. Suetkin
	heeft samen met haar zoon Floris Heyndrixz een memorie in de kerk van 
	Poortugaal
	1. Floris Heyndrixz
	2. Margriet Heyndricks
	  overl. Poortugaal 1446
671232. Luijtgen Philipsz
	woonde te Houten, pachter van land van het Kapittel van Sint Marie (1399) en het 
	Convent van Oudwijk (1406-1412)
	z.v. Philip Eerstzn
	x
671233. NN
	1. Wouter Luytgens van der Mathe (Schade)
	  geb. ca 1400
671264. Boudijn Pieters de jonge van Roden
	geb. ca 1350
	overl. voor 28-10-1408
	vermeld sinds 26-1-1378
	ambachtsheer van Rhoon (1380-99)
	z.v. Pieter van Roden en Belij
	x
671265. Willemina Vranck Dirc Zaijendr
	d.v. Vranc Dirc Zaijen en Lijsbeth
	1. Pieter II van Rhoon en Duiveland
	  geb. ca 1380
671266. Dirc Zaij Goeswijnsz. van der Lede
	overl. ca 1421
	baljuw van Schiedam
	schout van Katwijk
	eigenaar van Spieringshoek
	leenman van Wassenaar
	z.v. Goeswijn Jans Saij
	x 30-10-1370
671267. Katrijn van Wassenaar
	geb. ca 1356
	d.v. Dirk IV van Wassenaar en Machteld Gillisdr Oem
	1. Adriaentje Dierc Zaijendr. van der Lee
	  geb. ca 1385
671268. Willem Gerritsz Storm
	overl. voor 27-11-1464
	leenman van Hodenpijl 1437
	x
671269. Rusgen
	overl. na 1430
	1. Gerrit Willem Stormsz. van Wena
	  overl. voor 27-11-1464
671270. Vranck Lambrechts van der Meer
	schepen van Delft 1432
	z.v. Lambert Gerritsz van der Meer en Aleyd Jansdr van Hodenpyl
	x 1434
671271. Catharina van Foreest
	vermeld in 1434
	d.v. Jan van Foreest en Ida Cuser
	1. Maria Vrancken van der Meer
	  x
	  Gerrit Willem Stormsz. van Wena
	  overl. voor 27-11-1464
671344. Gherijt Coosen Aerntsz. van Riede
	geb. ca 1370
	overl. voor 09-09-1435
	leenman van Putten
	(dijk)schepen van Poortugaal (1405, 1408 en 1413)
	schepen van Pernis 1408/09
	z.v. Arnt Arntsz van Riede en N.N. Dirck Coosendr
	x
671345. Hildegont
	overl. na 09-09-1435
	1. Dirc (Gerrit) Koosen van Riede
	  geb. ca 1400
671346. Jan Gillisz.
	overl. na 11-09-1413
	gegoed te Zwaardijk onder Poortugaal, vermeld 11-9-1413
	x
671347. Nele
	overl. voor 1508
	postuum vermeld 1508
	bezit misseland te Westenrijck
	1. Lijsbet Jan Gillisse
	  alias Lijsbet Coosen, stichtte een memorieland
Generatie XXII
1321152. Beijen Rutgersz
	 overl. voor 1408
	 z.v. Rutgheer Diddericksz
	 x
1321153. Lijsbeth
	 overl. voor 1408
	 Pacht 8 lijn land in Poortugaal in 1378 en 1379
	 pacht de bieraccijns in Poortugaal 1379
	 Op 8 juli 1400 wordt hij vermeld als eigenaar van land in Hoogvliet
	 In 1383 en 1384 pacht hij samen met Jan Dericxz de buitenlanden van Oostbroeck 
	 tegen 33 1/2 pond hollands en Backersoord tegen 17 pond 10 sc
	 In 1385 pacht hij 2 gemet 7 1/2 roede land te poortugaal
	 In 1394 pacht hij 6 gemet min 50 roede land te Spijkenisse tegen 6 pond hollands
	 Op 28 maart 1393 krijgt hij een 'schair' op de Oord van het ten oosten van Pernis 
	 gelegen 's Gravenambacht van de heert van Putten
	 In 1399 staat hij in Spijkenisse borg voor Willem Wissensz, die tegen 20 pond 
	 hollands een deel van de bieraccijns aldaar heeft gepacht
	1. Beijen Beijens
	  overl. voor 08-06-1408
1342464. Philip Eerstzn
	 overl. na 1420
	 x
1342465. NN
	 woonde in 't Goy, naamgenoot (1366)
	 pachter van land van het Convent van Oudwijk en het Kapittel van Sint Marie (1368, 
	 1373) pachter van het "haankorengoed" onder Houten (1386)
	 leenman van Vianen (1392)
	 1. Luijtgen Philipsz
	  woonde te Houten
1342528. Pieter van Roden
	 geb. ca 1320
	 overl. voor 26-01-1378
	 z.v. Boudijn van Roden en Alverade van Wendelnisse
	 x voor 28-08-1360
1342529. Belij
	 ambachtsheer van Rhoon (1360-69)
	 beleend met een stuk veenland (1368)
	 1. Boudijn Pieters van Roden
	  geb. ca 1350
1342530. Vranc Dirc Zaijen
	 overl. ca 1385
	 Schout van Kethel
	 x
1342531. Lijsbeth
	 overl. na 1394
	 Lijsbeth leefde nog in 1394
	 1. Willemina Vranck Dirc Zaijendr
1342532. Goeswijn Jans Saij
	 beleend te Schiedam
	 z.v. Jan heer Dircszoon
	 x
1342533. NN
	 1. Dirc Zaij Goeswijnsz. van der Lede
	  overl. ca 1421
1342534. Dirk IV van Wassenaar
	 geb. Voorschoten ca 1333
	 overl. tussen mei 1391 en 7 nov. 1392
	 z.v. Philips IV van Wassenaer en Elisabeth van der Dussen
	 x 29-09-1354
1342535. Machteld Gillisdr Oem
	 geb. ca 1333
	 overl. ca 1391
	 erfdochter van Oost-Barendrecht, nicht van Dirk
	 d.v. Gillis Jansz Oem en Maria Frederiksdr. van Amerongen

	 Burggraaf van Leiden en ambachtsheer van Valkenburg en Katwijck 1348-1386
	 heer van Wassenaar, Kethel, Voorburg, Sassenheim, Vennep, Burggravenveen en 
	 Kalsslagen
	 bewoonde kasteel 't Zandt te Oegstgeest
	 stond onder voogdij van Jan van Polanen mei 1350 en nam als zodanig op 5 sept. 1350 
	 deel aan het Hoekse verbond
	 werd na de Kabeljauwse staatsgreep d.d. 24 juni 1351 sterk beperkt in zijn rechten, 
	 verzoende zich met de graaf sept. 1351, vervolgens onder curatele van 3 Leidse 
	 Kabeljauwen 1351-1355
	 in dienst van graaf Willem V (1353)
	 door huwelijk heer van Oost-Barendrecht 1354
	 tot ridder geslagen 1356
	 maakte gemene zaak met de Hoeken en werd onder curatele gesteld van 27 nov. 1356 
	 tot 2 sept. 1357
	 nam deel aan het landsbestuur in afwezigheid van hertog Albrecht 1358-1381, 
	 verkocht alle erven rondom de Leidse Burcht 5 jan. 1360
	 werd na de moord op de Kabeljauw Claas Colijn berecht doch vrijgesproken 18 jan. 
	 1384
	 in gevangenschap (Luik) 1386-1387
	 speelde geen rol van betenis meer na 1387
	 Schonk een bruidsschat van 300 pond Hollands bij het huwelijk van zijn dochter 
	 Katrijn met Dirc van der Lede
	 1. Katrijn van Wassenaar
	  geb. ca 1356
1342540. Lambert Gerritsz van der Meer
	 alias van Tol, uit het geslacht van de graven van Tecklenburg
	 z.v. Gerrit Gerritsz van der Meer en Wendelmoet
	 x ca 1390
1342541. Aleyd Jansdr van Hodenpyl
	 overl. voor 06-03-1434
	 begr. Delft
	 staatsjuffer bij de vrouwe van Montfoort
	 d.v. Jan van Hodenpijl en Aleid van der Made
	 1. Vranck Lambrechts van der Meer
	  schepen van Delft 1432
1342542. Jan van Foreest
	 overl. Haarlem 1413
	 heer van Middelburg (bij Gouda)
	 schepen en vroedschap van Haarlem
	 schout van Oudewater tot 1395/96
	 (hoog)heemraad van Rijnland 1392-1408
	 volgt zijn vader in diens lenen op 1367
	 z.v. Herpert van Foreest
	 x ca 1370
1342543. Ida Cuser
	 vrouwe van Oosterwijk (bij Arkel aan de Linge)
	 d.v. Coenraad Cuser en Clementia Gerrit Boelendr van Sloten en Osdorp
	 1. Catharina van Foreest
	  vermeld in 1434
1342688. Arnt Arntsz van Riede
	 geb. ca 1320
	 overl. voor 23-09-1397
	 Vermeld in de domeinrekeningen van Putten 1379-1396
	 de Hofstad Putten beleent hem met een huis, berg en werf met bijbehorende avelingen 
	 te Pernis 1-5-1384
	 Zweder heer van Gaesbeek geeft aan hem delen land in den Oord 28-3-1393, belendend 
	 9-6-1393
	 z.v. Arnt van Riede
	 x 
1342689. N.N. Dirck Coosendr
	 d.v. Dirck Cosensone
	 1. Gherijt Coosen Aerntsz. van Riede
	  geb. ca 1370
Generatie XXIII
2642304. Rutgheer Diddericksz
	 Neemt met Jacob Jan van Moerdrecht, Scildman Pietersz en Hughe Buest 
	 Maenkensz van de heer van Putten een gors tussen Hoogvliet en Pernis aan ter 
	 bedijking, op 19 juni 1357. Dit is de latere polder Rughezand (nu Roozand) in 
	 Pernis.
	 z.v. Dirck Rutghersz
	 x
2642305. NN
	 1. Beijen Rutgersz
	  overl. voor 1408
2685056. Boudijn van Roden
	 geb. ca 1290
	 overl. voor 03-01-1347
	 vermeld vanaf 8-1-1321, balling (1321)
	 ambachtsheer van Rhoon (1321-1340)
	 z.v. Pieter van Ernemuiden
	 x
2685057. Alverade van Wendelnisse
	 overl. na 06-03-1373
	 haar wapen is te zien op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon
	 ze was mogelijk gerelateerd aan Gillis van Wendelnesse, ambachtsheer van 
	 Munsterkerk 1340-1355, dijkgraaf van de Grote Waard 1346, kasteelvoogd van 
	 Schoonhoven 1349, baljuw van Texel 1354, die mogelijk een zoon was van Willem van 
	 Wendelnesse (1287-1321), ridder
	 1. Pieter van Roden
	  geb. ca 1320
2685064. Jan heer Dircszoon
	 overl. voor 1331
	 z.v. Dirc Zaij
	 x
2685065. NN
	 1. Goeswijn Jans Saij
	  beleend te Schiedam
2685068. Philips IV van Wassenaer
	 geb. voor 1307 in Voorschoten
	 overl. voor 5 jan. 1348 (misschien aan de pest?)
	 volgde zijn vader op in diens Wassenaarse goederen 1319, nam deel aan de Slag bij 
	 Kassel 1328, kocht het burggraafschap van Leiden van graaf Willem IV 1340, als 
	 zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck, nam intrek in kasteel 't Zand 
	 tussen Katwijk en Oegstgeest 1340, kreeg te maken met tegenstand van de Leidse 
	 Kabeljauwse factie, maakte testament sept. 1343, moest toezien dat Leiden bij 
	 privilege van gravin Margaretha mocht uitbreiden tot het Hogheland 1 sept. 1346
	 burggraaf van Leiden vanaf 2-4-1340 tot 1348, dat hij kocht na de dood van zijn 
	 moeders broer Dirc, ambtsheer van Katwijk, neef van Dirk van Cuijk
	 z.v. Dirk III van Wassenaar en Alveradis van Cuijck
	 x (I) in of voor 1319 
	 Goede(line) van Benthem
	 d.v. Simon van Benthem en Jacoba van Wassenaer
	 x (II) 1321 of omstr. 1326
2685069. Elisabeth van der Dussen
	 geb. Dordrecht omstr. 1305
	 d.v. Jan II van der Dussen en Beatrix van der Sluijs
	 vermeld als gehuwd 1321
	 x (III) kort na 16 okt. 1333
	 Catharina Dudinck

	 Het is niet geheel zeker of Elisabeth van der Dussen dan wel Catharina Dudinck de 
	 moeder van Dirk IV van Wassenaer is, gezien het feit dat Dirck in 1348 nog onder 
	 voogdij als het Ďkint wassenaerí werd aangeduid en hoogstens 14 jaar oud kon zijn, 
	 waardoor zijn geboortejaar op 1333/34 geschat kon worden. Desondanks wordt in 
	 ĎHeren van Stand; Van Wassenaer 1200-2000í aangegeven dat hij waarschijnlijk uit 
	 het tweede huwelijk afkomstig is.
	 1. Dirk IV van Wassenaar
	  geb. Voorschoten ca 1333
2685070. Gillis Jansz Oem
	 geb. ca 1304
	 Ridder, heer van Barendrecht
	 z.v. Jan Gillisz Oem en Soete Jansdr. van der Dussen
	 x ca 1330
2685071. Maria Frederiksdr. van Amerongen
	 1. Machteld Gillisdr Oem
	  geb. ca 1333
2685080. Gerrit Gerritsz van der Meer
	 begr. Utrecht 1369
	 vermeld 1340
	 x
2685081. Wendelmoet
	 begr. Utrecht 1369
	 1. Lambert Gerritsz van der Meer
	  uit het geslacht van de graven van Tecklenburg
2685082. Jan van Hodenpijl
	 begraven in de Oude kerk van Delft. (Zie Nederlandsche Leeuw 1957)
	 knape 1369, streed in 1396 voor Kruine, ambachtsheer van Hodenpijl
	 Vermeld tussen 1352 en 1376
	 z.v. Arnoud van Hodenpijl en Meijna van Doirtoghe
	 x
2685083. Aleid van der Made
	 vermeld 1356
	 d.v. Dirk van der Made en Lijsbeth Jans van de Merwede
	 1. Aleyd Jansdr van Hodenpyl
	  overl. voor 06-03-1434
2685084. Herpert van Foreest
	 geb. ca 1310
	 overl. 1367
	 knaap en heer van Middelburg (bij Gouda) en Foreest, schepen van Haarlem 1334-1367, 
	 beleend in plaats van zijn vader met de voornaamste familiegoederen 1347
	 z.v. Jan van Foreest en Alijd
	 x
2685085. N.N.
	 1. Jan van Foreest
	  overl. Haarlem 1413
2685086. Coenraad Cuser
	 overl. 1407
	 ridder, heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp en Schoterbosch
	 rentmeester van Amstelland 1368-1370, baljuw van Rijnland 1380-1383
	 houtvester van Holland 1397, kastelein van Teilingen 1400, raad van hertog Albrecht
	 verbannen in 1403
	 z.v. Willem Cuser en Ida van Oosterwijk
	 x
2685087. Clementia Gerrit Boelendr van Sloten en Osdorp
	 overl. na 1402
	 vrouwe van Sloten en Osdorp
	 d.v. Gerrit Boelen
	 1. Ida Cuser
	  vrouwe van Oosterwijk (bij Arkel aan de Linge)
2685376. Arnt van Riede
	 overl. ca 1384
	 De relatie tussen Aernt van Riede en Herbaren van Riede is nog niet aangetoond. 
	 Eveneens is het voor mij nog niet zeker dat deze Aernt van Riede in 1347 door Jacob 
	 Beukel tot rechter in IJsselmonde (en niet Beukelsdijk) is. 
	 Zie O.V. 1983, pag. 197
	 z.v. Herbaren van Riede en Machtild van Oudheusden
	 x
2685377. NN
	 1. Arnt Arntsz van Riede
	  geb. ca 1320
2685378. Dirck Cosensone
	 leenman van de Heer van Putten in het land van Putten 1304, woonde waarschijnlijk 
	 in de buurt van Pernis
	 (O.V. 1972, blz. 133 en O.V. 1983, blz. 197-198)
	 x
2685379. NN
	 1. N.N. Dirck Coosendr
Generatie XXIV
5284608. Dirck Rutghersz
	 Wordt in 1337 door de heer Jan van der Watering, ambachtsheer van Vlaardingen, 
	 beleend met 9-1/2 morgen land aldaar, te versterven half op zijn oudste zoon 
	 Rutgaert en half op zijn jongste zoon Heyn Guet
	 x
5284609. NN
	 1. Rutgheer Diddericksz
5370112. Pieter van Ernemuiden
	 geb. ca 1260
	 Heer van Rhoon, vermeld 13-7-1311
	 z.v. Boudijn Willems Ute Duveland
	 x
5370113. NN
	 1. Boudijn van Roden
	  geb. ca 1290
5370128. Dirc Zaij
	 overl. voor 20-01-1312
	 x
5370129. NN
	 1. Jan heer Dircszoon
	  overl. voor 1331
5370136. Dirk III van Wassenaar
	 geb. ca 1280
	 overl. ca 1319
	 burggraaf van Leiden ca. 1250 tot na 1304, leenman van Floris IV, ridder 1268, in 
	 1276 genoemd als vader van Philips van Wassenaar
	 werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en 
	 Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen 
	 ('wassenaers') 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van 
	 trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de 
	 graaf in Vlaanderen 1315
	 z.v. Philips III van Wassenaer en N.N. Jansdr. van de Wateringhe
	 x
5370137. Alveradis van Cuijck
	 geb. Leiden 1285
	 overl. ca 1310
	 erfdochter van Leiden
	 d.v. Hendrick van Cuijck en Halewine van Egmond
	 1. Philips IV van Wassenaer
	  geb. Voorschoten voor 1307
5370138. Jan II van der Dussen
	 heer van Dussen
	 kanselier van de Heer van Altena
	 x
5370139. Beatrix van der Sluijs
	 1. Elisabeth van der Dussen
	  geb. Dordrecht omstr. 1305
5370140. Jan Gillisz Oem
	 geb. ca 1280
	 overl. 28-10-1338
	 knape 1325, ridder 1341, koopman te Dordrecht, schepen te Dordrecht, medepachter 
	 van de wissel in Dordrecht 1317-1319, baljuw 1321, raad en rentmeester-generaal van 
	 Zuid-Holland 1320, 1329-1333, heer van Oost-Barendrecht 1321, kocht van Gerard, 
	 heer van Hoorne en Altena de heerlijkheid Barendrecht en werd daarmee in 1321 
	 beleend, ontvangt in 1311 van heer Nicolaas van Putten en Strijen in erfleen een 
	 huis staande binnen Dordrecht, geheten Rosendael, als lijftocht voor jonkvrouwe 
	 Lizette, wordt ook beleend met het Huis Rodenburg
	 z.v. Gillis Oem Cleijsz en Geertruijd van Ratingen
	 x I ca. 1300
	 Lizette Lijsbeth van Strijen
	 geb. ca. 1280
	 d.v. Tilman van Strijen en NN van Wieldrecht
	 Volgens Ned. Leeuw 1937 had hij nakomelingen, uit zijn eerste huwelijk, die de naam 
	 van Rosendale droegen
	 x II ca 1304
5370141. Soete Jansdr. van der Dussen
	 d.v. Jan van der Dussen en Jacoba van Drongelen
	 1. Gillis Jansz Oem
	  geb. ca 1304
5370164. Arnoud van Hodenpijl
	 overl. na 1357
	 heer van Hodenpijl, ridder, vermeld 1316-1357, hoogheemraad van Delfland
	 Verbannen na de Hoekse nederlaag in 1351. (Zie nederlandsche Leeuw 1965)
	 z.v. Dirk van Hodenpijl
	 x
5370165. Meijna van (der) Doirtoghe
	 d.v. Floris van der Doirtoghe en Beatrijs van Rodenrijs
	 1. Jan van Hodenpijl
	  begr. in de Oude kerk van Delft
5370166. Dirk van der Made
	 overl. 1350
	 vermeld 1316-1349, bezitter van het huis Podenkenpoel 1333
	 z.v. Bartholemeus IJsbrantsz van der Made
	 x voor 22-02-1327
5370167. Lijsbeth Jans van de Merwede
	 overl. 1350
	 beleend met 40 pond 22-7-1327
	 d.v. Jan van der Merwede en Beatrix Lodewijksdr. de Burchgrave
	 1. Aleid van der Made
	  vermeld 1356
5370168. Jan van Foreest
	 overl. tussen 1343 en 02-01-1348
	 heer van Middelburg (ZH), Foreest, Nieuwkoop en Spoelwijk,
	 grafelijk leenman 1-4-1331, leenman van Lek en Polanen, beleend met de "Baten" 
	 onder Ouderkerk 1-4-1331, beleend voor 1349, nam in 1333 deel aan de plundertocht 
	 (onder Willem van Duivenvoorden) van de Hollanders in het Sticht
	 z.v. Herpert van Foreest
	 x 02-01-1327
5370169. Alijd
	 overl. ca 1350
	 door haar man gelijftocht 2-1-1327
	 1. Herpert van Foreest
	  geb. ca 1310
5370172. Willem Cuser
	 overl. na 28-05-1342
	 bastaard, baljuw van Naarden, Gooiland, Amstelland en Rijnland, rentmeester van 
	 Kennemerland
	 Huurde in 1317 land in Noord Holland, slotvoogd op Dullenburg in de Marsch bij 
	 Rhenen 1318
	 z.v. Jan II van Avesnes
	 x voor 06-12-1327
5370173. Ida van Oosterwijk
	 overl. voor 11-1339
	 gelijftocht 1327
	 d.v. Coenraad van Oosterwijk en Mabelia (Belie) Jan Dankedr.
	 1. Coenraad Cuser
	  overl. 1407
5370174. Gerrit Boelen
	 rentmeester van Amstelland 1353
	 x
5370175. NN
	 1. Clementia Gerrit Boelendr van Sloten en Osdorp
	  overl. na 1402
5370752. Herbaren van Riede
	 geb. 1312
	 overl. 1354
	 ridder, 1325 Heer Van Pendrecht, 1338 Baljuw Zuid-Holland
	 Research Zie: NL 1969 > Kl. 241 E.v
	 z.v. Diederic van Riede
	 x
5370753. Machtild van Oudheusden
	 1. Arnt van Riede
	  overl. ca 1384
Generatie XXV
10740224. Boudijn Willems Ute Duveland
	 geb. ca 1230
	 alias Boudijn van Roden vermeld 6-5-1282
	 verwerft een ambacht in Duveland groot 80 gemeten (1282)
	 ambachtsheer van Rhoon (vermeld 1311)
	 z.v. Willem Ute Duveland
	 x
10740225. NN
	 1. Pieter van Ernemuiden
	   geb. ca 1260
10740272. Philips III van Wassenaer
	 knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I
	 z.v. Dirk I van Wassenaer en Bartha (van Teijlingen?)
	 x
10740273. N.N. Jansdr. van de Wateringhe
	 1. Dirk III van Wassenaar
	   geb. ca 1280
10740274. Hendrick van Cuijck
	 geb. ca 1245
	 overl. 12-01-1319
	 burggraaf van Leiden 1266-1319, heer van Leiderdorp en mogelijk van Oegstgeest
	 gaf heer Jacob van der Woude Vroonland in Eslikerwoude in erfpacht 25 nov. 1284
	 ridder onder graaf Floris V (1285)
	 vergezelde de Hollandse delegatie naar Engeland overzee 7 jan. 1298
	 z.v. Dirk van Cuijck en Christine van Leiden
	 x
10740275. Halewine van Egmond
	 geb. Egmond 1255
	 overl. ca 1310
	 vermeld 1266-1276, vermeld filia heer Willem van Egmond bij akte 15 mei 1276
	 d.v. Willem II van Egmond en Ada
	 1. Alveradis van Cuijck
	   geb. Leiden 1285
10740280. Gillis Oem Cleijsz
	 geb. ca 1230
	 z.v. Claes Oem en Katharina Gijssensde Duijck
	 x
10740281. Geertruijd van Ratingen
	 geb. ca 1240
	 d.v. Tideman Vrenck van Ratingen
	 1. Jan Gillisz Oem
	   geb. ca 1280
10740282. Jan van der Dussen
	 ridder, heer van Dussen en Heeraartswaarde, vermeld 1298-1326
	 Leenman van de Heren van Putten en Strijen. 
	 Van de hofstad van Putten hield hij na de dood van zijn vader in leen het 
	 schoutambacht van Drimmelen met de hoge en lage ban, van de hofstad van Strijen 
	 werd het ambacht van Standhazen, gelegen ten N. en W. van Drimmelen, in leen 
	 gehouden
	 z.v. Jan van der Dussen en Elisabeth van Polanen
	 x I
10740283. Jacoba van Drongelen
	 x II
	 Agnes van den Bouchorst
	 1. Soete Jansdr. van der Dussen
10740328. Dirk van Hodenpijl
	 vermeld 1280-1301, hield grond en tienden in Maasland, bezat het ambacht
	 Hodenpijl, had 66 morgen land in leen van de graaf van Holland
	 (Zie Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 187, 241 en 242)
	 x
10740329. NN
	 1. Arnoud van Hodenpijl
	   overl. na 1357
10740330. Floris van der Doirtoghe
	 overl. voor 1321
	 vermeld 1297-1319, knape, ridder
	 z.v. Floris van Brederode en N.N. Hugodr van Naaldwijk
	 x
10740331. Beatrijs van Rodenrijs
	 vermeld tussen 1298 en 1302
	 d.v. Dirk van Roderisse
	 1. Meijna van (der) Doirtoghe
10740332. Bartholemeus IJsbrantsz van der Made
	 patroon en stichter van de Oude Kerk te Delft in 1268
	 z.v. IJsbrandt van der Made en Hadewig Bartholomeusdr. van Maerlant
	 x
10740333. NN
	 1. Dirk van der Made
	   overl. 1350
10740334. Jan van der Merwede
	 vermeld 1277, 1288. (Zie Ons Voorgeslacht 1974)
	 z.v. Godschalc van der Merwede en Mabelia van den Berghe
	 x
10740335. Beatrix Lodewijksdr. de Burchgrave
	 d.v. Lodewijk de Kastelein
	 1. Lijsbeth Jans van de Merwede
	   overl. 1350
10740336. Herpert van Foreest
	 zijn naam wordt ook geschrevan als Herpernus
	 heer van Foreest, grafelijk leenman na 1-1-1283
	 als opvolger van zijn vader aangewezen 29-11-1278
	 z.v. Wilhelmus De Foresto
	 x
10740337. NN
	 1. Jan van Foreest
	   overl. tussen 1343 en 02-01-1348
10740344. Jan II van Avesnes
	 geb. ca 1248
	 overl. Valenciennes of Bergen verm. 11-09-1304
	 graaf Jan I van Henegouwen van 1280 tot 1304
	 Jan II van Holland en Zeeland van 1299 tot 1304
	 oudste zoon van Jan van Avesnes en Aleidis van Holland
	 In febr. 1280 volgde hij in Henegouwen zijn grootmoeder Margaretha van 
	 Constantinopel op, die aan haar zoon uit haar tweede huwelijk, Gwijde van 
	 Dampierre, reeds in 1278 Vlaanderen had afgestaan. Jan hervatte de strijd van de 
	 Avesnes met de Dampierres om Rijks-Vlaanderen. In 1295 sloot hij zich aan bij de 
	 Franse koning Filips IV, die zich van Gwijde van Dampierre afwendde; ook 
	 bemiddelde hij de toenadering tot Frankrijk van zijn neef Floris V van Holland, 
	 die wegens Zeeland met Vlaanderen in conflict was. Na de dood van Wolfert I van 
	 Borselen (1299) werd hij als regent voor Jan I in Holland ingehaald. Toen 
	 deze enkele weken later overleed, volgde Jan II van Avesnes, een neef van de 
	 Hollandse graaf Floris V, hem op als naaste mannelijke erfgenaam. Voortaan was 
	 Holland in een personele unie met Henegouwen verenigd. In 1300-1301 consolideerde 
	 Jan zijn positie, geholpen door de Franse successen in Vlaanderen; de Zeeuwse 
	 opstandelingen werden verslagen en in Utrecht werd Jans broer Guy van Avesnes 
	 bisschop. Na de geslaagde Vlaamse opstand van 1302 brak voor de Avesnes een 
	 kritieke periode aan. In 1303 openden de Vlamingen het offensief in Henegouwen en 
	 in Zeeland, begunstigd door de vele ontevredenen aldaar. In maart 1304 brachten 
	 zij onder Gwijde van Namen op Duiveland een nederlaag toe aan Jans zoon Willem (de 
	 latere Willem III). Bisschop Guy van Utrecht werd gevangengenomen en in Utrecht 
	 volgde een anti-Hollandse reactie; Holland en Zeeland zelf vielen grotendeels in 
	 handen van Gwijde van Namen of Jan II van Brabant, die zich bij de aanvallers had 
	 gevoegd. In 1304 keerde de kans en in augustus werd Gwijde van Namen definitief 
	 verslagen in een zeeslag voor Zierikzee door een Hollands-Franse vloot. Toen Jan 
	 stierf, was zijn gezag in Holland en Zeeland vrijwel hersteld
	 z.v. Jan van Avesnes en Aleida van Holland
	 x
10740345. N.N.
	 1. Willem Cuser
	   overl. na 28-05-1342
10740346. Coenraad van Oosterwijk
	 heer van Oosterwijk, stamt uit het riddergeslacht Van Arkel
	 x (II) voor 01-02-1326
10740347. Mabelia (Belie) Jan Dankedr.
	 x I
	 Willem van Wendelnesse
	 1. Ida van Oosterwijk
	   overl. voor 11-1339
10741504. Diederic van Riede
	 ridder, voor 1264 leenheer te Barendrecht
	 z.v. Anthonis van Riede
	 x
10741505. N.N.
	 1. Herbaren van Riede
	   geb. 1312
Generatie XXVI
21480448. Willem Ute Duveland
	 geb. ca 1180
	 nog onmondig op 21-1-1199
	 z.v. Boudijn
	 x
21480449. NN
	 1. Boudijn Willems Ute Duveland
	   geb. ca 1230
21480544. Dirk I van Wassenaer
	 geb. Voorschoten 1197
	 overl. ca 1243
	 ridder, vermeld 1203-1243, dapifer Hollandiae 1203
	 heer van Wassenaar okt.1222, 1223
	 z.v. Philips I van Wassenaer en Agnes Persijn
	 x
21480545. Bartha (van Teijlingen ?)
	 geb. Sassenheim 1200
	 vermeld 1222-1226
	 1. Philips III van Wassenaer
	   knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I
21480548. Dirk van Cuijck
	 geb. ca 1210
	 overl. voor 1261
	 ridder (milites), door graaf Willem II aangesteld tot burggraaf van Leiden tussen 
	 1240 en 1243 na het overlijden van burggraaf Jacob
	 z.v. Albert van Cuijck en Hadewig van Merheym
	 x
21480549. Christine van Leiden
	 geb. ca 1220
	 overl. 1254
	 (van Oegstgeest)
	 erfdochter van het Leids burggraafschap en de ambachten Leiderdorp en Oegstgeest
	 d.v. Jacob van Leiden
	 1. Hendrick van Cuijck
	   geb. ca 1245
21480550. Willem II van Egmond
	 overl. Egmond 20-03-1304
	 begr. in de kloosterkerk van Egmond
	 heer van Egmond 1242
	 begeleidde graaf Jan I en diens bruid uit Engeland 1297
	 z.v. Gerard van Egmond en Beatrix van Haarlem
	 x
21480551. Ada
	 overl. Egmond 20-01-1297
	 1. Halewine van Egmond
	   geb. Egmond 1255
21480560. Claes Oem
	 geb. ca 1200 
	 regeerder van de stad Dordrecht, lid van de wethouderschap in de tijd dat de stad 
	 met muren werd verstekt, ca. 1230
	 x (I of II)
21480561. Katharina Gijssensde Duijck
	 geb. ca 1204
	 d.v. Gijsbert Duijck en N.N. van der Mark
	 x (I of II)
	 Hendrick van Waes

	 Het is niet precies duidelijk in welke volgorde Katharina met Claes Oem en 
	 met Hendrick van Waes getrouwd was
	 1. Gillis Oem Cleijsz
	   geb. ca 1230
21480562. Tideman Vrenck van Ratingen
	 x
21480563. NN
	 1. Geertruijd van Ratingen
	   geb. ca 1240
21480564. Jan van der Dussen
	 overl. voor 1298
	 ridder, gewond in de slag bij Woeringen (5 jun 1288)
	 Van welke ambachtsheerlijkheid Jan van der Dussen heer was kan slechts worden 
	 gegist. Het ligt voor de hand aan Heeraartswaarde te denken, maar ook Standhazen 
	 en Hagoort komen in aanmerking, of een combinatie daarvan
	 z.v. Jacobus van der Dussen
	 x voor 1288
21480565. Elisabeth van Polanen
	 een dochter uit een geslacht uit het Monsterambacht. Zij bracht in haar 
	 bruidsschat het vruchtgebruik van tienden mee van landen in Heeraartswaarde aan de 
	 Alm en in de polder Hoekenesse. De ambachtsheerlijkheid van Hoekenesse blijkt in 
	 1356 een leen van de hofstad van Dussen te zijn
	 d.v. Jan van Wassenaer en N.N. Ghijseken Uter Lyersdr
	 1. Jan van der Dussen
	   vermeld 1298-1326
21480660. Floris van Brederode
	 geb. Santpoort ca 1225
	 overl. na 1293
	 heer van het huis Doortoge, van de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen en ridder 
	 1289, vermeld 1265-1293
	 Leenman van de graaf van Holland. Bezit 33 morgen in Monsterambacht 1281
	 jongere broer van Willem, heer van Brederode, vermeld 9 okt. 1270 als bloedverwant 
	 van heer Dirk van Heusden, beleend voor 1266 met het goed de Doortoghe met 33 
	 morgen, ambachtsheer van Zevenhuizen en Zegwaard, vermeld als getuige van Floris V 
	 1292, 1296 en van heer Dirk van Brederode bij diens verzoening met graaf 
	 Floris V (1296)
	 z.v. Dirc van Brederode en Alveradis van Heusden
	 x ca 1255
21480661. N.N. Hugodr van Naaldwijk
	 geb. ca 1240
	 bracht bij haar huwelijk o.a. het blok de Doortoghe onder Naaldwijk en goederen te 
	 Monster mee
	 d.v. Hugo II van Naaldwijck

	 In oudere studies werd als echtgenote van Floris van Brederode opgevoerd een 
	 dochter van Jan Persijn van Putten, getrouwd met een dochter van Hugo van Voorne. 
	 Deze filiatie was mede gebaseerd op het feit dat Nicolaes III van Putten, een 
	 vierendeel van Beatrijs van der Doortoghe (kleindochter van Floris van Brederode) 
	 wordt vermeld in 1309. Beatrijsí moeder Ermgaert werd op basis van de tweede 
	 vierdeel Willem heer van Naaldwijk zelf ook als een van Naaldwijk beschouwd.
	 Hugo van Voorne, de schoonvader van Jan Persijn was zelf een jongere broer van 
	 Floris en Dirk van Voorne. Na overlijden van Floris werd Hugo beleend met de 
	 parochie Putten langs de Striene. Hij overleed tijdens zijn deelname aan de Derde 
	 Kruistocht in 1189. Zijn geboortedatum kan op 1145 geschat worden. Zijn 
	 (onbekende) dochter moet dan omstreeks 1180 geboren zijn, om kort voor 1213 met 
	 Jan Persijn in het huwelijk te treden. Een dochter uit dit huwelijk zou dan 
	 omstreeks 1215 geboren moeten zijn. Gezien het feit dat het huwelijk van Floris 
	 van Brederode rond 1255 gesloten moet zijn, is deze aanname erg 
	 onwaarschijnlijk
	 1. Floris van der Doirtoghe
	   overl. voor 1321
21480662. Dirk van Roderisse
	 vermeld 1266
	 z.v. N.N. (Daniel ?) van Rodenisse
	 x
21480663. NN
	 1. Beatrijs van Rodenrijs
	   vermeld tussen 1298 en 1302
21480664. IJsbrandt van der Made
	 ridder, vermeld 1260
	 x
21480665. Hadewig Bartholomeusdr. van Maerlant
	 overl. ca 1250
	 d.v. Bartholemeus van Voorne en Maerlant
	 1. Bartholemeus IJsbrantsz van der Made
	   patroon en stichter van de Oude Kerk te Delft in 1268
21480668. Godschalc van der Merwede
	 overl. voor 16-03-1271
	 ridder, beleend met goederen en tienden tussen de Alm en de Maas 2-8-1258
	 overl. 16 maart, voor het jaar 1271
	 z.v. Daniel I van der Merwede en N.N. van Voorne
	 x (I)
21480669. Mabelia van den Berghe
	 overl. 12-09 van een onbekend jaar
	 testeert 13-7-1258
	 d.v. Herbaren van den Berghe en Agniese van Brederode
	 x II
	 Ghiselbert Uten Goye
	 geb. ca. 1200
	 overl. Utrecht 2-11-1271
	 z.v. Wolterus van Goye (vermeld 1208-1232) en Rixa (vermeld als weduwe in 1252)
	 Heer van Goye, ridder 1252/'54 ministrialis
	 maarschalk van de Bisschop van Utrecht 1265-1267, broeder van het Duitse 
	 Huis ca. 1267, landcommandeur van de Duitse Orde 1269/70
	 1. Jan van der Merwede
	   vermeld 1277
21480670. Lodewijk de Kastelein
	 alias Burggraaf
	 ontvangt tienden te Uppel in erfpacht 25-4-1277, stamvader van de Burchgraven
	 in het land van Altena
	 x
21480671. NN
	 1. Beatrix Lodewijksdr. de Burchgrave
21480672. Wilhelmus (Willem) De Foresto
	 overl. ca 1283
	 ridder, heer van Foreest (onder Reeuwijk), vermeld sept 1241 te Frechen bij
	 Aken (D) en van 1248-1282, testeert 29-11-1278 waarbij Albrecht van Voorne 
	 getuigen was
	 z.v. Herpert van der Woert en Mathildis de Berga
	 x
21480673. NN
	 1. Herpert van Foreest
	   heer van Foreest, grafelijk leenman na 1-1-1283
21480688. Jan van Avesnes
	 geb. Houffalize 04-1218
	 overl. Valenciennes 24-12-1257
	 mederegent van Henegouwen, graaf in juli 1246
	 Ontving Namen en Vlaanderen van zijn zwager Willem II van Holland
	 z.v. Bouchard van Avesnes en Margaretha van Constantinopel
	 x 25-10-1246
21480689. Aleida van Holland
	 overl. 01-03-1284/1309
	 begr. in Valenciennes
	 gravin van Holland
	 regentes voor haar neefje Floris V, zoon van Willem II in 1256 Haar leger werd in 
	 1263 door Otto II van Gelre verslagen en hij werd regent over Floris
	 Zij bouwde een kasteel te Schiedam
	 d.v. Floris IV van Holland en Machteld van Brabant
	 1. Jan II van Avesnes
	   geb. ca 1248
21483008. Anthonis van Riede
	 geb. 1235
	 overl. 1290
	 z.v. Daniel IV van der Merwede
	 x
21483009. NN
	 1. Diederic van Riede
	   ridder, voor 1264 leenheer te Barendrecht
Generatie XXVII
42960896. Boudijn
	 overl. voor 21-01-1299
	 broeder van Biggo, die 21-01-1199 van de graaf van Holland, ten behoeve van hemzelf 
	 en zijn neven, heeft gekocht: het land onder Pendrecht, met de tienden, 
	 collatierecht en het ambacht, gelegen tussen kerkhof van Pendrecht en het ambacht 
	 Katendrecht, met het recht aldaar een kasteel of slot te bouwen en dijken te 
	 maken
	 x
42960897. NN
	 1. Willem Ute Duveland
	   geb. ca 1180
42961088. Philips I van Wassenaer
	 geb. 1175
	 overl. ca 1225
	 ridder, vermeld tussen 1200 en 1223, vermeld in 1200 als getuige bij het verdrag van 
	 graaf Dirk II van Holland met hertog Hendrik I van Brabant, steunde graaf Willem I 
	 in de Loonse oorlog in 1204, trad in 1205 op als getuige bij de verkoop van twee 
	 hoeven aan de abdij van Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de 
	 weduwe van graaf Willem I aan de abdij 50 pond Hollands gaf, voor de ziel van haar 
	 overleden man
	 z.v. Kerstant (van Wassenaar) en Halewin van Leiden
	 x
42961089. Agnes Persijn
	 geb. Monnikendam 1176
	 uit het geslacht van de heren van Waterland. Mogelijk was zij een dochter van Jan 
	 Persijn en N.N. Simonsdr, maar anderen houden het op Dirk Persijn en N.N. Arnold 
	 Spikersdochter
	 d.v. Dirk Persijn en N.N. Arnoud Spikersdr.
	 1. Dirk I van Wassenaer
	   geb. Voorschoten 1197
	 2. Philips II van Wassenaar
	   overl. voor 1258
42961096. Albert van Cuijck
	 geb. ca 1160
	 overl. 1233
	 ridder, getuige bij een schenking van het allodium Herpen aan de Brabantse hertog 
	 1191, heer van Cuyc en Grave 1204-1233, heer van Herpen, Merum en half Asten 
	 1220-1233, stadsgraaf van Utrecht tot 12 mrt. 1220, verkocht zijn rechten voor 200 
	 pond Utrechts, leenman van de bisschop van Utrecht voor het hoge en lage gerecht van 
	 Gasperde en Everdingen
	 z.v. Hendrik II van Cuijck en Sophia van Rhenen
	 x ca 1195
42961097. Hadewig (Heilwig) van Merheym
	 geb. Limburg 1182
	 d.v. Rutger van Merum en Aleydis van Horne
	 1. Dirk van Cuijck
	   geb. ca 1210
42961098. Jacob van Leiden
	 burggraaf van Leiden
	 x
42961099. NN
	 1. Christine van Leiden
	   geb. ca 1220
42961100. Gerard van Egmond
	 overl. 25-12-1242
	 14e heer van Egmond, bezocht het Heilige Land, liet een kapel wijden in het
	 Slot op de Hoef 8-10-1229
	 z.v. Willem I van Egmond en Badeloch
	 x I
42961101. Beatrix van Haarlem
	 d.v. Wouter van Haarlem
	 x II
	 Mabelia
	 1. Willem II van Egmond
	   overl. Egmond 20-03-1304
42961122. Gijsbert Duijck
	 geb. ca 1203
	 of: Duking, zou ridder geweest zijn
	 x
42961123. N.N. van der Mark
	 1. Katharina Gijssensde Duijck
	   geb. ca 1204
42961128. Jacobus van der Dussen (de Dussan)
	 Door graaf Dirk VI van Holland werd hij belangrijk genoeg geacht om in 1156 als 
	 getuige een reis naar het klooster van Echternach mee te maken.
	 x
42961129. NN
	 1. Jan van der Dussen
	   overl. voor 
42961130. Jan van Wassenaer
	 overl. voor 06-11-1295
	 heer van Duivenvoorde, ridder 1248, koopt Polanen, Monster, Ter Heijde, Poeldijk en 
	 half Loosduinen
	 z.v. Philips II van Wassenaar en Florentia
	 x
42961131. N.N. Ghijseken Uter Lyersdr
	 d.v. Ghisekijn Uter Lijere
	 1. Elisabeth van Polanen
	   een dochter uit een geslacht uit het Monsterambacht
42961320. Dirc van Theylingen (van Brederode)
	 overl. 1236
	 ook genaamd Dirk Drossaard en Theodericus de Teylinge, heer van Brederode,
	 ridder sinds 1224, nobilis, "dapifer Hollandie" (=verzorger van de graaf van 
	 Holland) en vermeld van 1205 tot 1230, 1e heer van Brederode
	 z.v. Willem van Theylingen en N.N. Gerardsdr. van Theylingen
	 x (I)
42961321. Alveradis van Heusden
	 d.v. Jan I van Heusden en Aleijd van Persijn
	 x II
	 Herbaren II van Arkel van de Lede
	 1. Floris van Brederode
	   geb. Santpoort ca 1225
	 2. Agniese van Brederode
42961322. Hugo II van Naaldwijck
	 geb. Zwartewaal ca 1220 
	 overl. na 1263
	 verkocht tussen 1248 en 1263 de heerlijkheid Velsen en Zwartewaal en vestigde zich 
	 definitief in Naaldwijk, werd door zijn neef Hendrik, heer van Voorne beleend met 
	 Huntsele en de goederen onder Monster, de Lier, Maasland en bij de kapel van 
	 Wateringen 1257, kocht deze van diens erfgenamen voor 800 pond Hollands 1261
	 z.v. Hugo I van Naaldwijck en N.N. van Velsen
	 x
42961323. NN
	 1. N.N. Hugodr van Naaldwijk
	   geb. ca 1240
42961324. N.N. (Daniel ?) van Rodenisse
	 z.v. Allinus van Rodenrisse
	 x
42961325. NN
	 1. Dirk van Roderisse
	   vermeld 1266
42961330. Bartholemeus van Voorne en Maerlant
	 geb. ca 1170
	 vermeld 1199-1203, treedt 20-2-1203 op als getuige voor de Heer van Voorne, 
	 verkrijgt bij overlijden van zijn broer, Hugo, heer van Voorne, goederen te 
	 Naaldwijk, op Voorne en op Goedereede; heeft in 1220 ook als bezit op Voorne, land 
	 gelegen in Middelland
	 jongste zoon van Dirk, heer van Voorne, werd door zijn broer Hendrik beleend met 
	 goederen te Naaldwijk die waren ingebracht door hun moeder, bewoonde de hofstede bij 
	 Zwartewaal, deed met zijn broers Hugo en Dirk afstand van de vissersrechten van 
	 Gescenmunde ten behoeve van hun zonen 1199, vermeld 1203
	 z.v. Dirck van Voorne en jonkvrouwe N.N. van Naaldwijck
	 x
42961111. NN
	 1. Hadewig Bartholomeusdr. van Maerlant
	   overl. ca 1250
	 2. Hugo I van Naaldwijck
	   geb. 1195
42961336. Daniel I van der Merwede
	 Heer te Merwede, leefde omstreeks 1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten 
	 hebben, als Voorne's leen (het Heer Danielsambacht was in de stad Brielle het 
	 zuidelijk deel van thans de Nobelstraat)
	 x
42961337. N.N. van Voorne
	 d.v. Dirck van Voorne en jonkvrouwe N.N. van Naaldwijck
	 1. Godschalc van der Merwede
	   overl. voor 16-03-1271
	 2. Daniel II van der Merwede
42961338. Herbaren van den Berghe
	 of: Harbernus de Monte (heer van den Berghe), van Arkel
	 ridder, heer van Liesveld, half Nieuwpoort en Langerak, heer van Bergambacht, 
	 vermeld als broeder van heer Jan van Arkel 17-3-1254
	 z.v. Herbaren II van der Lede en Alverade van Heusden		 x
42961339. Agniese van Brederode
	 d.v. Dirc van Theylingen en Alveradis van Heusden
	 1. Mabelia van den Berghe
	   testeert 13-7-1258
42961344. Herpert (Herbaren) van der Woert
	 "nobilis vir", vermeld 6-12-1230 als broeder van Floris van der Woert, stamt
	 verm. uit het geslacht van de heren van Voorne
	 z.v. N.N. van der Woert en N.N. Unarchsdr. van Nadelwich
	 x (II)
42961345. Mathildis (Machteld) de Berga (van den Berg)
	 "nobilis mulier" (edelvrouwe), zij sloot sept 1241 samen met haar zonen Henric
	 en Willem van Foreest een overeenkomst met het Kapittel van St. Omer en de 
	 abdij van St. Bertin over het tiend- en het schoutambacht van Frechen bij Aken (D). 
	 Vermeld als belender in Reesveld 27-7-1250, een leen dat zij in 1250 in het 
	 Graafschap Holland in leen had is de latere heerlijkheid Foreest
	 x I
	 ridder Willem Riculfsz de Foresto (van Foreest)
	 1. Willem De Foresto
	   overl. ca 1283
42961376. Bouchard van Avesnes
	 geb. ca 1172
	 overl. Valenciennes ca 01-1244 
	 begr. in de abdij van Clairefontaine
	 was aanvankelijk geestelijke, cantor in Laon 1205, subdiaken en tresorier van 
	 het kapitel van Doornik, dr. juris te Orleans, later wereldlijke, hoogbaljuw 
	 van Henegouwen 1212, beleend met Estroeungt 23-7-1212, woonde in Houffalize 
	 1214-1219
	 z.v. Jacques d'Oisy en Amelie de Guise
	 x Le Quesnoy (Fr) voor 23-07-1212 (gescheiden 1222)
42961377. Margaretha van Constantinopel
	 geb. ca 01/31-07-1202
	 overl. 10-02-1280
	 begr. Flynes
	 gravin van Vlaanderen van 1244 tot 1278 en van Henegouwen van 1244 tot 1280
	 was de tweede dochter van graaf Boudewijn IX, die in mei 1204 keizer van 
	 Constantinopel werd, en van Maria van Champagne. Na het overlijden van haar moeder 
	 (1204) en het verdwijnen van haar vader (april 1205) liet de Franse koning Filips II 
	 August haar met haar zuster Johanna in 1208 naar Parijs overbrengen. Bij haar 
	 terugkeer (1212) werd Margaretha toevertrouwd aan Burchard van Avesnes, die kort 
	 daarop met haar in het huwelijk trad. Op klacht van Margaretha's zuster, gravin 
	 Johanna, verklaarde paus Innocentius III het huwelijk ongeldig (1215), vooral op 
	 grond van het feit dat Burchard subdiaken zou zijn geweest. De echtgenoten 
	 werden herhaaldelijk in de kerkban geslagen, maar scheidden niet. In 1219 werd 
	 Burchard door gravin Johanna gevangengenomen en gedurende twee jaar te Gent 
	 opgesloten. In 1221 werd hij verplicht naar Rome te reizen om er aan de paus 
	 dispensatie te vragen voor zijn huwelijk. 
	 Margaretha stemde erin toe haar gemaal te verlaten en de banvloek werd opgeheven. In 
	 1223 ging zij een tweede huwelijk aan met Willem van Dampierre. Toen haar zuster 
	 Johanna in 1244 kinderloos overleed en Margaretha haar opvolgde als gravin van 
	 Vlaanderen en van Henegouwen, brak een verwoede strijd los tussen de kinderen uit 
	 Margaretha's beide huwelijken, de Avesnes en de Dampierres, met het oog op de 
	 erfenis van hun moeder. Margaretha stond resoluut aan de zijde van de Dampierres. 
	 Zij deed op 29 dec. 1278 afstand van de troon in Vlaanderen ten gunste van 
	 haar zoon Gwijde van Dampierre. In Henegouwen werd zij na haar dood opgevolgd door 
	 Jan I van Avesnes
	 z.v. Boudewijn VI van Henegouwen en Maria van Champagne
	 1. Jan van Avesnes
	   geb. Houffalize 04-1218
42961378. Floris IV van Holland
	 geb. 24-08-1210
	 overl. Corbie 19-07-1234
	 begr. Rijnsburg
	 volgde in 1222 zijn vader Willem I op. Hij breidde zijn gebied uit met het Land van 
	 Altena. Hoewel hij verschillende keren twistte met de Utrechtse bisschop Otto van 
	 Lippe, stond hij deze toch bij in zijn strijd tegen de Drenten (1227). 
	 Floris' ridderlijke allure deed hem deelnemen aan de 'kruistocht' tegen de 
	 Stedingers in het Elbegebied (1234). Naar algemeen wordt aangenomen is Floris in een 
	 Frans toernooi gedood. Floris was gehuwd met Machteld van Brabant
	 z.v. Willem I van Holland en Aleida van Gelre
	 x (I) Antwerpen voor 06-12-1224
42961379. Machteld van Brabant
	 geb. leuven ca 1198
	 overl. in de abdij van Loosduinen 22-12-1267
	 begr. Loosduinen
	 stichtte een nonnenklooster te Loosduinen, de parochiekerk, het begijnhof en verm. 
	 het gasthuis in 's Gravezande. Overleden in de abdij te Loosduinen
	 d.v. Hendrik I van Leuven en Mathilde van Boulogne
	 x II 
	 Hendrik II van de Palts
	 1. Aleida van Holland
	   overl. 01-03-1284/1309
42966016. Daniel IV van der Merwede
	 6-5-1273 ontvangt 1/3e van de tienden in Carnisse in leen van de abdij van Utrecht
	 z.v. Daniel van der Merwede
	 x
42966017. NN
	 1. Anthonis van Riede
	   geb. 1235
Generatie XXVIII
85922176. Kerstant (van Wassenaar)
	 drost van Holland, vermeld 1167-1189, dapifer
	 z.v. Doede van Voorhout
	 x
85922177. Halewin van Leiden
	 1. Philips I van Wassenaer
	   geb. 1175
85922178. Dirk Persijn
	 vermeld als borg en getuige voor de graaf van Holland 28-8-1162 en 27-2-1168
	 x
85922179. N.N. Arnoud Spikersdr.
	 erfdochter van Waterland
	 d.v. Arnoud Spiker en Imme
	 1. Agnes Persijn
	   geb. Monnikendam 1176
	 2. Aleijd van Persijn (van Cuijk)
	   geb. ca 1183
85922192. Hendrik II van Cuijck
	 geb. ca 1130
	 overl. 1204
	 z.v. Herman II van Cuijck en NN van Chiny
	 x
85922193. Sophia van Rhenen
	 Erfdochter van Herpen, vermeld 1191 en 1203
	 1. Albert van Cuijck
	   geb. ca 1160
85922194. Rutger van Merum
	 nam deel aan de Derde Kruistocht 1189-1192
	 x (mogelijk)
85922195. Aleydis van Horne
	 1. Hadewig van Merheym
	   geb. Limburg 1182
85922200. Willem I van Egmond
	 overl. 17-05-1234
	 heer van Egmond, ontving in 1213 de advocatuur van de abdij van Egmond in
	 leen, vermeld 1215 en 1221. gesneuveld tegen de Stadingers aan de Elbe
	 z.v. Wouter van Egmond en Mabelia
	 x
85922201. Badeloch
	 overl. 27-04-1244
	 1. Gerard van Egmond
	   overl. 25-12-1242
85922202. Wouter van Haarlem
	 heer van Bergen, vermeld 1206-1230
	 z.v. Sijmon van Haarlem
	 x
85922203. NN
	 1. Beatrix van Haarlem
85922220. Dirck van Voorne
	 geb. ca 1135
	 overl. voor april 1189
	 Ridder, vermeld 1156, 1174-1189
	 vermeld op 3 oktober 1174, samen met zijn oudste broer Floris, heer van Voorne; 
	 volgt zijn neef Hugo op, als heer van Voorne en neemt dezelfde plaats in als zijn 
	 broer in het gevolg van de graaf
	 mogelijk bouwer van de burcht bij Oostvoorne, voerde als wapen een gouden aanziende 
	 leeuw op rood;
	 het bezit van Voorne lijkt na het vererven daarvan,door de broers Dirk en Hugo 
	 verdeeld te zijn, waarbij Dirk de heerlijkheid zelf verkreeg en Hugo in leen van 
	 Dirk verkreeg, het deel langs de Striene, met de parochie Putten
	 z.v. Hugo III van Voorne en N.N. Florijsdochter van Holland
	 x
85922221. jonkvrouwe N.N. van Naaldwijck
	 kennelijk de oudste dochter van de in 1156, als getuige voor de graaf optredende 
	 Unarch van Nadelwich, onder diens erfgenamen blijkt het geslacht van Voorne te zijn
	 d.v. Unarch van Nadelwich
	 1. Bartholemeus van Voorne en Maerlant
	   geb. ca 1170
	 2. N.N. van Voorne
85922260. Philips II van Wassenaar
	 overl. voor 1258
	 vermeld 1215, als van Duivenvoorde 1221, in 1226 door broer Dirk beleend met 
	 Duivenvoorde
	 z.v. Philips I van Wassenaer en Agnes Persijn
	 x
85922261. Florentia (van Duivenvoorde ?)
	 vermeld in 1226
	 1. Jan van Wassenaer
	   overl. voor 06-11-1295
85922262. Ghisekijn Uter Lijere
	 leenman van Wassenaar vermeld in 1226 en 1233
	 z.v. Ghiselberg uten Goije en N.N. Wittenhorst
	 x
85922263. NN
	 1. N.N. Ghijseken Uter Lyersdr
85922640. Willem van Theylingen
	 ook genaamd Wilhelmus de Theyling, vermeld 1174
	 z.v. Floris de Zwarte
	 x I
85922641. N.N. Gerardsdr. van Theylingen
	 d.v. Gerard van Theylingen
	 x II
	 Agnieze van Bentheim
	 1. Dirc van Theylingen (van Brederode)
	   overl. 1236
85922642. Jan I van Heusden
	 geb. ca 1160
	 heer van Schoonhoven en van Heusden (voor 1184 en na 1217)
	 z.v. Arnold I van Heusden en Justine van Heeze-Millen
	 x I 
	 N.N
	 x II
85922643. Aleijd van Persijn (van Cuijk)
	 geb. ca 1183
	 d.v. Dirk Persijn en N.N. Arnoud Spikersdr.
	 1. Alveradis van Heusden
85922644. Hugo I van Naaldwijck
	 geb. 1195
	 ridder 1220-1261, heer van Naaldwijk, heeft in 1220 ook bezit in Middelland 
	 (Voorne), machtigt in 1229 mede een akte i.z. zoutwinning
	 bezat goederen te Naaldwijk en Zwartewaal, vermeld bij transport te Dirksland 1220 
	 en als getuige in 1223, 1225, 1226, 1229 en 1230, droeg de titel van Erfmaarschalk 
	 van Noord-Holland
	 z.v. Bartholemeus van Voorne en Maerlant
	 x ca 1210
85922645. N.N. van Velsen
	 erfdochter van de heerlijkheid Velsen en het bos Schoonhoven bij Velsen
	 1. Hugo II van Naaldwijck
	   geb. Zwartewaal ca 1220 
85922648. Allinus van Rodenrisse
	 vermeld omstreeks 1200
	 z.v. Daniel van Roderisa
	 x
85922649. NN
	 1. N.N. van Rodenisse
85922674 / 85922675 = Dirck van Voorne / jonkvrouwe N.N. van Naaldwijck
85922676. Herbaren II van der Lede
	 geb. voor 1227
	 overl. ca 1258
	 "nobilis", ridder 1241, heer van Arkel, Asperen en Heukelom, vermeld 1227-1253
	 z.v. Floris van de Lede en N.N. Hugodr. Botter
	 x
85922677. Alverade van Heusden
	 geb. ca januari 1185
	 1. Herbaren van den Berghe
	   vermeld als broeder van heer Jan van Arkel 17-3-1254
85922678 / 85922679 = Dirc van Theylingen / Alveradis van Heusden
85922688. N.N. van der Woert
	 x
85922689. N.N. Unarchsdr. van Nadelwich
	 d.v. Unarch van Nadelwich
	 1. Herpert van der Woert
	   vermeld 6-12-1230 als broeder van Floris van der Woert
85922752. Jacques d'Oisy
	 overl. Arsouf in Palestina 07-09-1191
	 ook vermeld als Jacob van Avesnes
	 heer van Avesnes, Conde en Landrecies 1171, door huwelijk heer van Guise, 
	 raad van de graaf van Vlaanderen 1185, kruisvaarder 1187
	 gesneuveld 7-9-1191 bij Arsoef in Palestina
	 z.v. Nicolaas d'Oisy en Mathilde de la Roche
	 x
85922753. Amelie de Guise
	 geb. 1155
	 overl. 1191
	 haar naam komt ook voor als Adele of Ameline
	 d.v. Bouchard de Guise en Adelheid
	 1. Bouchard van Avesnes
	   geb. 1172
85922754. Boudewijn VI van Henegouwen
	 geb. Valenciennes 07-1171
	 overl. Bulgarije na 20-07-1205 
	 graaf van Vlaanderen (1194-1205) en (als Boudewijn VI) Henegouwen (1195-1205), en 
	 (als Boudewijn I van Constantinopel) keizer van het Latijns Keizerrijk (1204-1205), 
	 z.v. Boudewijn VIII van Henegouwen en van Margaretha van de Elzas
	 Bij de dood van zijn moeder (15 nov. 1194) werd hij graaf van Vlaanderen en na het 
	 overlijden van zijn vader (17 dec. 1195) erfde hij ook Henegouwen. De eerste jaren 
	 van zijn bewind verliepen in een aanhoudende strijd met zijn soeverein, 
	 de Franse koning Filips II Augustus, die enkele jaren voordien (1191) de hand had 
	 gelegd op het zuidelijke deel van Vlaanderen (ArtesiŽ). Boudewijn zocht vooral steun 
	 bij de Rooms-Duitse keizer Hendrik VI en de Engelse koning Richard. Bij het Verdrag 
	 van Pťronne (1200) werd Filips II Augustus verplicht Zuid-Vlaanderen gedeeltelijk te 
	 restitueren. In hetzelfde jaar legden Boudewijn en zijn echtgenote in de 
	 St.-Donatiaanskerk te Brugge de kruisvaartgelofte af. Hij nam deel aan de Vierde 
	 Kruistocht (1202-1204), die onder druk van VenetiŽ niet het Heilig Land, maar 
	 Constantinopel bereikte. Na de verovering van Constantinopel werd Boudewijn op 9 mei 
	 1204 tot eerste keizer van het Latijns Keizerrijk uitgeroepen en op 16 mei in de Aya 
	 Sophia gekroond. 
	 Met paus Innocentius III spande hij zich in om een eind te maken aan het Oosters 
	 Schisma. Veel kon hij niet realiseren, want reeds in april 1205 viel hij in handen 
	 van de Bulgaren. Sindsdien werd geen spoor meer van hem gevonden, zodat de 
	 graafschappen Vlaanderen en Henegouwen in handen kwamen van zijn minderjarige 
	 dochter Johanna. In het Latijns Keizerrijk werd hij opgevolgd door zijn broer 
	 Hendrik. 
	 z.v. Boudewijn V van Henegouwen en Margaretha van Vlaanderen
	 x Chateau-Thiery 13-01-1186
85922755. Maria van Champagne
	 geb. ca 1174
	 overl. Acre 09-08-1204
	 regentes van Vlaanderen en Henegouwen in 1202
	 Reisde haar man naar Constantinopel na, maar overleed onderweg bij Acre (Akko)
	 d.v. Henri I van Blois en Maria van Frankrijk
	 1. Margaretha van Constantinopel
	   geb. 01/31-07-1202
85922756. Willem I van Holland
	 geb. ca 1168
	 overl. 04-02-1222
	 begr. Rijnsburg
	 graaf van Holland van 1203 tot 1222, uit het Hollandse Huis, was een jongere 
	 zoon van Floris III. Hij bracht zijn jeugd in Schotland door. Teruggekeerd, kwam hij 
	 in opstand tegen zijn broer, graaf Dirk VII; na een verzoening werd hij graaf in 
	 Friesland. Na de dood van graaf Dirk (1203) betwistte hij het recht van opvolging 
	 van diens dochter Ada, die gehuwd was met Lodewijk van Loon. Deze werd gesteund door 
	 de bisschoppen van Luik en Utrecht en door de graaf van Vlaanderen, terwijl Willem, 
	 met Brabant als bondgenoot, in het graafschap zelf schijnbaar de meeste erkenning 
	 vond. Militair was Willem in het algemeen succesvol en geleidelijk versterkte 
	 hij zijn positie. In 1213 ontving hij het graafschap als rijksleen van de Welfische 
	 keizer Otto IV. Hij was nl. in het internationale politieke conflict tussen Welfen 
	 en Hohenstaufen aan de Welfische zijde komen te staan. Maar als vele anderen 
	 veranderde hij van partij na de nederlaag bij Bouvines (1214). Hij sloot zich aan 
	 bij keizer Frederik II en nam zelfs deel aan een Franse expeditie naar Engeland 
	 tegen Jan zonder Land. Om die reden werd hij door de paus geŽxcommuniceerd (1216). 
	 Mede om van de ban ontslagen te worden, heeft Willem een kruistocht ondernomen, waar 
	 hij veel roem verwierf door zijn krijgsdaden in Portugal en de verovering van 
	 Damiate (1219). In Holland bevorderde hij de opkomst van de steden en gaf 
	 stadsrechten aan Middelburg, Dordrecht, Geertruidenberg en misschien ook aan Leiden. 
	 Een aantal belangrijke waterstaatkundige werken zijn onder zijn bewind uitgevoerd, 
	 o.a. de bedijking van de Grote Waard en de aanleg van de Spaarndam; hij gaf een 
	 belangrijke aanzet tot het ontstaan van de hoogheemraadschappen
	 z.v. Floris III van Holland en Ada van Huntingdon
	 x Stavoren 1197
85922757. Aleida van Gelre
	 geb. ca 1187
	 overl. 12-02-1218
	 begr. Rijnsburg
	 d.v. Otto I van Gelre en Zutphen en Richardis van Scheyern-Wittelsbach
	 1. Floris IV van Holland
	   geb. 24-08-1210
85922758. Hendrik I van Leuven
	 geb. 1165
	 overl. Keulen 05-09-1235
	 begr. Leuven
	 hertog van Brabant van 1190 tot 1235
	 z.v. Godfried III
	 streefde naar de heerschappij over het gebied tussen Schelde en Rijn en de 
	 beheersing van de handelsweg Brugge-Keulen, maar slaagde er niet in het hertogelijk 
	 gezag in Neder-Lotharingen te herstellen. Door voortdurende over te lopen in de 
	 strijd tussen de Welfen en de Hohenstaufen wist hij niettemin een machtspositie te 
	 veroveren. In 1191 kon hij zijn broer Albert tot bisschop van Luik laten kiezen. In 
	 1204 ging hij over naar het kamp van de Hohenstaufen en verkreeg hij van de Duitse 
	 koning Filips van Zwaben de voogdij over Nijvel en de erkenning van de 
	 erfelijkheid, ook in vrouwelijke lijn, van het hertogdom Brabant. Tevens werd hij 
	 medeheer van Maastricht. Bij een van zijn invallen in Luik leed hij bij Steps een 
	 zware nederlaag (13 okt. 1213). 
	 Ferrand van Portugal van Vlaanderen, viel Brabant binnen en Hendrik werd verplicht 
	 aan diens zijde slag te leveren te Bouvines (1214; zie Slag bij Bouvines). Na de 
	 aldaar opgelopen nederlaag verzoende hij zich onmiddellijk met de overwinnaars, de 
	 Franse koning Filips II August en de Duitse keizer Frederik II
	 z.v. Godfried III van Brabant en Margaretha van Limburg
	 x voor 30-03-1180
85922759. Mathilde van Boulogne
	 geb. 1162
	 overl. voor 1211
	 begr. in de St. Pieterskerk te Leuven
	 d.v. Mattheus van de Elzas en Mary Gravin van Ramsey (Mortain)
	 1. Machteld van Brabant
	   geb. Leuven ca 1198
85932032. Daniel van der Merwede
	 z.v. Hugo van Teylingen en N.N. van der Merwede
	 x
85931933. NN
	 1. Daniel IV van der Merwede
	   geb. 6-5-1273
Generatie XXIX
171844352. Doede van Voorhout
	  geb. ca 1110
	  overl. voor 1161
	  vermeld 1101- ca. 1130
	  bezit het veer-recht over de Rijn tussen Katwijk en Zwammerdam "Die vere twischen 
	  des Rijnovers ende Zwadenburdamme"
	  x
171844353. NN
	  1. Kerstant (van Wassenaar)
	   vermeld 1167-1189
171844358. Arnoud Spiker
	  geb. ca 1110
	  heer van waterland, vermeld als een der viri clarissimi van Holland 7-10-1143
	  het echtpaar schenkt een hoeve met land bij Warder aan de abdij van Egmond 
	  1130/1161
	  x
171844359. Imme
	  1. N.N. Arnoud Spikersdr.
	   erfdochter van Waterland
171844384. Herman II van Cuijck
	  geb. ca 1100
	  overl. ca 1168
	  heer van Cuyk, stadsgraaf van Utrecht voogd van St.Servaas te Maastricht
	  vermeld 1121-1167
	  Hij trouwde met N.N. uit het huis Namen/Laroche. Zie "De heren van Kuijc 1096-1400, 
	  door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: "Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron 
	  terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij 
	  gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van 
	  Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht 
	  aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. 
	  Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met 
	  leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant 
	  waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij 
	  met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn."
	  z.v. Hendrik I van Cuijck en Alveradis van Hostaden
	  x ca 1130
171844385. NN van Chiny
	  geb. ca 1110
	  overl. ca 1170
	  1. Hendrik II van Cuijck
	   geb. ca 1130
171844400. Wouter van Egmond
	  overl. 13-09-1208
	  bijgenaamd kwade Wouter
	  vermeld sedert 1200, vocht aan het hoofd van de Kennemers met graaf Willem I
	  in de Loonse oorlog 1204-1205
	  z.v. Allard van Egmond
	  x
171844401. Mabelia (Hugodr.) (van Isselmunde)
	  d.v. Hugo van Isselmunde
	  1. Willem I van Egmond
	   overl. 17-05-1234
171844404. Sijmon van Haarlem
	  heer van Haarlem en Bergen, vermeld 1198-1215
	  z.v. Sijmon Galo
	  x
171844405. NN
	  1. Wouter van Haarlem
	   vermeld 1206-1230
	  mogelijk:
171844440. Hugo III van Voorne
	  geb. ca 1100
	  overl. voor 1156
	  heer van Voorne
	  z.v. Hugo II van Voorne
	  x ca 1130
171844441. N.N. Florijsdochter van Holland
	  geb. ca 1115
	  begr. 11-10-11??
	  mogelijk identiek met Adewij van Vorensis
	  Bastaarddochter van Floris de Vette, vermeld tussen 1157-1165 als weduwe van 
	  Voorne, tesamen met haar moeder en haar zoon Floris, heer van Voorne, broer van 
	  Dirk, de latere heer van Voorne
	  d.v. Floris II van Holland en Geertruid van Opper-Lotharingen
	  1. Dirck van Voorne
	   geb. ca 1135
171844442. Unarch van Nadelwich
	  graaf, vermeld in 1156
	  x
171844443. NN
	  1. jonkvrouwe N.N. van Naaldwijck
	   oudste dochter
	  2. N.N. Unarchsdr. van Nadelwich
171844520 / 171844521 Philips I van Wassenaer / Agnes Persijn
171844524. Ghiselberg uten Goije
	  leefde van 1242 tot 1271
	  z.v. Wolterus van Goije en Rixa
	  x
171844525. N.N. Wittenhorst
	  volgens wapenbord anno 1339 was zij een dochter van Wouter van Bloemensteijn
	  d.v. Wouter van Bloemensteijn
	  1. Ghisekijn Uter Lijere
	   vermeld in 1226 en 1233
171845280. Floris de Zwarte
	  z.v. Floris II van Holland en Geertruid van Opper-Lotharingen
	  x
171845281. NN
	  1. Willem van Theylingen
	   vermeld 1174
171845282. Gerard van Theylingen
	  x
171845283. NN
	  1. N.N. Gerardsdr. van Theylingen
171845284. Arnold I van Heusden
	  geb. ca 1125
	  overl. voor 1200
	  heer van Heusden van voor 1173 tot verm. 1184
	  z.v. Herman van Heusden
	  x
171845285. Justine van Heeze-Millen
	  overl. voor 1200
	  1. Jan I van Heusden
	   geb. ca 1160
171845286 / 17184528 = Dirk Persijn / N.N. Arnoud Spikersdr.
171845288 = Bartholemeus van Voorne en Maerlant
171845296. Daniel van Roderisa
	  vermeld 1156-1168
	  x
171845297. NN
	  1. Allinus van Rodenrisse
	   vermeld omstreeks 1200
171845352. Floris van de Lede
	  geb. Langerak ca 1175
	  overl. na 1207
	  medeheer van Lede en Asperen, vermeld 1204-1207. Graaf Willem I van Holland trok 
	  tegen hem en Folpert van Asperen ten strijde in 1206 en verwoeste Asperen
	  Ondertekende een brief van Aleida van Holland, waarin zij koning John van Engeland 
	  steunde (1207)
	  z.v. Herbaren I van de Lede en N.N. Willemsdr. van Altena
	  x
171845353. N.N. Hugodr. Botter
	  geb. Schoonhoven ca 1179
	  d.v. Hugo Botter van Voorne
	  1. Herbaren II van der Lede
	   geb. voor 1227
171845378 = Unarch van Nadelwich
171845504. Nicolaas d'Oisy
	  overl. in 1169/1170
	  voogd van Doornick, heer van Avesnes, Landrecies en Conde 1147. Kreeg de titel heer 
	  van Avesnes van zijn overgrootvader Waudru van Avesnes, omdat er verder geen 
	  erfgenamen meer waren
	  z.v. Walter I van Avesnes en Ida van Doornik-Mortagne
	  x (II) voor 1150
171845505. Mathilde de la Roche
	  d.v. Hendrik van La Roche en Mathilde van Limburg
	  x I
	  Diederik I van Walcourt
	  1. Jacques d'Oisy
	   overl. Arsouf in Palestina 07-09-1191
171845506. Bouchard de Guise
	  overl. na 1166
	  heer van Guise, Lesquilles en St.Germain
	  z.v. Guide de Guise en Adelheid van Montmorency
	  x voor 1155
171845507. Adelheid
	  1. Amelie de Guise
	   geb. 1155
171845508. Boudewijn V van Henegouwen
	  geb. ca 1148
	  overl. Bergen 17-12-1195
	  bijgenaamd de Moedige, graaf van Henegouwen (1171-1195), Namen (1188-1195) en (als 
	  Boudewijn VIII) Vlaanderen (1191-1194)
	  z.v. Boudewijn IV en Aleidis van Namen
	  verwierf aanzienlijke invloed in het politieke leven van West-Europa. In 1171 
	  volgde hij zijn vader op als graaf van Henegouwen. Zijn oom, Hendrik de Blinde, 
	  graaf van Namen, Luxemburg, Longwy, Laroche en Durbuy, kreeg slechts op late 
	  leeftijd een dochter, nadat hij al eerder Boudewijn als erfgenaam had erkend. 
	  Ondanks deze erkenning heeft Hendrik zich ingespannen om zijn erflanden voor zijn 
	  dochter te behouden, doch Boudewijn kon, na allerhande verwikkelingen, in 1188 het 
	  graafschap Namen verwerven, dat in 1195 tot markgraafschap werd verheven. Door zijn 
	  huwelijk (1169) met Margaretha van de Elzas, zuster van de Vlaamse graaf 
	  Filips van de Elzas, die in 1191 kinderloos stierf, werd Boudewijn ook graaf van 
	  Vlaanderen. Hierbij kreeg hij tegenstand van de Franse koning Filips II Augustus, 
	  die het graafschap wilde bezetten en zelfs annexeren, en hij kon niet beletten dat 
	  het zuidelijke deel ervan (ArtesiŽ) verloren ging. Bij de dood van zijn vrouw 
	  ging Vlaanderen over op zijn zoon Boudewijn VI (Boudewijn IX in Vlaanderen), die in 
	  1195 in Henegouwen opvolgde. In Namen volgde zijn jongere zoon Filips I op
	  z.v. Boudewijn IV van Henegouwen en Adelheid van Namen
	  x (II) Le Quesnoy (Fr.) april 1169 
171845509. Margaretha van Vlaanderen
	  geb. ca 1140
	  overl. Brugge 15-11-1194
	  begr. in de St. Donaaskerk te Brugge
	  d.v. Diederik van de Elzas en Sybille van Anjou
	  x I ca. 1160
	  Raoul II van Vermandois
	  1. Boudewijn VI van Henegouwen
	   geb. Valenciennes 07-1171
171845510. Henri I 'le Liberal' van Blois
	  geb. 1126
	  overl. Troyes 17-03-1181
	  begr. in de St. Etiennekerk te Troyes
	  graaf van Champagne
	  z.v. Theobald IV van Blois en Mathilde van Karinthie
	  x
171845511. Maria van Frankrijk
	  geb. 1145
	  overl. 11-03-1198
	  begr. in de kathedraal van M'aux
	  Zij en haar zuster Alix trouwden de broers Henry I en Theobald IV, waardoor de 
	  banden tussen het graafschap Blois en Champagne en het koningkrijk Frankrijk 
	  aanzienlijk verbeterd werden
	  d.v. Lodewijk VII van Frankrijk en Eleonora van Aquitanie-Poitou
	  1. Maria van Champagne
	   geb. ca 1174
171845512. Floris III van Holland
	  geb. ca 1135
	  overl. AntiochiŽ (aan de pest) 01-08-1190
	  begr. in Tyrus
	  volgde in 1157 zijn vader Dirk VI op
	  hij was een getrouw partijganger van Frederik Barbarossa, die hij bij diens strijd 
	  in ItaliŽ terzijde stond (1176); als dank verwierf hij de titel van rijksvorst en, 
	  vermoedelijk in 1179, de tol van Geervliet. Hij stierf tijdens de Derde Kruistocht. 
	  Binnenslands streed Floris tegen de Westfriezen. Hij volgde de uitspraak van de 
	  keizer in een geschil met de bisschop van Utrecht, o.a. over de afdamming van de 
	  Rijn bij Zwammerdam en over verdeling van de gezagsrechten in Friesland (1165). 
	  Over Zeeland-bewesten-Schelde geraakte hij in strijd met de Vlaamse graaf Filips 
	  van de Elzas. Hij moest het Verdrag van Brugge (1167) toestaan. Hij was de 
	  eerste Hollandse graaf die geld sloeg
	  z.v. Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck
	  x 28-08-1162
171845513. Ada van Huntingdon
	  overl. 11-01-1208
	  begr. in de abdijkerk van Middelburg
	  ook genaamd Aleida van Schotland, gravin van Ross
	  zuster van de Schotse koning
	  d.v. Henry van Schotland en Ada van Varennes
	  1. Willem I van Holland
	   geb. ca 1168
171845514. Otto I van Gelre en Zutphen
	  geb. ca 1150
	  overl. na 30-04-1207
	  begr. in het Klooster Camp
	  vermeld sinds 1169, graaf van Gelre en Zutphen 1182, deelnemer 3e kruistocht 1189, 
	  verleende Zutphen stadsrecht 1190/91, beleend met het graafschap Veluwe 1196
	  Vocht tegen Thierry VII van Holland op de Grebbeberg in 1196, maar verloor.
	  Bevocht hem later in Brabant, maar verloor van het leger van Hendrik I van Brabant, 
	  waarbij 's Hertogenbosch verwoest werd in 1202
	  z.v. Hendrik van Gelre en Agnes van Arnstein
	  x
171845515. Richardis van Scheyern-Wittelsbach
	  geb. Kelheim ca 1173	  overl. Roermond 21-09-1231
	  begr. in de Munsterkerk van Roermond
	  ook genaamd Van Beijeren
	  regentes van Gelre en Zutphen voor haar kleinzoon Otto II 1129, 
	  vestigde als weduwe zich in het dubbelklooster Bethlehem bij Doetinchem
	  abdis van de Munsterabdij te Roermond 16-6-1224
	  d.v. Otto VIII van Wittelsbach en Agnes van Loon
	  1. Aleida van Gelre
	   geb. ca 1187
171845516. Godfried III "in de wieg" van Brabant
	  geb. ca 1140	  overl. 10-08-1190
	  begr. in de St. Pieter van Leuven (B)
	  hertog van Brabant en Leuven, hertog van Neder-Lotharingen sedert 13-1-1142,
	  voogd van Tongerloo 1175
	  z.v. Godfried II van Leuven en Lutgardis van Sulzbach
	  x januari 1155
171845517. Margaretha van Limburg
	  geb. ca 1138
	  overl. ca 1172
	  begr. in de St. Pieter van Leuven (B)
	  d.v. Hendrik II van Arlon en Mathilde van Saffenberg
	  1. Hendrik I van Leuven
	   geb. 1165
171845518. Mattheus van de Elzas
	  geb. ca 1138
	  overl. Driencourt (bezweken aan zijn verwondingen) 25-07-1173
	  graaf van Boulogne (door huwelijk)
	  z.v. Diederik van de Elzas en Sybille van Anjou
	  x voor 1160
	  gescheiden 1169/70, het huwelijk werd ongeldig verklaard i.v.m. de gebroken 
	  kloosterbelofte van zijn vrouw
171845519. Mary Gravin van Ramsey (Mortain)
	  geb. 1136
	  overl. St. Austrebert 1182
	  begr. Montreuil
	  erfdochter van Boulogne, abdis van Romsey (Hampshire), volgde haar broeder 
	  Willem II van Blois in 1159 op, hernam later het kloosterleven (na 1169) weer 
	  op in Saint-Austrebert bij Montreuil
	  d.v. Stephen van Blois en Mathilde van Boulogne
	  1. Mathilde van Boulogne
	   geb. 1162
171864064. Hugo van Teylingen
	  overl. 1172
	  Heer Van Teylingen en Ter Leck
	  z.v. Gerrit van Teylingen en N.N. van der Leck
	  x 
171864065. N.N. van der Merwede
	  d.v. Daniel II van der Merwede
	  1. Daniel van der Merwede
Generatie XXX
343688768. Hendrik I van Cuijck
	  geb. ca 1070
	  overl. voor 09-08-1108
	  heer van Cuijk, burggraaf van Utrecht
	  z.v. Herman I van Cuijck en Ida van Boulogne
	  x
343688769. Alveradis van Hostaden
	  geb. ca 1078
	  overl. ca 1131
	  gravin van Hochstaden, erfgename van Waldgrafschaft Osning. Betrokken bij de 
	  stichting van klooster Marienweerd in 1129
	  d.v. Gerhard I van Hostaden en Wichtath Aleijdis van Wickenrode
	  1. Herman II van Cuijck
	   geb. ca 1100
343688800. Allard van Egmond
	  overl. Schoorl 1168 
	  advocatus van de abdij van Egmond, gesneuveld in de strijd tegen de 
	  West-Friezen
	  z.v. Berwout II van Egmond
	  x
343688801. NN
	  1. Wouter van Egmond
	   overl. 13-09-1208
343688802. Hugo van Isselmunde
	  vermeld als getuige in een oorkonde van graaf Floris III
	  x
343688803. NN
	  1. Mabelia Hugodr.
343688808. Sijmon Galo (van Haarlem)
	  heer van Haarlem en Bergen, vermeld 1162-1174
	  getuige voor graaf Floris III 28-8-1162
	  z.v. IJsbrand Galenzone
	  x
343688809. NN
	  1. Sijmon van Haarlem
	   vermeld 1198-1215
343688880. Hugo II van Voorne
	  Heer van Voorne, vermeld 1108
	  x
343688881. NN
	  1. Hugo III van Voorne
	   geb. ca 1100
343688882. Floris II van Holland
	  geb. ca 1080. 
	  overl. 02 maart 1122
	  begr. in de abdijkerk van Egmond
	  bijgenaamd de Vette, volgde in 1091 zijn vader Dirk V op
	  Hij was getrouwd met Petronella, halfzuster van de Duitse koning Lotharius van 
	  Supplinburg. In 1101 wordt hij als eerste 'graaf van Holland' genoemd; 
	  waarschijnlijk was hij leenman van de bisschop van Utrecht
	  nam geen deel aan de eerste kruistocht 1096 maar stimuleerde nieuwe 
	  veenontginningen bij de grote rivieren
	  z.v. Dirk V van Holland en Othelhildis van Saksen
	  x (I)
343688883. Geertruid van Opper-Lotharingen
	  geb. ca 1078
	  begr. Rijsnburg 24-05-1144
	  ook genaamd Petronella van Saksen
	  regentes van Holland toen haar zoon Dirk IV nog minderjaris was, verslagen in 1123 
	  in een oorlog tegen keizer hendrik V van Duitsland
	  Stichteres van het nonnenklooster te Rijnsburg
	  d.v. Diederik II Matfridingen van Opper-Lotharingen en Hedwig van Formbach
	  x II
	  Lambert de Montaigu
	  1. Dirk VI van Holland
	   geb. ca 1109
	  2. N.N. Florijsdochter van Holland
	   geb. ca 1115
	  3. Floris de Zwarte
343689048. Wolterus van Goije
	  overl. 1232/1242
	  vermeld 1208-1232
	  x
343689049. Rixa
	  vermeld als weduwe in 1252
	  1. Ghiselberg uten Goije
	   leefde van 1242 tot 1271
343689050. Wouter van Bloemensteijn
	  x
343689051. NN
	  1. N.N. Wittenhorst
	   vermeld op wapenbord uit 1339
343690560 / 243690561 = Floris II van Holland / Geertruid van Opper-Lotharingen
343690568. Herman van Heusden
	  heer en burggraaf van Heusden 1130, vermoedelijk slotvoogd van Oudheusden
	  x
343690569. NN
	  1. Arnold I van Heusden
	   geb. ca 1125
343690704. Herbaren I van de Lede
	  heer van Lede
	  vermeld als getuige voor bisschop Hardbertus van Utrecht in 1143
	  z.v. Folpert van Arkel
	  x
343690705. N.N. Willemsdr. van Altena
	  d.v. Willem van Altena
	  1. Floris van de Lede
	   geb. Langerak ca 1175
343690706. Hugo Botter van Voorne
	  heer van Schoonhoven
	  x
343690707. NN
	  1. N.N. Hugodr. Botter
	   geb. Schoonhoven ca 1179
343691008. Walter I van Avesnes
	  overl. ca 1147
	  ook genaamd Wouter d'Oisy
	  voogd van Doornik, heer van Avesnes. Verkreeg Avesnes, Leuze en Conde na de dood 
	  van zijn neef Goswin d'Oisy in 1127
	  z.v. Fastradus II van Oisy en Richildis
	  x
343691009. Ida van Doornik-Mortagne
	  d.v. Everhard I van Mortagne en Helwide
	  1. Nicolaas d'Oisy
	    overl. in 1169/1170
343691010. Hendrik van La Roche
	  geb. ca 1070
	  overl. ca 1128
	  graaf van La Roche 1088-1124, voogd van Stavelot-Malmedy
	  z.v. Albert III van Namen en Ida van Saksen
	  x
343691011. Mathilde van Limburg
	  overl. 1141
	  d.v. Hendrik I van Limburg en N.N. van Arlon
	  1. Mathilde de la Roche
343691012. Guide de Guise
	  overl. na 1141
	  z.v. Godfried de Guise en Aelis van Rameru
	  x
343691013. Adelheid van Montmorency
	  geb. ca 1100 
	  overl. ca 1145 
	  d.v. Burchard IV van Montmorency en Agnes van Beaumont
	  1. Bouchard de Guise
	   overl. na 1166
343691016. Boudewijn IV van Henegouwen 
	  geb. ca 1110. 
	  overl. Bergen (B) 06-11-1171
	  begr. in het klooster Sainte Waudru te Bergen
	  graaf van Henegouwen, bijgenaamd "de bouwer"
	  overleden ten gevolge van een ongeval in 1169
	  z.v. Boudewijn III van Henegouwen en Jolande van Gelre 
	  x ca 1130
343691017. Adelheid (Ermesinde) van Namen
	  geb. ca 1110
	  overl. 07-1168
	  begr. in het klooster Saine Waudru
	  d.v. Godfried van Namen en Ermesinde van Luxemburg
	  1. Boudewijn V van Henegouwen
	   geb. ca 1148
343691018. Diederik van de Elzas
	  geb. Bitche ca 1110
	  overl. Grevelingen 17-01-1168
	  begr. Watten
	  graaf van Vlaanderen 1128-1168
	  hertrouwde met Suanahildis
	  z.v. Diederik II Matfridingen van Opper-Lotharingen en Gertrudis van Vlaanderen
	  x I
343691019. Sybille van Anjou
	  geb. ca 1116
	  overl. Jeruzalem 1165
	  hertrouwde met Willem Cliton
	  d.v. Foulcques V van Anjou en Eremburge van Maine
	  1. Mattheus van de Elzas
	   geb. ca 1138
	  2. Margaretha van Vlaanderen
	   geb. ca 1140
343691020. Theobald IV "de Grote" van Blois
	  geb. na 02-04-1090
	  overl. Lagny sur Marne 10-01-1152
	  begr. Lagny-sur-Marne in de St. Fursy
	  graaf van Blois, Charters, Meraux en Brie 1102, graaf van Troyes 1109
	  als Theobald II graaf van Champagne 1125 (voor Pasen)
	  z.v. Stefanus Hendrik II van Blois en Adela van Engeland
	  x 1123
343691021. Mathilde van Karinthie
	  overl. 13-12-1160
	  Na de dood van haar man is ze religieuze in Fontrevault
	  d.v. Engelbert II van Spanheim en Uta van Passau
	  1. Henri I van Blois
	   geb. 1126
343691022. Lodewijk VII "de Vrome" van Frankrijk
	  geb. ca 1122
	  overl. Parijs 18/19-09-1180
	  begr. in de abdij van Notre-de-Barbeau bij Fontainbleau
	  koning van Frankrijk sedert 1-8-1137, (medekoning 25-10-1131), hertog van 
	  Aquitanie 1137-1154
	  Betrokken in de ruzie tussen de paus en de Duitse keizer over het benoemen van 
	  bisschoppen. Werd door paus Innocent II in de ban gedaan omdat hij tegen de 
	  kandidaat van het bisdom Langres was. 
	  Nam deel aan de kruistocht van 1149. Verliet zijn vrouw in 1152
	  z.v. Lodewijk VI van Frankrijk en Adelheid van Savoye
	  x (I) Bordeaux 25-07-1137
343691023. Eleonora van Aquitanie-Poitou
	  geb. Nieul-sur-l'Autrec, Vendee ca 1122
	  overl. Fontevrauld-L'Abaye 31-03-1203
	  begr. in de abdij van Fontvrault
	  Enig erfgename van Aquitaine, Poitou en andere gebieden.
	  Scheidde van haar Lodewijk toen hij op kruistocht was
	  Haar huwelijk met de Engelse koning ontketende de 100-jarige oorlog tussen 
	  Engeland en Frankrijk
	  koningin van Engeland, gekroond 19-12-1154
	  d.v. Willem X van Aquitanie en Eleonora van Chatellerault
	  x II 
	  Engelse koning
	  1. Maria van Frankrijk
	   geb. 1145
343691024. Dirk (Thierry) VI van Holland
	  geb. ca 1109
	  overl. 05-08-1157
	  begr. Rijnsburg
	  aanvaardde onder voogdij van zijn moeder de grafelijkheid in 1122. Petronella nam 
	  deel aan de opstand van haar halfbroer hertog Lotharius tegen keizer Hendrik V 
	  (1123). In 1125 werd Lotharius zelf Duits koning.
	  Vermoedelijk is het aan hem te danken, dat Rijnland en Leiden, sinds 1064 Utrechts 
	  bezit, bij Holland werden gevoegd. In 1132 beoorloogde Dirk de Westfriezen, die 
	  zich echter onder Dirks broer Floris stelden en de Kennemers in hun opstand 
	  meesleepten. De broedertwist werd door Lotharius bijgelegd, doch dit betekende niet 
	  dat de Westfriezen hun verzet staakten. In 1140 droeg Dirk het tot nieuwe bloei 
	  gekomen klooster Egmond en het door Petronella in 1133 gestichte klooster Rijnsburg 
	  aan de paus op en onttrok ze aldus aan het gezag van de Utrechtse bisschop. 
	  In 1150 voerde Dirk de door hem gesteunde kandidaat Herman van Horn als bisschop 
	  naar Utrecht en wist hem met steun van koning Koenraad III te doen erkennen. Dirk 
	  werd opgevolgd door zijn zoon Floris III
	  z.v. Floris II van Holland en Geertruid van Opper-Lotharingen
	  x voor 1135
343691025. Sophia van Rheineck
	  geb. ca 1115
	  overl. Jeruzalem 26-09-1176
	  erfgename van het graafschap Bentheim 1150
	  bezocht het Heilige Land 1139, 1173 en 1176
	  d.v. Otto II van Rheineck en Gertruid van Northeim
	  1. Floris III van Holland
	   geb. ca 1135
343691026. Henry van Schotland
	  geb. 1114
	  overl. 12-06-1152
	  Prins van Schotland en 9e graaf van Huntingdon
	  9e graaf van Northumberland
	  Werd geen koning omdat zijn vader hem overleefde
	  z.v. David I van Schotland en Mathilda Huntingdom of Northumberland
	  x
343691027. Ada (Aleida) van Varennes
	  geb. Surrey ca 1120
	  overl. 1178
	  ook vermeld als 'van Surrey' en Warren
	  zus van William, graaf van Warren (Varennes) en Surrey
	  d.v. William II de Varennes en Elisabeth de Vermandois
	  1. Malcolm IV (the Maiden)
	   geb. ws 1141
	   Koning van Schotland (24 mei 1153), 10e Graaf van Huntingdon
	   Jij werd op 12-jarige leeftijd koning, een jaar na de dood van zijn vader.
	   overl. 9 december 1165 (zonder nakomelingen)
	  2. William I (the Lion)
	   Koning van Schotland, 11e Graaf van Huntingdon
	   x
	   Ermengarde Beaumont
	   4 kinderen
	  3. Ada van Huntingdon
	   overl. 11-01-1208
343691028. Hendrik 'de Jongere' van Gelre
	  geb. 1117
	  overl. ca 27/10-05-1182
	  begr. in het klooster Camp bij Dusseldorf
	  eerste graaf van Zutphen en graaf van Gelre 1138
	  Vocht tegen bisschop Boudewijn II van Utrecht en tegen Floris III van Holland om 
	  het bezit van de Veluwe. Dit gebied werd later toegevoegd aan het graafschap Gelre
	  z.v. Gerard II van Gelre en Ermgard van Zutphen
	  x ca 1134
343691029. Agnes van Arnstein
	  overl. voor 1179
	  d.v. Lodewijk II van Arnstein en Udilhildis van Odenkirchen
	  1. Otto I van Gelre en Zutphen
	   geb. ca 1150
343691030. Otto VIII van Wittelsbach
	  geb. ca 1120
	  overl. Pfullendorf 11-07-1183
	  begr. Scheyern
	  graaf van Scheijern-Wittelsbach, paltsgraaf in Beieren 1156, als Otto I hertog 
	  van Beieren sedert 16-9-1180, nam met zijn vader deel aan de 2e kruistocht 
	  1147-1149, nam deel aan de veldtocht in Polen 1157, nam deel aan diverse tochten in 
	  Italie
	  z.v. Otto (IV) van Scheyern en Heilica van Lengenfeld
	  x
343691031. Agnes van Loon
	  geb. ca 1150
	  overl. Kelheim 26-03-1191
	  begr. Scheyern
	  d.v. Lodewijk I van Loon en Agnes van Metz
	  1. Richardis van Scheyern-Wittelsbach
	   geb. Kelheim ca 1173
343691032. Godfried II van Leuven
	  geb. ca 1105
	  overl. 13-06-1142
	  begr. St. Pieter in Leuven
	  graaf van Leuven 25-1-1139, hertog van Neder-Lotharingen 1139/40, Hertog van 
	  Brabant. Koos de zijde van keizer Conrad II in de successie-oorlog en als beloning 
	  werd hij hertog na de dood van Walram III van Limburg
	  z.v. Godfried I van Leuven en Ida van Chiny
	  x ca 1139
343691033. Lutgardis van Sulzbach
	  geb. 1109
	  overl. na 1162
	  regentes-hertogin van Lotharingen van 1142 tot na 1153
	  d.v. Berengarius II van Sulzbach en Adelheid van Wolfratshausen
	  1. Godfried III van Brabant
	   geb. ca 1140
343691034. Hendrik II van Arlon
	  geb. 1112
	  overl. Rome 08-1167
	  begr. Rolduc
	  graaf van Limburg 1139, graaf van Arlon 5-1-1147, hertog van Limburg 1153, 
	  oppervoogd van St. Truiden, door huwelijk voogd van Rolduc
	  z.v. Walram III Paganus van Limburg en Jutta van Gelre
	  x II ca 1150
	  Laurette van Vlaanderen
	  gescheiden voor 1152
	  x I 1136
343691035. Mathilde van Saffenberg
	  overl. 02-01-1145
	  begr. Rolduc
	  d.v. Adolf van Saffenberg en Margaretha van Schwartzenburg
	  1. Margaretha van Limburg
	   geb. ca 1138
343691036 / 343691037 Diederik van de Elzas / Sybille van Anjou
343691038. Stephen (Etienne) van Blois
	  geb. ca 1095/1096
	  overl. Dover 25-10-1154
	  begr. in de abdij van Faversham (Kent)
	  koning van Engeland, gekroond 22-12-1135
	  Graaf van Mortain, graaf van Alencon, graaf van Boulogne, ridder
	  Door zijn oom Henry I van Engeland als opvolger aangesteld
	  z.v. Stefanus Hendrik II van Blois en Adela van Engeland
	  x voor 1125
343691039. Mathilde van Boulogne
	  geb. 1105
	  overl. Hedingham Castle (Essex) 03-05-1151
	  begr. Faversham, Kent
	  erfdochter van Boulogne, koningin van Engeland
	  gekroond in Westminster Abbey 22-3-1136
	  stichtte met haar man de abdij van Faversham (Kent) 1148/49
	  d.v. Eustache III van Boulogne en Maria van Schotland
	  1. Mary Gravin van Ramsey (Mortain)
	   geb. 1136
343728128. Gerrit van Teylingen
	  overl. 1164
	  ridder, heer van Teijlingen
	  z.v. Gerrit van Teylingen en N.N. Jansdr van Arkel
	  x
343728129. N.N. van der Leck
	  erfdochter van der Leck
	  1. Hugo van Teylingen
	   overl. 1172
343728130. Daniel II van der Merwede
	  z.v. Daniel I van der Merwede en N.N. van Voorne
	  x
343728131. NN
	  1. N.N. van der Merwede