Kwartierstaat
van Wendeline en Matthijs Braaksma
(alleen vaderskant)
Generatie XII t/m XVI
Generatie XII
1048. Wycher Jans
   ged. Kollumerzwaag 1616
   overl. Kollumerzwaag na 1658
   z.v. Jan Rompckes en Hendrickien Claeses
   x Kollumerzwaag 1640
1049. Elske (Eelse) Cornelis
   ged. Kollumerzwaag 1622
   overl. Kollumerzwaag voor 20 mei 1668
   d.v. Cornelis Claesen en Jel Gales
   x II
   Claes Lupckes

   1. Gerben Wygers
	 geb. Kollumerzwaag 1658
	 overl. Kollumerzwaag na 1708

1050. Femme Jarichs
   geb. Kollumerzwaag 1628
   z.v. Jarich Pieters en Orsel Dirks
   x Kollumerzwaag na 1651
1051. Eets (Jesch) Pieters

   1. Griet Femmes
	 geb. Kollumerzwaag ca 1664
	 overl. Kollumerzwaag na 1711
1052. Wopke Djoerds
   geb. Kollumerzwaag 1636
   overl. Zwaagwesteinde 1670
   z.v. Djoerd Eesges en Jouck Andries
   x Zwaagwesteinde (?) 1665
1053. Leelke Wiegers
   geb. Zwaagwesteinde 1640
   d.v. Wieger en Trijn
   1. Djoerd Wopkes
	 geb. Zwaagwesteinde 1656
	 overl. Zwaagwesteinde tussen 1722 en 1728
   2. Wijger Wopkes
	 geb. Zwaagwesteinde 1664
1054. Tjepke Pieters
   x
1055. Bieuke Liepkes
   1. Antie Tjepkes
	 geb. 1660
1072. Nicolaus Atzes
   geb. Franeker ca 1606
   overl. Franeker voor november 1653
   z.v. Atse Atses en Antje Epedr Campen
   mr. schoenmaker en olderman van het schoenmakersgilde en burger van Franeker
   woonde te Franeker achter de Waag
   x II Franeker 1 spetember 1650
   Antie Folkerts
   geb. Franeker ca 1618
   overl. Franeker voor 1650
   Antie Folkerts was weduwe van Jan Watzes
   x I Franeker ca 1638
1073. Maaike Tietes
   geb. Franeker ca 1615
   overl. Franeker 1647/1650
   d.v. Tiete Thomaz en Trijn Jansdr
   1. Atzo Nicolai
	 geb. Franeker ca 1639
1074. Gooitsen Roelofs
   geb. Drogeham ca 1615
   overl. Buweklooster na 1675
   boer
   z.v. Roelof Geerts en Tethje Sytses
   x Oostermeer ca 1640
1075. Sjoukje Tjerks
   d.v. Tjerck Hendricks en Jouck Hayes
   geb. Oostermeer ca 1619
   overl. Buweklooster na 1675
   1. Tetie Goytzens
	 geb. Buweklooster ca 1656
1076. Bocke Foles
   z.v. Folef Harkes en Syts Lippes
   geb. Drogeham ca 1640
   boer
   woonde Drogeham 1671
   overl. Droegham 1690/1702
   x II Drogeham 20 augustus 1671
   Gerbrich Mients
   x II Drogeham 30 december 1683
   Antje Gercks
   geb. Drogeham ca 1660
   zijn naam wordt ook geschreven als Folefs
   x I Drogeham 1663
1077. Wypke Mackes
   ged. Kooten 1 januari 1643
   overl. Drogeham 5 augustus 1671 of 1677
   d.v. Macke Wydts Lieuma en Grietje Andries
   1. Andries Bockes
	 ged. Kooten 10 mei 1663
1078. Marten Sytses
   geb. Oudega ca 1638
   overl. Oudega na 1680
   boer
   z.v. Sytse Wybrens en Houkje Martens
   x
1079. NN
   1. Houkje Martens
	 geb. Oudega ca 1667
1106. Jouwert Gosses
   geb. rond 1586
   overl. voor 25 maart 1656 (hoogstens 70 jaar)
   x voor 1604
1107. Saak Yesdr
   1. Sytske Jouwerts
	 overl. na 24 maart 1655
1112. Geert Binnes
   overl. in het jaar 1657
   x in het jaar 1625
1113. Sytske Joords
   overl. na 1652
   d.v. Joort Gosses en Saack IJes
   1. Binne Geerts
 	 afkomstig uit Veenwouden
	 geb. rond 1641 (doopsgezind)
1114. Johannes Wygers
   geb. rond 1615
   overl. Damwoude voor 31 augustus 1670 (hoogstens 55 jaar)
   z.v. Wyger Folckerts en Mary Aebeles
   x ca 1630
1115. Geeske Tjebbes
   geb. Boornbergum rond 1605
   overl. Damwoude voor 31 augustus 1670
   d.v. Tjebbe Michiels en Antie Hendriks
   1. Wyger Johannes
 	 geb. rond 1642 (doopsgezind)
   2. Wytske Johannesdr
1116/1117 = 1114 (Johannes Wygers) / 1115 (Geeske Tjebbes)
1118. Hart Deddes
   geb. rond 1607
   overl. voor 28 november 1643 (hoogstens 36 jaar)
   z.v. Dedde Harts en Aets Wygers
   x I
1119. Antie Sytses
   overl. voor 1652
   x II in het jaar 1643
   Sicke Hedmans
   1. Ymck Harts
	 geb. Murmerwoude in het jaar 1632
1120. Adzer Jelles
   x
1121. Hylck Hessels
   1. Hessel Adzers
   geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) ca 1630
1122. Gerbe(n) Egberts
   geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) tussen 1599-1600
   overl. (55 jaar oud)
   z.v. Egbert Folckerts en Ancke Gerbens
   x Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1630
1123. Geertie Nitters
   geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1600
   overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1651 (51 jaar oud)
   d.v. Nitte Louwerens en Tyets Sybesdr
   1. Antie Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1630 
   2. Wijbe Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1635
   3. Bauck Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1635
	 x 8-2-1684
	 Focke Folkert Itsma
   4. Beert Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1637
	 overl.
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1667 (30 jaar oud)
	 x ca 1656
	 Hepcke Hendricx
   5. Anne Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1637
   6. Saeck Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1641
	 overl. ca 1656 (15 jaar oud) 
   7. Trijn Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1643
	 overl. ca 1706 (63 jaar oud)
	 x (I) Drogeham (Achtkarspelen) 31-1-1664
	 Hidzer Oedzes
	 x
	 Pieter Nannes 
   8. Bauck(je) Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1645
	 x Achtkarspelen 31-7-1677
	 Binne Oedzes 31-7-1677
   9. Jarich Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1647
	 ged. Garijp (Tietjerksteradeel) 11-2-1672
	 overl. ca 1697 (50 jaar oud) 
	 x (I) Garijp (Tietjerksteradeel) ca 1670
	 Mayns Liebbes
	 x (II) Garijp (Tietjerksteradeel) 7-2-1686 
	 Ypkje Sytzes
   10. Aeltie Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1649
1144 / 1145 = 1048 (Wycher Jans) / 1049 (Elske Cornelis)
1146 / 1147 = 1050 (Femme Jarichs) / 1051 (Eets Pieters)
1148 / 1149 = 1052 (Wopke Djoerds) / 1053 (Leelke Wiegers)
1150 / 1151 = 1054 (Tjepke Pieters) / 1055 (Bieuke Liepkes)
1210. Oeds Hedmans
   geb. rond 1620
   overl. 1703
   z.v. Hedman Sybrands en Foeck Wygers
   x voor 1653
1211. Jelske Jans
   doopsgezind, woont in de Dokkumer Wouden
   1. Maeycke Oedses
	 geb. voor 1674
	 overl. Dantumawoude 13 februari 1740
   2. Trijntje Oedses
1280. Klaas Tyssen
   x
1281. Antje Mients
   1. Mient Klases
1308. Jacob Jans
   x
1309. Aefcke Sijbrands
   ged. Twijzel 15-02-1652
   d.v. Sybrandus Aukes Wijbenga en Aagje Minnes
   x (I) Drogeham (of Twijzel?) 12-03-1671
   Errijt Dirks
   overl. voor 01-04-1691
   Zie: Site van de familie Wybenga
   1. Eerijts Eerijts
	 geb. 1674
   2. Sijds Eerijts
	 x ((I) Eestrum 21-04-1695
	 Jan Rienks 
   3. Sibrandus Jacobs
	 overl. voor 1747 
   4. Jan Jacobs
	 overl. na 1691
1310. Tjeerd Sijbrands Wijbenga
   ged.(nh) Twijzel 1659
   z.v. Sybrandus Aukes Wijbenga en Aagje Minnes
   x (ws)
1311. Eelkjen NN

   1. Antje Tjeerds
	 geb. ca. 1685
1464. Jochem Hansesz
   veenbaas
   overl. circa 1664
   z.v. Hans Hanzesz de Jonge en Wypck Jochums
   x voor 1654
1465. Minke Gerloffs
   overl. te Rottevalle circa 1669
   d.v. Gerlof Jacobsz en Sijcke Baukes
   gezin woonde in Rottevalle, Oostermeerder witveen

   1. Claas Jochems
	 geb. voor 1662
	 overl. na 1699
1466. Johannes Andries (of Andrys)
   z.v. Andries en Rins Lefferts
   x I voor 1662
1467. NN
   Overl. te Opeinde voor 1664
   x II Oudega (Smallingerland) 9 september 1664 (Hervormd, DTB 626)
   Trijntje Rinses
   beide wonen in 1664 in Oostermeerderveen

   1. Wijtske Johannes
	 geb. voor 1662
	 overl. na 1699
	 x Oostermeer 23 januari 1681
	 Claas Jochems
	 geb. voor 1662
	 overl. na 1699.
   2. Rintze Johannis
	 x Oostermeer-Eestrum 10 april 1698 (3e proclamatie, DTB 715)
	 Trijntie Eelses
	 beide wonen in Oostermeer
	 NB: Op verklaringe van Johannis Andries (vader)
1468. Nutte Hendricks
   veenbaas te Rottevalle
   geb. voor 1630
   ged. (NG) Oudega 28-01-1655
   x Opeinde 26-05-1650 (NG)
1469. Tjitske Andries
   geb. voor 1630
   ged. (NG) Oudega 28-01-1655
   d.v. Andries Aeblesz
   1. Andries (of Anders) Nuttes
	 ged. (Hervormd) Opeinde 8 mei 1659
1470. Lubbert Clazesz
   geb. voor 1630
   x Opeinde (NG) 07-05-1649
1471. Geeske Jans
   geb. voor 1625
   ged. (ned.ger.) Nijega 07-05-1643
   1. Griet(t)je Lubberts
	 geb. voor 1668
1488. Wytse Taekes
   geb. 1608
   z.v. Taeke Beerns
   x in of voor 1628
1489. Tiets Sjoerds
   geb. Opeinde
   d.v. Sjoerd Ritserts en Gebke Hinnes
   1. Ridzert Wytses
	 geb. Opeinde 1640
1490. Harcke Wopkes
   x
1491. Ybel Tjeerds
   1. Aeltie Harckes
	 gebd. Garijp 7 mei 1648
1536. Willem Willemse (de Jonge) de Konink (of van Ubbeschoten)
   geb. Renswoude circa 1650
   z.v. Willem Cornelisz van Spickhorst en Grietje Aris Thonisse
   De familie woonde in 1721, na de familie Methorst, op de boerderij
   Ubbeschoten te Renswoude tot 1760. Daarna woonde Arris Bruinisse van
   Wolswinkel er. Eigenaar van deze boerderij was Frederik Adriaan Baron van
   Reede overleden in 1740. Na het overlijden van zijn vrouw ging de 
   boerderij over in handen van Jan Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen.
   otr. Scherpenzeel 11-06-1675
   x Renswoude 25-07-1675
1537. Stijntje Willems
   geb. circa 1655
   wonende op de Beeck
   1. Willem Willemze (de jonge) de Koning
	 ged. Renswoude 25-05-1679
	 overl. v20-5-1731
   2. Anneke Willemse
   3. Willem Willemse
   4. Jan Willemse
   5. Gijsbertje Willemse
   6. Rijckje Willemse
   7. Cornelis Willemse
   8. Thijs Willemse
   9. Cornelisje Willemse
   10. Theunis Willemse
   11. Cornelis Willemse
1552. Willem Hendrikse van Os(s)enbrugge(n)
   geb. Rijswijk (Gld.) 11 februari 1672
   z.v. Hendrick Berends en Teuntje Gijsberts van Dorlant
   diaken 1702-1704 te Rijswijk 
   x II
   Jannetje Hartogs van de Hair
   x I
1553. Marijke Dirckse Curf (of: Mayke Dirks Furst)
   ged. Rijswijk (Gld) 1 april 1666
   d.v. Dirck Adriaense Curff en Gerritken Dirckse van Bueren
   1. Hendrik Willemse van Osnabrugge
	 ged. Rijswijk (Gld.)
   2. Gerrigje Willemse van Osnabrugge
	 geb. 
	 ged. Rijswijk (Gld.) 1 november 1696
	 x
	 Jacob Janse Walewijn
	 z.v. Johannes Walewijn
   3. Teuntje Willemse van Osenbrugge
 	 ged. Rijswijk (Gld.) 30 september 1700
 	 x
 	 Jacob Janse Walewijn
 	 geb. Rijswijk (Gld.)
   4. Dirk Willemse van Osnabrugge
 	 geb. Rijswijk (Gld.)
   5. Gerrit Willemse van Osnabrugge
 	 geb. Rijswijk (Gld.)
   6. Teunis Willemse van Osenbrugge
1556. Rijck Woutermans
   ged. Scherpenzeel 1-1-1646
   z.v. Wouter Rijcksen en Geertien Gijsberts
   x
1557. Jantje Tijmensen
   ged. Scherpenzeel 15-07-1638
   d.v. Thijman Gerrits
   Gegevens van: http://members.home.nl/germar/oost.htm
   1. Tijmen Riksen
	ged. Scherpenzeel 16-01-1681
1558. Bart Henricksen
   ged. Veenendaal ca 1658
   z.v. Hendrik Barten en Geurtje Wijnen
   x
1559. Lijsbeth Barents
   ged. Rhenen 14-12-1651
   d.v. Berent Dirksen en Aechjen Jansen
   Gegevens van: http://members.home.nl/germar/oost.htm
   1. Aechien Barten
	ged. Veenendaal 06-04-1684
1566. Willem Gerrits
   ged. Amerongen 17-3-1644
   z.v. Gerrit Teunisz en Niesje Claes
   x Amerongen 8-11-1674 (www.genealogiezuidoostutrecht.org)
1567. Fijghien Lauwen
   ged. Amerongen ca 1650 
   d.v. Lauw Jacobs en Grietje Huijberts
   1. Teuntje Willems van de Berg
	 ged. Amerongen 30-11-1691
1568. Jan Morren van Domselaar
   geb. 1600
   x Woudenberg 1635
1569. Jantien Jacobs
   geb. 1605
   overl. 1681
   1. Mor Jansen Domselaar
	 geb. 1654
1592. Aris of Andries Cornelisse van 't Willer of Thwillaer
   ged. Scherpenzeel 12 januari 1640
   z.v. Cornelis Arisse op 't Willer en Evertje Jans
   x Scherpenzeel 14 juni 1663
1593. Geertje of Geertruijt Aalbertsen van Glashorst
   geb. Scherpenzeel ca 1641
   overl. Scherpenzeel 5 april 1690 (ong. 49 jaar)
   d.v. Aalbert Teunissen van Glashorst en Anna Jansen Heintjeskamp

   In 1663 wordt Aris Cornelisz genoemd in lijst van contribuanten voor een kroonluchter 
   aan de kerk te Scherpenzeel (Herv. Gemeente Scherpenzeel 1; 1663).
   Geertje is in 1673 litmaat in Herv. Kerk Scherpenzeel
   In 1676 wordt Aris Cornelissen van 't Willer beboet wegens tappen op Biddag 
   (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-04-1676).
   In 1691 eist Aris Cornelissen van 't Willaer betaling van 88 gl. 14 st. van 
   Evert Jelissen voor geleverd bier en knollen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-10-1691)
   1. Geurtien Arisse van 't Willer
	 ged. Scherpenzeel 16 december 1666
	 overl. Scherpenzeel 13 november 1703 (36 jaar)
   2. Christijn Arisse van 't Willer
	 ged. Scherpenzeel 28 maart 1669
   3. Anna Arisse van 't Willer
	 ged. Scherpenzeel 25 oktober 1673
   4. Huijbertje Arisse van 't Willer
	 ged. Scherpenzeel 2 Sep 1677
	 overl. voor 1746
1628. Aart Jacobsse van Munster
   x Bunnik (NG) 13-03-1647
1629. Jannigje Daniels van Schaik
   1. Jacob Aertz van Munster
	 geb. ca 1660
1630. Huybert van Schaik
   x (I)
1631. NN
   x II 
   Willem Gysbertz van Bemmel
   wonende Odijk
   1. Jannichje Huyberts van Schaik
	 geb. Werkhoven
niet zeker:
   2. Vincent van Schaik
	 x
	 Lijsbeth la Faille
	 a. Huijbert van Schaik
	  ged. Wijk bij Duurstede (RK) 06-11-1688
	  get. Dirckie Wortel
1632. Leonardus Vijgen
   ged. Voerendaal 25 december 1649
   overl. (verm.) Maastricht (St. Martinus) 11 januari 1692
   z.v. Nicolaus Vijgen en Christina Baumans
   x
1633. Margaretha van der Dries
   1. Nicolaus Vijgen
	 ged. Maastricht (St. Martinus) 19 februari 1673
	 get.: Michael Jorissen en Agnes Maes
   2. Anton Vijgen
	 ged. Maastricht 12 augustus 1674
	 get.: Eustachius Slangen en Joanna Vossen
   3. Christina Viegen
	 ged. Maastricht (St. Martinus) 3 januari 1677
	 get.: Fredericus Lijsens, Maria Corvers en Helena Hoecken
   4. Anna Figen
	 ged. Maastricht 2 februari 1679
	 get.: Leonard Daemen, Anna Frambachs en Helena Tollenars
   5. Catharina Figen
	 ged. Maastricht 19 februari 1682
	 get.: Johannes Parciels en Anna Gelen
   6. Margarita Viegen
	 ged. Maastricht (St. Martinus) 13 december 1685
	 get.: Henricus Buijsers, Aleidis Spiers en Daniel Volders
   7. Johannes Vigen
	 ged. Maastricht (St. Martinus) 2 december 1686
	 get.: Guilelmus Dousbergh en Clara Willemin
   8. Joanna Maria Vijgen
	 ged. Maastricht (st. Martinus) 25 september 1689
	 get.: Petrus Meuris, Joanna Bemelmans en Elisabeth van de Hove
1636. Hubertus Hendrix
   ged. St. Pieter 13 december 1645
   begr. St. Pieter 10 april 1706
   z.v. Georgius Henderix en Ida Isermans
   x Sint Pieter 7 november 1668
1637. Cornelia Jansens
   1. Georgius Hendricx
	 ged. Sint Pieter 03-09-1669
	 overl. voor 29 november 1672
	 get.: Nicolaus Henricus Custers en Catharina van Laureten
   2. Agidius Hendrix
	 ged. Sint Pieter 15 december 1670
	 get.: Antonius Molenaers en Gertrudis Hendrix
   3. Georgius Hendrix
	 ged. Sint Pieter 29-11-1672
	 get.: Matthias Raets en Catharina Jansens
   4. Aegidius Henderix
	 ged. Sint Pieter oktober 1675
	 get.: Henricus IJsermans en Anna IJsermans
   5. Catharina Henderix
	 onzeker: moeder wordt Elisabeth Janssen genoemd
	 ged. Sint Pieter 1 september 1677
	 get.: Joannes Haecx en Ida Houten
   6. Catharina Hendrix
	 onzeker: moeder wordt Ida n.n. genoemd
	 ged. Sint Pieter 30 december 1678
	 get.: Joannes Dassen, Christina Hendrix en Ida Keuten
1640. Pieter Cornelisze van Oosten
   geb. voor 1650
   x voor 1670
1641. Hester Jacobse van de Moor
   1. Cornelis van Oosten
	 ged. Rijswijk (ZH) ca 1668
   2. Maria van Oosten
	 ged. Rijswijk (ZH) 23-3-1670
   3. Beli van Oosten
	 ged. Rijswijk (ZH) 4-2-1674
   4. Neeltje van Oosten
	 ged. Rijswijk (ZH) 7-4-1675
1644. Jan Gerrits Dijkman
   x (II) Zutphen 22 april 1677
1645. Maritjen Berents
   Jan is in 1677 weduwnaar
   1678: Marty 1682: Maria
   1. Gerrit Dijkman
	 ged. Zutphen 10 april 1678 (ds. Vlak)
   2. Margrieta Dijkman
	 ged. Zutphen 5 september 1680 (ds. Lomejer)
   3. Maria Dijkman
	 ged. Zutphen 17 december 1682 (ds. Vlak)
1660. Derk Calevelt
   geb. ca 1630
   overl. voor 13-11-1680
   x I ca 1650
1661. Jennegien Teunis
   x II Zwolle 20/12 november 1680
   Hendrik Gerrits (weduwnaar)
   Op 13-11-1680 zijn er 4 meerderjarige en 4 minderjarige kinderen
   1. Derckien Derks
	 ged. Zwolle
   2. Hendrick (I) Derks
	 ged. Zwolle
   3. Jan Derks
	 ged. Zwolle 17 januari 1662
	 x I 1689
	 Eefse Jans
	 x II 1699
	 Geesje Jans
   4. Grietje Derks
	 ged. Zwolle 30 oktober 1664
   5. Hendrik (II) Derks
	 ged. Zwolle 27-08-1668
	 x
	 Maria Hendriks
	 a. Hendrina Hendriks Kalevelt
	  ged. Zwolle (NG) 6 juni 1709
	 b. Jan Hendriks Kalevelt
	  ged. Zwolle (NG) 27 januari 1711 
	 c. Maria Hendriks Kalevelt
	  ged. Zwolle (NG) 14 april 1716
	 d. Janna Hendriks Kalevelt
	  ged. Zwolle (NG) 14 april 1716
   6. Fennetie (Fennigje) Derx Kalavelt
	 ged. Zwolle 22 november 1670
	 x I 1693
	 Hermannus Schier?
	 x II 1708
	 Johan Casper Seijkers
	 a. Derkje Hans Seijkers
	  ged. Zwolle (NG) 23 december 1710
   7. Swier Derks Kalevelt
	 ged. ca 1675
	 begr. Zwolle (Bergklooster) 16 juni 1745
   8. Lambert Derks
	 ged. Zwolle 02 december 1675
	 x 1702
	 Maria Jans
	 x 1703
	 Jacobjen Willems
1728. Maes Evertsen (van Velthijsen)
   geb. Ede 1595/1605
   z.v. Evert Maessen van Velthuijsen
   x Ede 1630
1729. Lijsbeth Willems
   geb. Ede 1600/1610
   Maes pachtte bouhof Velthuijs van 1633-1650
   Volgens het archief van de heren van Cuylenburgh heeft Maes de "bouhof tot
   Velthuysen" in pacht voor de tijd van 6 jaar. 
   Ook de daaraan voorafgaande jaren was hij pachter van de bouhof
   1. Evert Maesen van Velthuysen
     geb. Ede rond 1630
   2. Henrickjen Maessen
	 geb. ca 1630
   3. Jan Maesen
	 geb. ca 1630
   4. Lijsjen Maesen
	 geb. ca 1630
   5. Willem Maesen
	 geb. ca 1630
1760. Peel Hendriksen
   geb. Kootwijk rond 1610.
   x I
1761. NN
   x II Kootwijk 12 januari 1639 voor de kerk
   Janneke Reijersdr
   x III Kootwijk 8 maart 1674 voor de kerk 
   Gijsbertje Cornelisdr
   1. Aart Peelsz
     geb. Kootwijk rond 1631 (Ned. Geref.)
1762. Jan Maaszn
   overl. Ede (??) oktober 1667
1763. NN
   Jan was boer op d'Olde Janshofstede
   1. Jannetje Jansdr
     geb. Ede rond 1630
1764. Jan Arisz Swart
   geb. rond 1580
   z.v. Aris Swart
   x I rond 1605
   NN
   x II Scherpenzeel 31-3-1611
1765. Geusje Willems
   geb. Renswoude (Utr) rond 1590
   d.v. Willem Cornelissen
   1. Mary Jansen Swart
     ged. Scherpenzeel 25-10-1612
   2. Aris of Erris Jansz Swart
     geb. Scherpenzeel 26-12-1613
   3. Jangen Jansen Swart
     geb. Scherpenzeel 2-7-1615
   4. Jorden Jansen Swart
     geb. Renswoude 1617
     overl. Renswoude voor 1666
   5. Jan Jansen Swart
     geb. Scherpenzeel 1619
   6. Willem Jansz Swart
     geb. Renswoude 1621
   7. Robbert Jansen
     geb. Scherpenzeel rond 1623
     overl. Ederveen 10-8-1696
1766. Matthijs
   x
1767. NN
   1. Gerritje Thijsdr
     geb. rond 1630
1768. Elbert Peterszn
   geb. Zaalweer (Gld) ca 1580
   overl. Otterlo na 23 april 1642
   z.v. Peter Elbertszn en Mette Hendriksdr
   x Otterlo ca 1615
1769. Geertje Aartsdr
   zonder beroep
   geb. Otterlo ca 1595
   d.v. Aart
   1. Jan Elberts
	 geb. Zaalweer (Gld) rond 1635
1920. Aryaen Cornelis van Oostrum Smetser
   geb. Jaarsveld ca 1595
   z.v. Cornelis Aryensz Smetser
   x Jaarsveld ca 1620
1921. Hendrickje Cornelisdr Reus
   geb. Jaarsveld
   d.v. Cornelis de Reus en NN Cornelisdr. Cocq
   Een oom van Hendrickje was Barent Cornelisz Cock
   1. Annetje van Oostrum Smetser
     ged. Jaarsvelderkapel 10-11-1622 
     x Montfoort 20-01-1649
     Hendrick J. Spaier (Speyert)
     Hendrick was Oud Schepen te Montfoort
   2. Jan van Oostrum Smetser
     ged. Jaarsvelderkapel 10-11-1627
   3. Arien van Oostrum Smetser
     geb. ca 1630
   4. Cornelis Adriaans van Oostrum Smetser
     ged. Jaarsvelderkapel 6-1-1631
     x I Jaarsvelderkapel 13-11-1658
     Hendrickje Gerritsdr
     x II Jaarsveld 11-4-1664
     Neeltje Lambertsdr
     Cornelis werd op 25-12-1650 lidmaat NH-kerk te Jaarsveld
   5. Hendrick van Oostrum Smetser
     ged. Jaarsvelderkapel 13-07-1634
   6. Pieter Aryaens van Oostrum Smetser
     ged. ca 1640
1922. Hendrick Bastiaans
   x
1923. Aeltje Gerritsdr
   1. Grietje Hendricks
     geb. ca 1630
1924. Teunis Janszoon Timmerman (of van Beusecum)
   geb. Beusichem ca 1600
   x I Jaarsveld 1622 (geen datum vermeld)
1925. Grietje Gerrits Crieck
   geb. Jaarsveld ca 1600
   overl. voor 1659
   d.v. Gerrit Cornelisz Crieck en Barbara Adriaens
   x II Lopikerkapel 1659
   Hendrickje Sweeren
   1. Cornelis Teunisse van Beusekom
	 ged. Lopik 20 Juli 1623
	 x I Benschop 16 Juli 1648
	 Bastiaantje Leenderts 
	 geb. Benschop
	 5 kinderen
	 x II Benschop 11 augustus 1678
 	 Dirkie Cornelis 
 	 geb. Achterbroek behorende onder Berkou
   2. Janniggie Teunisse
 	 ged. Lopik 27 december 1625
   3. Jan Teunisse 
 	 ged. Lopik 3 februari 1628
   4. Gerrit Teunissen van Beusecum
 	 ged. Lopik 15 mei 1631
   5. Aertjen Teunisse van Beusecom 
 	 ged. Lopik 6 oktober 1633 
 	 x Lopikerkapel 24 maart 1661
 	 Aelbert Gerritsen
 	 geb. Utrecht
   6. Anneken Teunisse
 	 ged. Lopik 16 september 1638
 	 x Lopikerkapel 1659
 	 Cornelis Jansen
1928. Willem Adriaensz van Jaarsvelt
   geb. Capel ca 1645
   z.v. Arien Cornelis Corrsen en Sijtgen Dammisse
   x Lopikerkapel 21 september 1669
1929. Neeltje Gijsen
   geb. Polsbroek ca 1645
   overl. voor 1-3-1674
   x II Lopikerkapel 1-3-1674
   Marrigje Claesse Blom
   ged. Lopik 20-3-1645
   get: Jan Adriaensz Pellen, Mayghen Andriesse, Theuntje Daniels, Willemken Sanders
   weduwe van Pieter Cornelisz
   d.v. Klaas Sebastiaanse Blom en Adriaentje Thomasse Pellen
   1. Fijgje Willemsz van Jaarsvelt
	 ged. Lopik (NH) 17-10-1669
   2. Gerrit Willemsz van Jaarsvelt
	 ged. Lopik (NH) 17 februari 1672
   3. Claes Willemsz van Jaarsvelt
	 ged. Lopik 13-12-1674
   4. Thomas Willemsz van Jaarsvelt
	 ged. Lopik 7-12-1679
   5. Aantje Willemsz van Jaarsvelt
	 ged. Lopik 11-3-1683
1948. Arien Ernsten van Oostrum Wees
   geb. Lopikerkapel 1625-1640
   overl. Lopikerkapel in het jaar 1706
   schepen van Jaarsveld

   z.v. Ernst Bastiaansz
   De aansluiting op Eerst Adriaansz van Oostrum of Ernst Bastiaansz
   is nog niet bewezen (3896)

   otr. Lopik 26 mei 1661
1949. Gietje Claassen (of Claesdr) Blom
   geb. Lopik 1637-1640
   d.v. Klaas Sebastiaanse Blom en Adriaentje Thomasse Pellen
   1667 - 1670: Woont in Meerkerkerbroek
   1673: woont bij 't Klaphek op P. Hoppens oven, doet in dat jaar belijdenis
   1677: Ingekomen met attestatie van (Jaarsvelder) Capel
   1677-1706: Lidmaat te Jaarsveld
   1699: Borgemeester jaarsveld
   1706: huurt een boerderij
   1. Thomas Ariensz van Oostrum
 	 geb. rond 1666
 	 x Lopik 27 november 1692
 	 Lijsbeth Jans Doncker
   2. Maayken van Oostrum
 	 ged. Meerkerksbroek 25 augustus 1667
 	 getuige: Aantje Thomas Blom
 	 x Jaarsveld 1 januari 1693
 	 Denijs Jansz Terlouw
 	 ged. Goudriaan 1 september 1669
 	 overl. Ameide 11 juli 1706 (36 jaar)
 	 z. v. Jan Theunisz Terlouw en Neeltje Pietersdr Brandwijck
   3. Eerst Ariensz van Oostrum
 	 geb. Meerkerksbroek
 	 ged. Meerkerk 20 januari 1670
   4. Claasje van Oostrum
 	 ged. Meerkerk 25 augustus 1672
 	 x Jaarsveld 4 december 1698
 	 Dirck Cornelis den Bootsman
   5. Marrigje Ariens van Oostrum
 	 ged. Lopikerkapel 4 oktober 1674 
 	 In 1703 aangenomen als lidmaat NH Kerk Jaarsveld
 	 x Lopik in het jaar 1706
 	 Cornelis Dirckz Verbree
	 a. Dirck Verbree
	  ged. Lopik 7 oktober 1714
	 b. Adrianus Verbree
	  ged. Lopik 11 oktober 1716
   6. Pieter Ariensz van Oostrum
 	 schepen te Jaarsveld
 	 geb. rond 1677
 	 overl. Jaarsveld 30 september 1747 (ongeveer 70 jaar)
 	 x Jaarsveld 30 juli 1699
 	 Jannigje Cornelisse Bode
 	 d. v. Cornelis Jansz Bode
 	 vertrekt 1700 naar Ameide
 	 woont 1706 in Jaarsveld aan 't Lage Eind, de dijk langs in Vijfpolder
 	 in 1722, 1724 en 1736 ouderling
 	 wonen op huis Goyland a/d Hoge Dijk, Dijkslag 186 te Jaarsveld
 	 woont 1720 - 1729, Aan het Beneden Eind
   7. Aaltje van Oostrum
   8. Adriaan van Oostrum
   9. Jakob van Oostrum
   10. Jan van Oostrum
 	 http://members1.chello.nl/~h.mester/oosterom/frame3.htm
1950. Jan Bastiaense Doncker
   geb. Groot Ammers
   x
1951. Neeltje Cornelisse
   geb. Bleskensgraaf
   1. Marrigje Jansz Donker
 	 ged. Streefkerk 20 maart 1667
1952. Gerrit Ysbrants Rooseboom
   geb. Waarder ca 1650
   lidmaat 1674
   z.v. Ysbrant Rooseboom en Annichie Dircks
   x I Waarder 12-7-1671 (otr. 28-6)
1953. Marrigje Frederiks de Jong
   ged. Oudewater 1-1-1653
   overl. voor 3-2-1692
   d.v. Frederick Cornelis en Swaentje Jans
   x II Waarder 3-2-1692 (otr. 20-1)
   Maria Rochus
   geb. Lantsbrug
   1. Neeltje Gerrits Rooseboom
	 ged. Waarder 28-10-1674
   2. Isbrant Gerrits Rooseboom
	 ged. Waarder 07-06-1676
   3. Jannigje Gerrits Rooseboom
	 ged. Waarder 19-02-1679
   4. Cornelia Gerrits Rooseboom
	 ged. Waarder 02-03-1681
   5. Frederik Rooseboom
     ged. Waarder 29-4-1685
1958. Pieter Reyers van Wijk
   geb. ca 1650
   x I voor 1672
   Jannigje Joosten van der Neut
   geb. ca 1650
   overl. voor 6-3-1678
   otr. II Waarder 6-3-1678
1959. Neeltje Jacobs Verhoogh
   geb. Driebrugge
   1. Reijnier Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 31-01-1672
	 overl. voor 1683
   2. Geertje Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 2-10-1678
   3. Jacob Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 04-02-1680
   4. Reijnier Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 07-03-1683
	 overl. voor 1687
   5. Cornelia Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 28-01-1685
   6. Reijnier Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 09-02-1687
   7. Hillige Pieters van Wijk
	 ged. Waarder 28-12-1688
1968. Joost Ockersz van der Waaij
   ged. Lopik ca 1625
   z.v. Ocker Bastiaensen 
   otr. Lopik 21-3-1647
   x Meerkerk
1969. Hendrickje Bastiaens
   ged. Meerkerksbroeck ca 1625
   d.v. Bastiaen Gijsbertsz
   in 1645 en 1652 beide lidmaat
   1. Bastiaen Joosten
	 ged. Lopik 20-2-1648 
	 get.: Bastiaen Gijsbertsz (grootvader), de hvr. van mr. Saers
   2. Gijsbert Joosten
	 ged. Lopik 18-10-1652 
   3. Theunis Joosten
	 ged. Lopik 14-10-1655 
   4. Magdaleentje Joosten
	 ged. Lopik 21- 3- 1658 
   5. Bastiaen Joosten
	 ged. Lopik 16-12-1660
   6. Ocker Joosten
	 ged. Lopik 28-3-1669
	 x Lopik 02-04-1702
	 Jannigje Claasz Schrijvers
	 geb. Noorloos
1980. Jan Matthysz Groeneveld
   geb.
   overl. ca 1670
   z.v. Mathijs Jansz Groenevelt
   x ca 1670
1981. Merrighje Willems Verhaer
   geb.
   d.v. Willem Gillesz Verhaer
   1. Maarten Jansz Groeneveld
	 geb. Zegveld ca 1670
	 overl. Zegveld 5-6-1737
1982. Arien van Heyningen
   z.v. Mattheus Adriaensz van Heyningen
   x
1983. NN
   1. Aaltje Aris van Heijningen
	 geb. van Rosendaal, Oudewater
	 overl. Zegveld 5-6-1737
   2. Jacobus Ariensz van Heyningen
	 geb. Rosendael
	 x Oudewater 7-2-1700 (otr. 24-1-1700)
	 Merrigje Aerts van de Vlist
	 geb. Oudewater
1994. Jan van Eck
   x
1997. Geertien Jans
   1. Gerritje of Geertjen van Eck
	 ged. Ingen (Gld, NH) 1 januari 1667 (op nieujaersdach)
	 get. de vaeder selver en Anneke Geurts, huysvroue van den Rentmeester 
	 Hendrick Aertsen van Wijck in de Commenderije van Ingen
   2. Aeltien van Eck
	 ged. Ingen (Gld, NH) 26 februari 1671
	 x
	 Conraet de Grau
	 a. Jan de Grau
	  ged. Ingen (Gld, NH) 4 november 1694
	 b. Anneken de Grau
	  ged. Ingen (Gld, NH) 23 november 1702
	 c. Anthonius de Grau
	  ged. Ingen (Gld, NH) 29 maart 1705
	 d. Gerrit de Grau
	  ged. Ingen (Gld, NH) 27 augustus 1710
	 e. Adriaentjen de Grau
	  ged. Ingen (Gld, NH) 7 augustus 1713
2004. Jacob Sibrants
   x
2005. Annetie Pieters
   1. Pieter Jacobs Groenendaal
	 ged. Amsterdam (Luthers) 16 december 1660
2006. Jan Hartman
   x
2007. Annetije Gerres
   1. Trijntje Jans Hartmans
	 ged. Amsterdam (Luthers) 4 mei 1659
	 get. Jan Jansz en Grietie Hendrickx
2008. Gijsbert van Hoftingen
   x
2009. NN
   1. Govert Gijsberts van Hoftingen
	 geb. ca 1665
2010. Tijmon Thomas van Kampen
   geb. ca 1620
   x
2011. NN
   1. Neeltje Timons van Kampen
	 geb. ca 1655
	 overl. Kamerik 27-2-1712 of 1717
1006. Heynderik Jacobsz Verlaan
   geb. Harmelen/Geverscop (?) ca 1670
   overl. Harmelen-Gerverscop 14 mei 1735
   z.v. Jacob Jacobse Verlaan en Metie Hendricks Schuylenburg
   x Woerden 25 april 1694
1007. Cornelia Huygensdr Voordouw
   ged. Zegveld 6 december 1668
   overl. na 6 mei 1725
   d.v. Huijgh Luijtense Voordouw en Neeltje Cornelis Swart
   1. Metje Hendriksdr Verlaan
	 ged. Harmelen 27 januari 1695
2012. Jacob Jacobse Verlaan
   x
2013. Metie Hendricks Schuylenburg
   geb. ca 1645
   over. voor nov. 1683
   d.v. Hendrick Adriaens Schuylenburg en Aeltje Luiten
   1. Heynderik Jacobsz Verlaan
	 geb. Harmelen/Geverscop (?) ca 1670
2014. Huijgh/Huich Luijtense Voordouw
   ged. Oudewater 24 mei 1637
   z.v. Luijt Jansen Voordouw en Aeltie Jacobs Rietvelt
   x Oudewater 27 november 1660 (ok)
2015. Neeltgen Cornelis Swart
   geb. Lange Linschoten ca 1635
   d.v. Cornelis Swart (geb. ca 1600)
   1. Jan Huijghe Voordouw
     ged. Oudewater 11 februari 1663
     x I Woerden 4 mei 1687
     Grietje Geerlofs Rijsevelt
     geb. ca 1660
     x II Barwoutswaarder 19 mei 1697
     Aefje Pieters van Beijeren
     geb. ca 1670
     x III voor 1709
     Willemijntje Cornelis Geen
     geb. ca 1675
     14 kinderen
   2. Cornelia Huygensdr Voordouw
     ged. Zegveld 6 december 1668
2020. Pieter Jansz Berghoef
   geb. Waarder ca 1630
   overl. na 1694
   j.m. uijt kerflant van Waerder
   diaken te Waarder 1676, schepen van Barwoutswaarder 1693-1694
   z.v. Jan Cornelisz. Panken Berghoef
   x Waarder 1656
2021. Marichie Florisdr
   j.d. op Beeckenes
   1. Cornelis Pietersen Berghoef
	 ged. Waarder 30-10-1661
2022. Jan Cornelis Bloem
   geb. Diemerbroek ca 1640
   z.v. Cornelis Jans Bloem en Marritje Jansdr.
   x ca 1660
2023. Emmighjen Willems
   ged. Woerden 5-8-1640
   d.v. Claes Willems en Lysbeth Tyssen
   get: Marritje Jans vrouw van Cornelis Jans Bloem in Diemerbroek
   1. Marij of Maria Jans Blom
	 ged. Woerden 27-7-1664
2028. Doeden Dirks van der Bergh
   geb. 1630-1640
   overl. Zegveld 5-12-1716
   z.v. Dirk Doedens en Marrigje Jans
   diaken in Vinkeveen 1663-68
   woont in Nieuwkoop en Zegveldermije
   lid Vinkeveen 9-4-1658, lid Nieuwkoop 6-12-1684, lid Zegveld 7-6-1697
   x I Nieuwkoop 20-2-1656
2029. Meghtelt Louwens
   overl. voor 7 februari 1664
   x II Vinkeveen 7-2-1664
   Neeltje Cornelis Knaeps
   geb. Reyerscoop
   overl. Zegveld 28-11-1703
   lid Vinkeveen 9-4-1666, lid Zegveld 7-6-1697
   http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~hoffer2/hof.htm
   deze gegevens zijn niet met zekerheid!!
   1e huwelijk: 1 2e huwelijk: 2-3
   1. Dirk Doedens van den Bergh
     ged. Wilnis 11-6-1660
   2. Merrigje Doedens van den Bergh
     ged. Wilnis 19-11-1665
     lid Zegveld 20-6-1707
     overl. Zegveld 8-6-1756
     x Zegveld 1-2-1705
     Jacob Leenderts de Koning
     overl. Zegveld 29-2-1720 (grave #85)
   3. Magteltje Doedens van der Bergh
     ged. Wilnis 24-2-1667 (geb. Vinckeveen)
     overl. Bodegraven 8-1-1716
     x Nieuwkoop 14-8-1695
     Ary Cornelis Vermey
     ged. Bodegraven 25-2-1671
     banns Bodegraven 29-7-1695
	 z.v. Cornelis Claas Vermey en Marrigje Gysberts van Leyden
2032. Hendrik Philipse Verwoert
   ged. Bodegraven 14-11-1659
   (??? Bodegraven 14-12-1658)
   overl. Bodegraven voor 26 oktober 1727
   z.v. Philips Janszn Verwoert en Marijtje Dirks
   kaashandelaar
   x I Bodegraven 15-12-1688
   Cornelia Dircksdr van Vliet
   geb. Lange Weide ca 1665
   overl. voor 1696
   x II Bodegraven 16-1-1699
2033. Belichje Chielen (of: Michielsdr) Block
   geb. Polsbroek ca 1675
   overl. Bodegraven 30 december 1733
   d.v. Michiel Lourensz. Block en Aefgen Cornelis Kooijman
   1e huwelijk: 1-4 2e huwelijk: 5-10
   1. Grietje Heijndricksdr Verwoerd
     geb. 1687
   2. Marchje Heijndricksdr Verwoerd
     ged. Bodegraven 17 juli 1689
   3. Aeltje Heijndricksdr Verwoerd
     ged. Bodegraven 17 juli 1689
   4. Dirck Heijndrickszn Verwoerd
     ged. Bodegraven 16 Mrt 1692
   5. Michiel Heijndrickszn Verwoert
     ged. Bodegraven 16-12-1699
   6. Marrichje Heijndricksdr Verwoert
     ged. Bodegraven 27 februari 1701
     x Bodegraven 12 november 1719
     Pieter Gerrits Ravensberg
   7. Philips Heijndrickszn Verwoert
     ged. Bodegraven 7-5-1702
   8. Emmichje Heijndricksdr Verwoert
     ged. Bodegraven 29-6-1704
     Ondertr. Bodegraven 29 Jan 1727
     Dirk Fransz van Rooyen
     geb. Vleuten
   9. Claas Heijndrickszn Verwoert
     ged. Bodegraven 17-4-1707
   10. Marie Heijndricksdr Verwoert
     ged. Bodegraven 3-12-1710
     x Bodegraven 21 Nov 1732
     Cornelis Willems den Haen (of: de Haan)
     geb. Langerak 1701
2034. Jan Michielsz Pellekooren
   x
2035. Grietje Jacobs Onderwater
   1. Trijntje Pellekooren
     ged. Bodegraven 6-2-1695
   2. Michiel Pellekooren
     ged. Bodegraven 31-3-1697
   3. Neeltje Jansdr Pellekooren
     ged. Bodegraven 1-11-1700
2036. Thijs van Hoorick
   x
2037. NN
   1. Cornelis Thijssen Hoorik
	 ged. Zwammerdam
   2. Adrianus Thijssen van Hoorick
	 x Bodegraven 3-2-1726
	 Elisabeth Jansse van Hoorn
	 5 kinderen
	 1. Catharina, ged. Zwammerdam 21-3-1726
	 2. Ariaantje, ged. Bodegraven 27-4-1727
	 3. Jan, ged. Bodegraven 13-11-1729
	 4. Niesje, ged. Bodegraven 5-11-1731
	 5. Matthijs, ged. Bodegraven 30-5-1734
2038. Pieter Hendrikse Brunt
   x Oudewater (??)
2039. Catrijntje Aartz
   1. Aert Pieterse Brunt
	 ged. Oudewater 29-2-1692
   2. Lobrig Pieterse Brunt
	 geb. Waarder
	 ged. Oudweater 21-2-1694
   3. Marrigje Pieterse Brunt
	 ged. Oudewater ca 1694
   4. Hendrik Pieterse Brunt
	 geb. Hekendorp
	 ged. Oudewater 7-10-1695
   5. Grietje Pieterse Brunt
	 geb. Hekendorp
	 ged. Oudewater 10-3-1697
	 overl. voor 20-9-1702
   6. Cornelis Pieterse Brunt
	 geb. Hekendorp
	 ged. Oudewater 26-8-1698
   5. Vrank Pieterse Brunt
	 geb. Hekendorp
	 ged. Oudewater 4-11-1699
   6. Roel Pieterse Brunt
	 geb. Hekendorp
	 ged. Oudewater 26-11-1700
   7. Grietje Pieterse Brunt
	 ged. Oudewater 20-9-1702
	 overl. Oudewater voor 6-1-1704
   8. Grietje Pieterse Brunt
	 ged. Oudewater 6-1-1704
2042. Jillis Jansz van Vuren
   x
2043. Gerritje Aelten Advocaat
   geb. Langerak ca 1675
   overl. Willige Langerak voor 1729
   d.v. Aelt Aerts Aelten (Advocaat) en Anneke Cornelis Ariens Maat
   1. Adriaantje Jilles van Vuren
	 geb. Schoonhoven
	 overl. Willige Langerak 1780 (lidmatenboek Willige Langerak)
2046. Hendrik Gerritse (van Beusekom)
   x
2047. Teuntje Joosten

NB. bij kind nr. 3 wordt de moeder Teuntje Hendriks genoemd
   1. Johanna Hendriks
	 ged. Lopikerkapel (NH) 9-9-1691
	 get.: Niesje Jooste
   2. Gertrudis (Geertruyd) Hendriks (van Beusekom)
	 ged. Benschop (RK) 23-2-1694
	 get.: Aeltje Dame
   3. Gerardus Hendriks
	 ged. Benschop (RK) 30-10-1696
	 get.: Niesje Hendriks
   4. Lijsbeth Hendriks
	 ged. Benschop (RK) juni/juli 1700
	 get.: Niesje Jooste
   5. Margriet (Margaretha) Hendriks van Beusekom
	 ged. Benschop (RK) 24-11-1703
	 get.: Niesje Jooste
	 x I
	 Luyt Jacobse Coupier
	 x II Benschop (gerecht) 9-5-1734
	 Pieter Pietersz Bogaard
	 wednr. van Lijsbeth Dirks de Stigter
	 beiden won. Benschop, huwelijk aanget. 24-4-1734
Generatie XIII
2096. Jan Rompckes
   x
2097. Hendrickien Claeses
   1. Wycher Jans
	 ged. Kollumerzwaag 1616
	 overl. Kollumerzwaag na 1658
2098. Cornelis Claesen
   x
2099. Jel Gales
   1. Elske (Eelse) Cornelis
	 ged. Kollumerzwaag 1622
	 overl. Kollumerzwaag voor 20 mei 1668
2100. Jarich (Jaerigh) Pieters
   ged. Op 't Veen rond 1599
   overl. Kollumerzwaag 1640
   x Westergeest 1623
2101. Orsel Dirks
   1. Femme Jarichs
	 geb. Kollumerzwaag 1628
   2. Tebe Jarichs
	 x
	 Gerryt Roelofs
2104. Djoerd Eesges
   geb. Kollumerzwaag 1602
   overl. Kollumerzwaag 1653
   z.v. Eesge Djoerds en Wijts Folkerts
   x Kollumerzwaag 1631
2105. Jouck Andries
   geb. Kollumerzwaag 1606
   1. Jan Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1633
	 overl. Dantumadeel 1669
   2. Wopke Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1636
   3. Wijtske Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1638
	 overl. Kollumerzwaag na 6 maart 1717
	 x
	 Yme Jans
   4. Oege Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1645
	 overl. 1670
2144. Atse Atses
   geb. Franeker ca 1580
   overl. Franeker tussen 1612-1620
   linnenwever en burger van Franeker
   z.v. Atse Intses en Trijntje Keimpes
   x Franeker ca 1605
2145. Antje Epedr Campen
   geb. Franeker ca 1586
   overl. Franeker na 1638
   d.v Epe Sickes Campen en Anna Klaeses
2146. Tiete Thomaz
   geb. Franeker ca 1578
   glasmaker
   overl. Franeker na 1628
   x (II) Franeker ca 1608
2147. Trijn Jansdr
   geb. Franeker
   x I
   Peter Charles Nijs
   geb. 1550
   burgemeester van Franeker
   overl. Franeker 13 september 1604
   z.v. Charles Nijs
   Peter was weduwnaar van Anne Jans Steenwijck en van Dyeucke Syuerdts Beyma
2148. Roelof Geerts
   z.v. Geert Hendricks en Goytske Kornelis
   geb. Kortehemmen 1585
   boer en dorpsrechter
   in 1640 eigenaar/gebruiker van stem 15 te Drogeham en eigenaar van stem 17
   overl. Kortehemmen tussen 1649-1653
   x Drachten 1610
2149. Tethje Sytses
   d.v. Sytse Lieppes en Engel Dircks
   geb. Zuiderdrachten, [1588]
   overl. Drogeham na 1638
2150. Tjerck Hendricks
   z.v. Hendrick Alberts en Wysck Meints Tadema
   geb. Oostermeer, [1583]
   boer
   overl. Oostermeer tussen 1632-1640
   x Suameer [1610]
2151. Jouck Hayes
   d.v. Haye Wytses en Houck Sierdts
   geb. Suameer [1586]
   in 1640 gebruiker stem 11 te Oostermeer
   overl. aldaar tussen 1640-1646
2152. Folef Harkes
   z.v. Harcke Folefs en Mettje Koenes
   woonde te Harkema 1659 
2153. Syts Lippes
	d.v. Lippe Bockes en Romckjen Orcks
2154. Macke Wydts Lieuma
   z.v. Wydt Wierdts Lieuma
   geboren ca 1604
2155. Grietje Andries
   1. Andries Mackes Lieuma
	 gedoopt 18.12.1636.
   2. Trijntje Mackes Lieuma
	 ged. 07.06.1640.
   3. Wypckjen Mackes Lieuma
	 zie nr. 2269.
   4. Wydt Mackes Lieuma
	 ged. 09.02.1645
2156. Sytse Wybrens
   z.v. Wybrandt Saackes en [Grietje Sytses]
   geboren Oudega [1611]
   boer
   overleden aldaar tussen 1697-1699
   x II (ot) 05.1690 te Oudega met 
   Iebel Geerts
   geboren Nijega [1634]
   overleden Oudega voor 1699
   Iebel huwde eerder op 26.12.1660 te Nijega met Foocke Jacobs
   geboren Nijega, [1630], boer, overl. aldaar voor 1690
   x I [1637] te Oudega met  
2157. Houkje Martens
   geboren Oudega, [1613]
   overl. Oudega 1668-1690
2226. Joort Gosses
   x voor 1604
2227. Saack IJes
   overl. voor 1652
   1. Sytske Joords
2228. Wyger Folckerts (of Folckharts)
   boer, dorpsrechter en bijzitter
   geb. ca 1558
   overl. tussen 1623 en 7 juli 1625 (hoogstens 67 jaar)
   x rond 1585
2229. Mary Aebeles
   geb. rond 1560
   overl. Damwoude voor 7 juli 1625
   d.v. Aebele Geerts en Luydts Gaytses
   http://www.xs4all.nl/~tdevries/kwart.html
   1. Aets Wygers
	 geb. Dantumawoude ca 1585
	 x na 1607
	 Dedde Harts
	 overl. Dantumawoude
	 http://www.jgstuut.myweb.nl/JOHANt.htm
   2. Folckert Wygers
 	 geb. Dantumawoude ca 1590
 	 overl. Dantumawoude voor 7 juli 1625
   3. Aebele Wygers
	 Boer, dorpsrechter en bijzitter
	 woont in Murmerwoude
	 geb. Dantumawoude rond 1595
	 overl. Murmerwoude tussen 1663 en 1670
	 x I
	 Auck Tjebbes
	 geb. Boornbergum voor 1600
	 overl. voor 1654
	 x II (kerk) 1654
	 Betske Tzierx of Tjercks
	 geb. Dantumawoude rond 1625
	 overl. Murmerwoude in het jaar 1700
   4. Foeck Wygers
	 geb. Dantumawoude rond 1600
	 overl. Dantumawoude tussen 1640 en 1652
   5. Johannes Wygers
	 geboren rond 1601 (zie 1114)
   6. Claas Wygers
 	 geb. ca 1605
	 overl. voor 1662
2230. Tjebbe Michiels
   geb. rond 1591.
   x
2231. Antie Hendriks
   1. Geeske Tjebbes
2232/2233 = 2228 (Wyger Folckerts / 2229 (Mary Aebeles)
2234/2235 = 2230 (Tjebbe Michiels) / 2231 (Antie Hendriks
2236. Dedde Harts
   x na 1607
2237. Aets Wygers
   1. Hart Deddes
	 geb. rond 1607
	 z.v. een onbekende man
   2. Tryntie Deddes
	 overl. voor 1655
	 x I
	 Jan Minnes
	 overl. voor of in 1640
	 x II 1640
	 Jan Sinckes
2288/2289 = 2096 (Jan Rompckes) / 2097 (Hendrickien Claeses)
2290/2291 = 2098 (Cornelis Claesen) / 2099 (Jel Gales)
2292/2293 = 2100 (Jarich Pieters) / 2101 (Orsel Dirks)
2244. Egbert Folckerts
   geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1574
   overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 2-10-1616 (42 jaar oud)
   z.v. Folkert Wybes en Beerte Egbertsdr
   x Kollumerzwaag (Kollumerland) 1595
2245. Ancke Gerbens
   geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1580
   overl. voor 28-11-1631 (51 jaar oud) 
   d.v. Gerbe Jarichs en Bauck Sijbes
   x (II) Kollumerzwaag (Kollumerland) 1616
   Jan Siurdts 
   geb. Optwijzel Achtkarspelen ca 1594
   overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1651 (57 jaar oud)
   x (II) Dantumadeel 28-11-1631
   Hiltie Egberts
   1. Sjoerd Egberts
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1660
   2. Tieert Egberts
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1651
   3. Gerbe Egberts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) tussen 1599-1600
   4. Folkert Egberts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1602
	 x Tieetske Haijes 
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1671 (69 jaar oud)
   5. Bauck Egberts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) tussen 1604-1605
	 overl. (51 jaar oud) 
	 x (I) Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1625
	 Sybe Freerx 
	 x (II) Kollumerzwaag (Kollumerland) 27-1-1655
	 Renger Gales
   6. Sybe Egberts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) tussen 1608-1609
	 overl. (73 jaar oud)
	 x Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1630
	 Frouck Tiebbes 
   7. Jarich Gerbens
	 geb. Westergeest (Kollumerland) tussen 1611-1612
	 overl. (46 jaar oud)
	 x Westergeest (Kollumerland) 1-4-1635
	 Aeltje Wybes
   8. Anne Egberts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) tussen 1613-1614
	 overl. (42 jaar oud)
   9. Egbert Egberts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1616
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 11-2-1657
   10. Egbert Jans de Oudere
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1620
	 overl. ca 1657 (37 jaar oud) 
	 x
	 Bon Ulckes 
   11. Eets Jans
	 x Kollumerzwaag (Kollumerland) 1662
	 Gerrijt Haijes
2246. Nitte Louwerens
   geb. 1556
   overl. ca 1615 (59 jaar oud)
   z.v. Louwerens Nittes
   x (I) na 1581
2247. Tyets Sybesdr
   x (II) na 1615
   Trijn Jans
   1. Bein Nittes
   2. Wieger Nittes
	 x
	 Auck Wytses 
   3. Jelle Nittes
	 geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) ca 1582
	 overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 1652 (70 jaar oud)
	 x (I) Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 29-1-1599
	 Lijsebeth Adzers 
	 x (II) Zwaagwesteinde (Dantumadeel) na 1599
	 Rins Tiaerds
   4. Haije Nittes
	 geb. Westergeest (Kollumerland) ca 1590
	 x (I) voor 6-11-1615
	 Taete Jellesdr
	 x (II) ca 1615
	 Grijt Gerrijts
	 x (III) 1633
	 Sijke Pijters
   5. Geertie Nitters
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1600
2420. Hedman Sybrands
   geb. rond 1600
   overl. voor 1640
   z.v. Sybrandt Hartmans en Bauck Eelckes
   x rond 1620
2421. Foeck Wygers
   geb. rond 1600
   overl. Dantumawoude tussen 1640 en 1652
   1. Oeds Hermans
	 geb. rond 1620
	 overl. 1703
2618. Sybrandus Aukes Wijbenga
   geb. Harlingen 1612
   overl. Twijzel 03-02-1673
   pastor en predikant
   z.v. Auke Sijbrands en Aafke Sipkesdr
   x Leeuwarden 19-05-1639
2619. Aagje (Aegtien) Minnes
   overl. na 14-06-1676
   d.v. Minne Tiaerdts en Machteltje Pieters
   In 1624 krijgt Sijbrandus het recht op het Wijbenga-leen.
   In 1631 doet hij belijdenis in Wijnaldum
   1. Aafke Sybrands
	 ged. Twijzel 26-07-1640
   2. Machteltje Sybrands
	 ged. Twijzel 15-08-1641
   3. Aafke Sijbrands
	 ged. Twijzel 13-09-1642
   4. Machteltje Sijbrands
	 ged. Twijzel 21-04-1644 
   5. Aukje Sijbrands
	 ged. Twijzel 07-03-1646
   6. Machteltje Sijbrands
	 ged. Twijzel 06-06-1647 
   7. Aukje Sijbrands
	 ged. Twijzel 14-10-1649
   8. Minne Sijbrands
	 ged. Twijzel 27-03-1650
	 Op 5 december 16?? benoemd tot vaandrig (RAF ARCH 99)
	 In mei 1674 vermeld als vaandrig van een compagnie infanterie (RAF ARCH R7
	 p.502). 
   9. Aafke Sijbrands
	 ged. Twijzel 15-02-1652
   10. Aukje Sijbrands
	 ged. Twijzel 06-08-1654
   11. Auke Sijbrands
	 ged. Twijzel 04-10-1657
	 overl. Zwaagwesteinde 03-03-1839 
   12. Augustinus Sijbrands
   13. Tjeerd Sijbrands
	 ged. Twijzel 12-06-1659
	 tr. (ws) Eelkje
2928. Hans Hanzesz de Jonge
   z.v. Hans Hanzesz, de Olde
   veenbaas
   x
2929. Wypck Jochums
   wonen 1620 in Oostermeer
   1. Jochem Hansesz
	 overl. circa 1664
2930. Gerlof Jacobsz
   veenbaas te Opeinde
   overl. circa 1657
   z.v. Jacob Gerloffs en Fintje
   x voor 1617
2931. Sijcke Baukes
   d.v. Baucke Rinnertsz en Mincke
   1. Minke Gerloffs
	 overl. te Rottevalle circa 1669
2932. Andries N.N.
   Overl. voor 1648
   x
2933. Rins Lefferts
   overl. te Opeinde circa 1663
   d.v. Leffert Jansz en Eelck Tyebbedr
   1. Johannes Andries (of Andrys)
	 x I voor 1662
2938. Andries Aeblesz
   te Oostermeer Witveen
   geb. voor 1610
   x voor 1630
2939. NN
   1. Tjitske Andries
	 geb. voor 1630
	 ged. (NG) Oudega 28-01-1655
2976. Taeke Beerns
   x
2977. NN
   1. Wytse Taekes
	 geb. 1608
2978. Sjoerd Ritserts
   z.v. Ridzert Sjoerds
   x
2979. Gebke Hinnes
   d.v. Hinne gerbens
   1. Tiets Sjoerds
	 geb. Opeinde
3072. Willem Cornelisz van Spickhorst
   geb. circa 1625
   z.v. Cornelis Jansen van Ebbenhorst en Trijntje Croessens van Spickhorst
   Aangenomen als lidmaat van de Herv. Kerk te Renswoude in 1659.
   otr. Renswoude 1648
3073. Grietje Aris Thonisse
   geb. Scherpenzeel circa 1628
   overl. Renswoude 18-01-1675
   1. Willem Willemse (de Jonge) de Konink
	 geb. Renswoude circa 1650
   2. Claertge Willems
   3. Cornelisie Willems
   4. Lijsien Willems
   5. Cornelis Willems van Huigenbos
	 geb. Renswoude
	 x Renswoude 11 juli 1697
	 Geertje Hendricx van de Glint
   6. Thijs Willems
   7. Trijntje Willems
   8. Hendrick Willems
   9. Nennetje Willems
   10. Theunis Willems
   11. Neeltje Willems
   12. Gerrit Willems
3104. Hendrick Berends
   overl. Rijswijk (Gld) voor of in 1695
   z.v. Bernt Hendrickszn en Maritge Dirks
   Bij huw: jm. van Rijswijk (Gld), Leenman van Culemborg (1693)
   Overlijden volgt uit het worden van leenvolgster van zijn vrouw in 1695
   x Rijswijk (Gld.) 10 april 1659
3105. Teuntje Gijsberts van Dorlant
   overl. Rijswijk (Gld) mei 1700
   1. Allertgen Hendrickse
	 ged. Rijswijk (Gld.) 15 januari 1660
   2. Berndt Hendrickse van Osenbruggen
 	 ged. Rijswijk (Gld.) 17 augustus 1662
	 begr. Rijswijk (Gld.) 17 oktober 1714
	 x I Maurik 1691
	 Niesken Hendriksen van Gameren
	 d.v. Hendrick Ariens van Gameren en Teuntje Peterse
	 x II Rijswijk (Gld.) 9 februari 1702
	 Adriaentje Hermanse van de Kaede
	 geb. Rijswijk (Gld.)
	 d. v. Herman Dirckse van de Kaede en Grietje Wouterse van Murmelen
   3. Gijsbert Hendriksen van O(o)senbrugge(n)
	 ged. Rijswijk (Gld.) 10 september 1665
	 x I Geertje Janse van Oyen
	 ged. Rijswijk (Gld.) 19 oktober 1672 
	 overl. Rijswijk (Gld.)
	 d. v. Jan Evertsen van Oyen en Margaretha van Rumelaar
	 x II Rijswijk (Gld.) 5 december 1697
	 Cornelia Aarts van Ingen
   4. Willem Hendrickse
	 ged. Rijswijk (Gld.) 8 september 1667
	 jong overleden 
   5. Neeltgen Hendrikse
 	 ged. Rijswijk (Gld.) 13 februari 1668
	 overl. 1 september 1699
	 lidmate te Rijswijk.
	 Overleden als Neltje Hendricks Dorlandt
   6. Anneken Hendrikse
	 ged. Rijswijk (Gld.) 29 januari 1671
   7. Willem Hendrikse van Os(s)enbrugge(n)
   8. Dirck van Osnabrugge
	 ged. Rijswijk (Gld.)
	 diaken 1713-15 te Rijswijk
	 x
	 Catrina Jans van Oyen
	 ged. Rijswijk (Gld.) 12-11-1676
	 d.v. Jan Evertsen van Oyen en Metje Wouters van Murmelen
3106. Dirick Adriaense Curff
   Diaken 1667-69 en ouderling 1671-74 in Rijswijk (Gld) (bron GN 1986)
   x I Rijswijk (Gld) 30 november 1645
   Cornelisge Cornelissen
   overl. voor april 1660
   x II Rijswijk (Gld) 00 april 1660
3107. Gerritge Dericks van Bueren
   1e huw: 1 - 3, 2e huw: 4 - 6
   1. Rijltgen Dieriks Curff
	 ged. Rijswijk (Gld) 30 augustus 1646
   2. Cornelis Deriks Curff
	 ged. Rijswijk (Gld) 10 december 1648
   3. Anneken Deriks Curff
	 ged. Rijswijk (Gld) 24 december 1650
	 x Rijswijk (Gld) 10 maart 1678
	 Lambert Cornelis van Coesvelt
   4. Jan Derrickse Curff
	 ged. Rijswijk (Gld) 12 juli 1663
   5. Maijken Deriks Curff
	 ged. Rijswijk (Gld) 04 december 1664
   6. Maijken Deriks Curff
	 ged. Rijswijk (Gld) 01 april 1666
3112. Wouter Rijcksen
   x
3113. Geertien Gijsberts
   1. Rijck Woutermans
	ged. Scherpenzeel 1-1-1646
3116. Hendrik Barten
   ged. ca 1632
   z.v. Bart Hendriks en Woutertje Werven
   x
3117. Geurtje Wijnen
   ged. ca 1632
   overl. Veenendaal 3-7-1686
   1. Bart Henricksen
	ged. Veenendaal ca 1658
3118. Berent Dirksen
   ged. Borck ca 1611
   x
3119. Aechjen Jansen
   ged. Soest ca 1611
   1. Lijsbeth Barents
	ged. Rhenen 14-12-1651
3132. Gerrit Teunisz
   x
3133. Niesje Claes
   1. Willem Gerrits
	 ged. Amerongen 17-3-1644
3134. Lauw (of Louwe) Jacobs
   ged. Ginkel
   x Amerongen 15 oktober 1643 (www.genealogiezuidoostutrecht.org)
3135. Grietje(n) Huijberts
   1. Fijghien Lauwen
	 ged. Amerongen ca 1650
3184. Cornelis Arisse op 't Willer
   geb. ca 1610
   z.v. Arris Jans op 't Willer en Jantje Cornelisdr
   x voor 1640
3185. Evertje Jans
   geb. ca 1610

   In 1649 worden Cornelis Arrisz en Evertgen Jans beleend na dode 
   van zijn vader Arris Jansz met twee vierde deel van Groot Twiller, nu genaamd 
   Nije Willer (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 228; 17-11-1649)
   1. Aris Cornelisse van 't Willer
	 ged. Scherpenzeel 12 januari 1640
3186. Aalbert Teunissen van Glashorst
   geb. ca 1605
   begr. Scherpenzeel 1648
   z.v. Anthonis Aelberts van Glashorst en Cunera
   x
3187. Anna Jansen Heintjeskamp
   geb. ca 1605

   RA Scherpenzeel, 8-12-1634, Willem Jansz Heijgenscamp contra Aelbert Anthonisz Glashorst, 
   zwager, bet f 200,- uit zijn zal. vaders goed van een haverkamp en 
   zijn deel van Roijwinckel
   1. Wouter Aelberts? van Glashorst
	 geb. ca 1625
   2. Geurt Aelberts van Glashorst
	 geb. ca 1635
   3. Gijsbertje Aelberts van Glashorst
	 geb. ca 1637
	 overl. voor 1673
   4. Theunis Aelbertsen van Glashorst
	 ged. Scherpenzeel 4 augustus 1639
	 begr. Scherpenzeel 6 augustus 1673
   5. Geertje Aalbertsen van Glashorst
	 geb. Scherpenzeel ca 1641
   6. Anna Albertsen van Glashorst
	 ged. Scherpenzeel 27 november 1642
   7. Jantje Aelbertsen van Glashorst
	 ged. Scherpenzeel 17 november 1644
	 overl. voor 1723
	 Jantje was ook bekend als Jantien
3264. Nicolaus Vijgen
   ged. Heerlen 22 oktober 1612
   z.v. Joannes Vigen en Elisabeth Mors
   x
3265. Christina (Steintje) Baumans
   1. Petrus Feigen
	 ged. Voerendaal 6 oktober 1639
	 get.: Laurentz Koll, Judith van Winthagen en Entgen Heuntgens
   2. Joannes Feigen
	 ged. Voerendaal (Laurentius) 12 april 1642
	 get.: Hein Ubachs en Hilgen Lemmens
   3. Maria Feig(en)
	 ged. Voerendaal 31 maart 1644
	 get.: Melis Meijers en Anna Senden
   4. Herman Feigen
	 ged. Voerendaal 25 juli 1646
	 get.: Joannes Hurfs en Elsgen Wingartz
   5. Leonardus Feigen
	 ged. Voerendaal 25 december 1649
	 get.: Lens Nacken en Gertjen Keuppers
   6. Elssgen Feigen
	 ged. Voerendaal 9 juni 1651
	 get.: Heinrick Boschops en Agatha Heutz
   7. Arnold Josep Feigen
	 ged. Voerendaal 5 juli 1654
	 get.: Class Meijers en Jen Eussen
   8. Antonius Figen
	 ged. Wijnandsrade (Stephanus) 20 februari 1658
	 get.: Laurentius Cobben en Anna Bruls
3272. Georgius Henderix
   geb. ca 1615
   begr. St. Pieter 10 maart 1668
   x ca 1639
3273. Ida Isermans
   d.v. (mog.) Hubertus Isermans en Anna Brouwers
   1. Anna Hendrix
	 ged. Sint Pieter 17 september 1640
	 get.: Reinerus Schrinemakers en Catharina Loijens
   2. Gertrudis Hendrix
	 ged. Sint Pieter 3 augustus 1642
	 get.: Godefridus Isermans en Agnes Hendrix
   3. Hubertus Hendrix
	 ged. St. Pieter 13 december 1645
	 get.: Bartholomeus Dollarts en Dionisia Hendrix
3456. Evert Maessen (van Velthuijsen)
   geb. Ede 1565/1575
   overl. Ede rond 1633
   z.v. Maes Evertsen
   x
3457. NN
   Evert pachtte bouhof Velthuijs van 1626-1633
   1. Maas Evertsen
     geb. Ede rond 1600
3528. Aris Swart
   ged. Renswoude voor 1559
   x
3529. NN
   1. Jan Arisz Swart
	 geb. rond 1580
3530. Willem Cornelissen
   ged. Renswoude voor 1559
   x
3531. NN
   1. Geusje Willems
	 geb. Renswoude (Utr) rond 1590
3536. Peter Elbertszn
   geb. Zaalweer (Gld) rond 1555
   overl. Otterlo rond 1600
   z.v. Elbert
   x Otterlo rond 1580 voor de kerk
3537. Mette Hendriksdr
   zonder beroep
   geb. Otterlo rond 1560
   1. Elbert Petersz
     geb. Zaalweer (Gld) rond 1580
3538. Aart
   x
3539. NN
   1. Geertje Aartdr
     geb. Otterlo rond 1595
3840. Cornelis Aryensz (Smetser)
   geb. ca 1565
   schipper en landbouwer
   z.v. Aryen Cornelis Smetser
   x
3841. NN
   1. Aryaen Cornelis van Oostrum Smetser
     ged. Jaarsveld ca. 1595
     x Jaarsveld 1620
     Hendrickje C. Reus
   2. Adriaentgen Cornelis van Oostrum Smetser
     ged. ca. 1600
     x Jaarsveld 13-12-1629
     Jan Dircks
   3. Cornelis Cornelis van Oostrum Smetser
     ged. ca. 1600
     x Jaarsveld 31-01-1629
     Dirckje Arents
   4. Jan Cornelis van Oostrum Smetser
     ged. ca. 1600
     x Jaarsveld 1620
     Trijntje Hendriks?
3842. Cornelis de Reus
   x
3843. NN Cornelisdr. Cocq
   1. Hendrickje Cornelisdr Reus
	 geb. Jaarsveld
3850. Gerrit Cornelisz Crieck
   x
3851. Barbara Adriaens
   1. Catharina Gerrits 
	 geb. ca 1590
	 overl. voor 1669
	 d.v. Barbara Adriaens
	 x ca 1610
	 Jan Cornelissen van Zijll
	 geb. ca 1585
	 overl. voor 1650
	 z.v. Cornelis van Zijll en Heijlwich van Brederode
   2. Grietje Gerrits Crieck
	 geb. Jaarsveld
	 overl. voor 1659
3856. Arien Cornelis Corrsen (van Jaarsvelt)
   geb. Jaarsveld
   j.m. van den Uijtwech
   z.v. Cornelis Corrsen
   x Lopikerkapel 9 juli 1637
3857. Sijtgen Damen of Dammisse (Sonnebergh)
   weduwe van Benschop
   d.v. Dammis Cornelis (Sonnebergh) en Lijsgen Jacobsdr
   1. Willem Adriaensz (van Jaersvelt)
	 ged. Capel
   2. Marijchie Ariens van Jaarsvelt
	 ged. Lopikerkapel 16-3-1645
   2. Jielis Ariens van Jaarsveld
	 ged. Lopikerkapel 05-12-1647
	 overl. voor 1713
	 x Lopik 17-12-1665
	 Dirckje Bastiaensdr. Vuijck
	 geb. ca 1645
	 d.v. Bastiaen Bastiaensz. Vuijck en Jannetje Cornelisse
   3. Fijgje Adriaensdr. van Jaersvelt
	 geb. ca 1648
	 overl. ca 1692
	 x Lopikerkapel 19-02-1671
	 Bastiaen Bastiaensz. Vuijck
	 geb. Lopik ca 1638
	 overl. voor 1716
	 z.v. Bastiaen Bastiaensz. Vuijck en Jannetje Cornelisse
   5. Cornelis Ariens van Jaarsvelt
	 ged. Lopikerkapel 8-7-1655
3898. Klaas Sebastiaanse Blom
   geb. Lopik rond 1605
   z.v. Bastiaan Blom en Marigje Bastiaenen
   otr. Jaarsveld 17 juni 1635 (att. Lopik 21-6)
3899. Adriaentje Thomasse Pellen
   geb. Jaarsveld
   1. Gietje Claassen Blom
	 geb. Lopik in het jaar 1640
   2. Bastiaan Claas Blom
	 geb. Lopik rond 1637
 	 x Lopik 11 oktober 1663
 	 Aaltje Jacobse. 
   3. Thomas Blom
 	 ged. Lopik 15 juni 1638
 	 x I 16 december 1660
 	 Eychje Lamberts
 	 geb. Benschop
 	 x II 8 november 1668
 	 Gerrichje Cornelisdr
   4. Marrigje Blom
 	 ged. Lopik 20 september 1640
   5. Marrigje Claesdr Blom
 	 ged. Lopik 20 april 1645
 	 x I Lopikerkapel 20 november 1670
 	 Peter Cornelis van Schoonderwoerd
 	 x II Lopik 1 maart 1674
 	 Willem Ariens van Jaarsveld 
   6. Geertje Blom
 	 ged. Lopik 7 oktober 1647
 	 x Lopik 1 oktober 1671
 	 Jan Willems de Vos(ch)
   7. Maagien Blom
 	 ged. Lopik 18 juli 1652
   8. Willem Blom
 	 ged. Lopik 14 januari 1655
   9. Willem Blom
 	 ged. Lopik 14 maart 1658
   10. Maeghjen Blom
 	 ged. Lopik 28 mei 1661
3804. Ysbrant Rooseboom
   schout, lidmaat Waarder 1654
   x ca 1630
3805. Annichie Dircks
   lidmaat Waarder 1654
   1. Dirk Ysbrantse
	 geb. ca 1630
	 lidmaat Zegveld 1655, met attest. van Thamen
	 x ca 1670
	 Geertje Jans
   2. Pieter Isbrantse
	 geb. ca 1635
	 j.m. tot Waerder
	 x Waarder 28-01-1663
	 Merritgen van Linschoten
   3. Gerrit Ysbrants Rooseboom
	 geb. Waarder ca 1650
   4. Jan Isbrantse
	 geb. ca 1650
	 j.m. van Waerder
	 otr. (I) Waarder 04-02-1674
	 Stijntje Leenderts
	 j.d. van Berkou
	 overl. voor 1684
	 otr. (II) Waarder 12-08-1684
	 x Woerden 06-09-1684
	 Aeltje Dirks Gruijter
	 woonde aen de Driebrugge
3906. Frederick Cornelis
    x ca 1652
3907. Swaentje Jans
    1. Marrigje Frederiks de Jong
     ged. Oudewater 1-1-1653
   2. Cornelis Frederiksz
	 ged. Oudewater 31-01-1655
	 overl. voor 1656
   3. Cornelis Fredericksz.
	 ged. Oudewater 17-12-1656
   4. Eefien Fredericksdr.
	 ged. Oudewater 29-01-1659
3936. Ocker Bastiaensen
    otr. (I) Jaarsveld 4-6-1625 (?)
    NN
    otr. (II) Lopik 15-8-1625
    Grietgen Cornelis
    wed. uijt Jaarsveld
    otr. (II) Jaarsveld 11-6-1637
    x Ameide 4-6-1637
    Marichen Hendricksx
    wed. won. Ameide, met att. hier getr.
    1. Joost Ockersz van der Waaij
	 ged. Lopik
3960. Mathijs Jansz Groenevelt
   overl. na 1671
   x
3961. NN
   1. Jan Matthysz Groeneveld
	 geb.
	 overl. ca 1670
3962. Willem Gillesz Verhaer
   x
3963. NN
   1. Merrighje Willems Verhaer
	 geb.
3964. Mattheus Adriaensz van Heyningen
   x
3965. NN
   1. Aris van Heyningen
4026. Hendrick Adriaens Schuylenburg
   x
4027. Aeltje Luiten
   d.v. Luijt Cornelis en Marichgen Dircx


Brontitel			Woerden, transportregisters
Inventarisnummer		50
Aktenummer			1479
Periode				1670
Folio				2v
Dag				23
Maand				5
Lokatie				Laag Breeveld
Object				7 m. land (1/3 deel)
Type akte			tr
Transportant hypotheekgever	Schuilenburg, Hendrik Ariensz (man v Aaltje Luiten)
Acceptant hypotheeknemer	Dirkje Luiten, en erven Marrigje Luiten
Belending A			Verdij, Jan o
Belending B			Jan Aalbertsz w
Koop huursom			1400
   1. Metie Hendricks Schuylenburg
	 geb. ca 1645
4028. Luijt Janse Voordouw
   geb. Oudewater? ca 1600
   overl. Oudewater 1672
   x voor 1628
4029. Aeltie Jacobs Rietvelt
   geb. ca 1600
   overl. ca 1694
   1. Trijntie Luijten Voordouw
	 ged. Oudewater 08 december 1632
   2. Marrichjen Luijten Voordouw
	 geb. 1633
	 x Oudewater 10 december 1655
	 Luijt Jansz Raaphorst
	 geb. ca 1630 
   3. Jan Luijten (Voordouw)
	 ged. Linschoten 1 februari 1634
	 overl. Oudewater ? ca 1672
	 x Oudewater 13 december 1657
	 Neeltje Cornelis (van der Croes)
	 geb. Loopick ca 1650
	 begr. Oudewater 05 januari 1711
	 5 kinderen
   4. Fijtgen Luijten Voordouw
	 ged. Oudewater 30 maart 1635
   5. Luijt Luijten Voordouw
	 ged. Oudewater ca 1636
	 overl. 03 november 1707
   6. Huijgh Luijtense Voordouw
	 ged. Oudewater 24 mei 1637
   7. Cornelis Luijten Voordouw
	 ged. Oudewater 30 november 1639
   8. Jacob Luijten Voordouw
	 ged. Oudewater 01 februari 1645
	 begr. 27 maart 1657
4040. Jan Cornelisz. Panken Berghoef
   geb. ca 1600
   overl. na 1659
   z.v. Cornelis Pancrasz. Berghoef
   x
4041. NN
   1. Pieter Jansz Berghoef
	 geb. Waarder ca 1630
4044. Cornelis Jans Bloem
   geb. ca 1610
   woonde in Diemerbroek
   x
4045. Marritje Jansdr.
   1. Jan Cornelis Bloem
	 geb. Diemerbroek ca 1640
4046. Claes Willems
   x
4047. Lysbeth Tyssen
   1. Emmighjen Willems
	 ged. Woerden 5-8-1640
4056. Dirk Doedens
   overl. Zegveld voor 15-5-1653
   z.v. Doede Floris en Geertgen Harmens
   x I
4057. Marrigje Jans
   x II Zegveld 15-5-1653
   Willem Hendricks van Eyck
   weduwnaar van Marrichje Gysberts

   http://www.geocities.com/Athens/4074
   1. Doeden Dirks van der Bergh
	 geb.  1630-1640
	 overl. Zegveld 5-12-1716
4064. Philips Janszn Verwoert
   geb. Weijpoort 1639
   overl. na 3 Feb 1696
   z.v. Jan Janszoon Verwoerd en Niesgen Cornelisdr Verhoogh
   x (II) Bodegraven 23-1-1655
4065. Marijtje Dirks (of: Marrichje Dircks) (of: Maartje)
   overl. na 1680
   x I
   Heijndrick Jans Sluipeker
   overl. voor 23 januari 1655
   1. Heijndrickjen Philipsdr Verwoert
     ged. Bodegraven 28-11-1655
   2. Heijndrick Philipszn Verwoert
     ged. Bodegraven 14-11-1659
   3. Jan Philipszn Verwoerd
	 geb. 1662
	 x Bodegraven 2-6-1684
	 Fijtje Jans Schuijlenburg
	 ged. Bodegraven 27-12-1660
	 d.v. Jan Pieters van Schuijlenburg en Aefje Pieters
   4. Claas Philipszn Verwoert
     ged. Bodegraven 30-3-1664 getuigen: Trijntje Gerrits en de vader
   DTB trouwboek:
   Anno 16 1/23 55
   Philips Jans Verwoert J.M.
   wonende in de Weijpoort van Bodegraven
         met
   Marrichjen Dirckx weduwe van Heijndrick
   Jans Sluipeker wonende aan de
   zuidzijde van Bodegraven

	Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 20 folio 311v, 13-06-1658 
	Regest: Arij Jansz Verwoert, wonend te Bodegraven verkoopt aan zijn broer Philps 
	Jansz Verwoert 7 hond land in de Borif (Bodegraver) kampen onder Zwammerdam, 
	strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot in de Aeffwetering, belend ten oosten 
	Geertgen Jansdr en ten westen Jan Hendrickxsz Bosch als huurder.
	vervolg a: folio 312. 13-06-1658. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 28 gulden 
	jaarlijks, zo lang Arij Jansz Verwoert leeft.

	Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 22 folio 25, 13-05-1670 
	Regest: Arijen Claesz Noom, Arij Cornelisz Plemper en Gijsbert Jansz Vermij, 
	armmeesters van Bodegraven, als executeurs van het testament van Claesgen Joosten van 
	01-12-1662 voor notaris Coppert te Gouda, verkopen aan Thijs Arijensz en Cornelis 
	Arijensz, broers, een huis en erf met een stukje land bij Bodegraven onder de 
	jurisdictie van Zwammerdam, strekkend van de Buitendijk tot aan de Binnendijk, belend 
	ten noorden de erfgenamen van Philips Jansz Verwoert, ten zuiden de weduwe van Jan 
	den Brabander. Koopsom 430 gulden.

	Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 24 folio 315, 22-07-1694 
	Regest: Sijmon Vlas (?), schout van de Oude Rijn en Heikoop, gemachtigde van 
	Florentina Valcknaer, wonend in de stad Utrecht, procuratie gepasseerd voor Willem 
	van der Brouck, notaris te Utrecht, d.d. 24-06-1694, is als zodanig schuldig aan 
	Jacob de Vrij, raad in de vroedschap en thesaurier der stad Utrecht, getrouwd met 
	Catharina de Vries, die enig erfgename was van Abigaels Spindelbergh, weduwe van 
	Paulus de Vries, een bedrag van 1500 gulden. Gesteld onderpand: 18 morgen land in de 
	Zuidzijderpolder achter de grote Schans onder Bodegraven, strekkend van de gracht van 
	de Schans tot de wetering of scheisloot tussen de Hollandse en Stichtse rading, 
	belend ten oosten de heer van Heemstede en de kinderen van Adriaan Loeff, bruiker 
	Willem Pancken; nog een huis, berg en schuur met 11 morgen land onder Bodegraven, 
	strekkend uit de Rijn tot aan de kade, belend ten oosten de kinderen van Huibert 
	Hertogh en ten westen Jan Pietersz van Croonwijck c.s., in gebruik van Philips 
	Janssen Verwoert; nog 11 morgen in het Broekveld, strekkend van de Oud 
	Bodegraafsedijk tot de Wellewetering, belend ten oosten en westen Huibert van 
	Gorcum
4066. Michiel Lourensz. Block
   ged. Polsbroek (?) 5-12-1655
   x Polsbroek (?) 24-05-1680
4067. Aefgen Cornelis Kooijman
   1. Belichje Chielen (of: Michielsdr) Block
	 geb. Polsbroek ca 1675
4086. Aelt Aerts Aelten (Advocaat)
   x
4087. Anneke Cornelis Ariens Maat
   1. Gerritje Aelten Advocaat
	 geb. Langerak ca 1675
Generatie XIV
4208. Eesge Djoerds
   geb. Kollumerzwaag 1572
   overl. 1639
   z.v. Dijort Aesghes en Anna
   x Kollumerzwaag 1597
4209. Wijts Folkerts
   geb. 1576
   overl. Kollumerzwaag 1629
   1. Jan Eesges
	 geb. Kollumerzwaag 1598
	 overl. 1629
	 x 1623
	 Ms. Johannes
   2. Freeuw Eesgedr.
	 geb. Kollumerzwaag 1600
	 overl. 1640
	 x 1621
	 Buwe Annes
   3. Djoerd Eesges
	 geb. Kollumerzwaag 1602
   4. Jacob Eesges
	 geb. Kollumerzwaag 1604
	 overl. 1643
   5. Johannes Eesges
	 geb. Kollumerzwaag 1606
	 overl. 1640
   6. Hijlke Eesges
	 geb. Kollumerzwaag 1608
	 overl. 1653
	 x 1636
	 Jel Claases
   7. Reijn Eesges
	 geb. Kollumerzwaag 1610
4458. Aebele Geerts
   geb. 1534
   x rond 1555
4459. Luydts Gaytses
   geb. ca 1532
   overl. voor 1602
   http://www.xs4all.nl/~tdevries/kwart.html
   1. Mary Aebeles
	 geb. rond 1560
	 overl. Damwoude voor 7 juli 1625
4466/4467 = 4458 (Aebele Geerts) / 4459 (Luydts Gaytses)
4468/4469 = 2228 (Wyger Folckerts / 2229 (Mary Aebeles)
4488. Folkert Wybes
   geb. ca 1545, Kollumerzwaag (Kollumerland) 
   overl. (73 jaar oud)
   x Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1570
4489. Beerte Egbertsdr
   geb. ca 1550 
   overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1618 (68 jaar oud)
   1. Wybe Folckerts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1569
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 6-6-1629 (60 jaar oud)
	 x Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1590
	 Antie Tiebbes 
   2. Egbert Folckerts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1574
   3. Aelcke Folckerts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 20-1-1619
	 x Kollumerzwaag (Kollumerland) 20-1-1619
	 Pieter Luijttiens
   4. Aaff Folckerts
	 x
	 Lenert Jans 
   5. Je(d)ts Folckerts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 
	 overl. Kollum (Kollumerland) 20-9-1596
	 x Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1590
	 Folckert Wabes
   6. Anne Folckerts
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 1614
	 x Kollumerzwaag (Kollumerland) 1601
	 Wick Jarigs
4490. Gerbe Jarichs
   geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1530
   overl. (50 jaar oud)
   x (I) Kollumerzwaag (Kollumerland) na 1580
4491. Bauck Sijbes
   geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1530
   overl. (64 jaar oud)
   x (II) Kollumerzwaag (Kollumerland) na 1580
   Wijmeren Sijes
   1. Ancke Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1580
   2. Egbert Gerbens
	 x
	 Luke Albert 
   3. Waete Gerbens
	 x
	 Tiets Aeledr
   4. Gerbe Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) 
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 9-5-1594
   5. Jarich Gerbens
	 geb. Kollumerzwaag (Kollumerland) ca 1555
	 overl. Kollumerzwaag (Kollumerland) 28-5-1597 (42 jaar oud)
4492. Louwerens Nittes
   geb. ca 1525 
   overl. (56 jaar oud)
   x ca 1550
   NN
   1. Nees Louwerens
	 geb. Westergeest (Kollumerland) ca 1545
	 overl. 10-5-1586 (41 jaar oud)
	 x 8-6-1574 
	 Gerryt Fockes 
   2. Gerryt Louwerens
	 geb. ca 1554 
	 overl. Veenklooster 11-5-1618 (64 jaar oud)
	 x (I)
	 Griet Jansdr 
	 x (II)
	 NN 
   3. Nitte Louwerens
	 geb. 1556 
   4. Romcke Louwerens
	 x 21-5-1588
	 Bauck Ljiuwedr Jellema 
	 overl. 1-4-1595
4840. Sybrandt Hartmans
   x
4841. Bauck Eelckes
   1. Hedman Sybrands
	 geb. rond 1600
	 overl. voor 1640
4842/4843 = 2228 (Wyger Folckerts / 2229 (Mary Aebeles)
5088. Bocke Luywes
   wonende Wijnjeterp
   overl. na 1590
   x
5089. NN
   1. Lieuwe Bockes
	 wonende Wijnjeterp
	 overl. 1636
5236. Auke Sijbrands
   z.v. Sijbrand
   geb. Harlingen ca. 1585
   wever
   x
5237. Aafke Sipkesdr
   Van 1622 tot 1624 is Auke in een strijd verwikkeld met Egbert Harperts over de 
   rechten van het Wijbenga-leen.
   1. Sibrandus Aukes
	 geb. Harlingen 1612
5238. Minne Tiaerdts
   x
5239. Machteltje Pieters
   1. Aagje Minnes
   overl. na 14-06-1676
5856. Hans Hanzesz, de Olde
   in 1620 te Oostermeer
   x
5857. NN
   1. Hans Hanzesz de Jonge
	 veenbaas
5860. Jacob Gerloffs 
   x
5861. Fintje
   1. Gerlof Jacobsz
	 veenbaas te Opeinde
	 overl. circa 1657
5862. Baucke Rinnertsz
   in 1616 te Oostermeer
   overl. Oostermeer na 14 januari 1618
   x ca 1580
5863. Mincke
   http://web.inter.nl.net/hcc/Andrys.Stienstra/kertier
   1. Rinnert Bauckes
 	 boer in Oostermeer
 	 geb. Oostermeer
 	 overl. Oostermeer na 1620
 	 x Oostermeer 1616 
 	 Jedts Jacobs
 	 geb. Oostermeer
 	 overl. Oostermeerderven na 1617
   2. Sij(c)ke Bauckes
 	 afkomstig uit Oostermeer
 	 overl. Opeinde na 1658
 	 x voor 1617
 	 Gerloff Jacobs
 	 veenbaas, woont in Opeinde
 	 overl. Opeinde tussen 3 februari 1657 en 2 augustus 1657
 	 z.v. Jacob Gerloffs en Fintje
5866. Leffert Jansz
   overl. te Oostermeer ca 1648
   x voor 1603.
5867. Eelck Tyebbedr
   1. Rins Lefferts
	 overl. te Opeinde circa 1663
5956. Ridzert Sjoerds
   z.v. Sjoerd Ridzerts
   x
5957. NN
   1. Sjoerd Ritserts
5958. Hinne Gerbens
   geb. 1550
   z.v. Gerben Tjebbes
   x
5959. NN
   1. Gebke Hinnes
6144. Cornelis Jansen van Ebbenhorst
   geb. ca 1605
   overl. n11-4-1671
   z.v. Jan Cornelissen en Neeltgen Elbert Jordensdochter
   x ca 1625
6145. Trijntje Croessens van Spickhorst
   geb. circa 1605
   d.v. Croes Jacobsz
   Van Spickhorst en Ebbenhorts zijn de namen van twee
   boerderijen in Renswoude
   http://www.geocities.com/adevries2000/kwartierstaat1.htm
   1. Jorden Cornelisz. van Ebbenhorst
   2. Willem Cornelisz
	 geb. circa 1625
   3. Aelbertie Cornelis
	 x Renswoude 6 november 1653
	 Jan Janssen
   4. Jan Cornelisz van Ebbenhorst
	 x
	 Neeltje Albertt Jordens
   5. Jantje Cornelisse van Ebbenhorst
6208. Bernt Hendrickszn
   overl. Rijswijk (Gld.) voor 14-02-1658
   x I
6209. Maritge Dirks
   x II 14-02-1658
   NN
   1. Hendrick Berends
6232. Bart Hendriks
   ged. ca 1600
   x
6233. Woutertje Werven
   ged. ca 1605
   1. Hendrik Barten
	ged. ca 1632
6368. Arris Jans op 't Willer
   geb. Scherpenzeel ca 1585
   overl. ca 1649 (ong. 64 jaar)
   z.v. Jan Sanders op 't oude Willaer en Maria
   x
6369. Jantje Cornelisdr
   geb. ca 1585

   Aris alleen toegevoegd om de zonen met patroniem Arris met elkaar te kunnen verbinden.
   In 1611 worden Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr beleend door opdracht van 
   Henrick van Renseler Woltersz x jvr. Johanna van Droffelaer met een vierde deel van 
   Groot Twiller (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 108; 18-08-1611).
   In 1611 lenen Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr 900 gl. van Henrick van Renseler Woltersz 
   x jvr. Johanna van Droffelaer om bovenstaand goed te kunnen kopen. Geroyeerd op 
   16-07-1631 (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 108vo; 18-08-1611).
   In 1611 worden Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr beleend door opdracht van zijn vader 
   Jan Sandersz met een vierde deel van Groot Twiller. Voorwaarde Arris moet de restschuld 
   op dit deel over nemen en aan zijn broer Sander en zijn zusters Geertgen en Jannitgen 
   ieder 468 gl. betalen (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 111vo; 18-09-1611).
   Arris Janssen, op Twiller als leenman in de leenboeken van Scherpenzeel genoemd in 1618, 1636.
   In 1619 lijftochten Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr elkaar met de helft van Groot Twiller. 
   Zij verklaren dat zij hun goederen hebben moeten verkopen om dit te kunnen kopen 
   (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 133; 25-01-1619).
   In 1636 wordt Aris Jansen, op 't Nie Twiller genoemd als leenman 
   (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 195; 24-08-1636).
   In 1639 lijftochten Arris Jansz en Jannitgen Cornelisdr elkaar met de helft van Groot Twiller, 
   genaamd Nie Twillar. Na hun dood zullen de kinderen gelijkelijk erven, 
   maar de oudste zoon krijgt 200 gl. extra. Hij mag de anderen uitkopen voor 6500 gl. 
   (Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 207; 17-03-1639).
   In 1635 hoeven Arrijs Jansz e.a. geen extra dorpsbelasting te betalen wegens een obligatie 
   aan de gemeente (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 134; 23-11-1635).
   In 1635 koopt Arris Janss op 't Willer, borgen Tijs Janss en Willem Janss, de tiend van 
   Kouwenhoven (Register verkoop van tienden van St. Pieter te Utrecht, 1615-1657, 
   door Dick van Wageningen, blz. 35).
   Albert Aerrisz, Sander Huijbertsz van Wolfswinckel en Sander Aerrisz, op 't Willaer, 
   curators van de nalatenschap van Aerres Jansz x Jantgen contra Evert Gijsberts, 
   borg: Gerrit Aertsz, Evert vraagt vrijspraak wegens procedurefouten. 
   (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 19-12-1659. 27-02-1660. 19-03-1660 (2x). 07-05-1660 (2x). 
   18-06-1660 (2x). Doorverwezen naar het Hof van Gelderland. 30-07-1660 (9x).
   1. Cornelis Arisse op 't Willer
	 geb. ca 1610
   2. Jantje Arisse/Andriesse op 't Willer
	 geb. ca 1615
	 overl. Scherpenzeel 27 juli 1673 (ong. 58 jaar)
   3. Sander Arisse op 't Willer
	 geb. ca 1620
	 overl. tussen 1696 en 1703
   4. Grietje Arisse op 't Willer
	 geb. ca 1620
	 overl. na 1703
6372. Anthonis Aelberts van Glashorst
   geb. ca 1575
   overl. voor 1626
   x
6373. Cunera
   geb. ca 1575
   1. Gerritgen Thonisse? van Glashorst
	 geb. ca 1600
   2. Aalbert Teunissen van Glashorst
	 geb. ca 1605
   3. Goirt Thonisse van Glashorst
	 geb. ca 1610
   4. Goirtgen Thonisse van Glashorst
	 geb. ca 1610
6528. Joannes Vigen/Vygen
   x Heerlen (St. Pancratius) 31 juli 1605
6529. Elisabeth/Else/Petken Mors
   1. Oda Vygen
	 ged. Heerlen 23 juli 1606
	 get.: Peter Muters en Maria Muters
   2. Joannes Vigen
	 ged. Heerlen 12 november 1607
	 get.: Claes Tilmans, Maria Wetzelers en Maria Dautzenbergs
   3. Petrus Vigen
	 ged. Heerlen 24 februari 1609
	 get.: Peter Mutter, Greitt Sleipen en Peter Dorttans
   4. Hermannus Vyghen
	 ged. Heerlen 27 december 1610
	 get.: Henricus Spelthaen en Johanna Doortans
   5. Elisabetha Vigen
	 ged. Heerlen 24 augustus 1611
	 get.: Itgen Kleiners, Lennart Linckebellen en Anna Kleiners
   6. Nicolaus Vyghen
	 ged. Heerlen 22 oktober 1612
	 get.: Elsa Vruls en Joannes Haerst
   7. Cornelia Fyghen
	 ged. Heerlen 16 november 1615
	 get.: Elisabeta Bayskens
6546. Hubertus Isermans
   x ca 1604
6547. Anna Brouwers
   1. Johanna Isermans
	 ged. Sint Pieter 14 maart 1605
	 get.: Johannes Heijs en Anna n.n.
   2. Ida Isermans
	 geb. ca 1610
   3. Hubertus Isseremans
	 ged. Sint Pieter 8 oktober 1615
	 get.: Reijnerus Neven en Anna Huben
   4. (mog.) Jacobus n.n.
	 ged. Sint Pieter 23 april 1617
	 (z.v. Hubertus n.n. en Helena n.n.)
	 get.: Dionisius van Gangelt en Sooffia Smeets
   5. Elizabeth IJsermans
	 ged. Sint Pieter 02 februari 1620
	 get.: Hubertus Schrijnemacker en Elizabet Wijnans
   6. Paulus Isermans
	 ged. Sint Pieter 10 april 1622
	 get.: Wilhelmus Brouwers en Lisbet Bruwers
6912. Maes Evertsen
   geb. Ede 1535/1545
   z.v. Evert Dercksen
   x
6913. NN
   Maes was pachter van bouhof Veldhuijs in Veldhuizen onder Ede
   1. Evert Maessen
     geb. Ede 1565/1575
7072. Elbert
   geb. Zaalweer (Gld) rond 1530
   overl. Zaalweer (Gld) voor 10 november 1581.
7073. NN
   1. Peter Elbertsz
     geb. Zaalweer (Gld) rond 1555
7680. Aryen Cornelis (Smetser)
   geb. ca 1540
   schipper en landbouwer, woonde in Jaarsveld
   z.v. Cornelis Smetser Wees
   x
7681. NN
   1. Cornelisz Aryensz (Smetser)
     geb. ca. 1565
   2. Gerigje Smetser
     geb. ca. 1570
	 overl. voor 1663
     x
     Cornelis Hendriks de Benschopper
7712. Cornelis Corssen
   z.v. Cors Cornelissen
   x
7713. NN
   1. Adriaen Cornelisse (van Jaersvelt)
	 geb. Jaarsveld
7714. Dammis Cornelis (Sonnebergh)
   x
7715. Lijsgen Jacobsdr
   d.v. Jacob Adriaen Egbertsz en Martijngen Maertensdr
   1. Fijchie Dammisse (Sonnebergh)
	 weduwe van Benschop
7796. Bastiaan Blom
   x
7797. Marigje Bastiaenen
   1. Klaas Sebastiaanse Blom
	 geb. rond 1605
8054. Luijt Cornelis
   x
8055. Marichgen Dircx
   1. Aeltje Luiten
8080. Cornelis Pancrasz. Berghoef (van den Bergch)
   geb. Waarder ca 1580
   overl. na 1654
   Hij koopt in 1652/1654 burgerrechten in Woerden
   z.v. Pancras Cornelisz
   x
8081. NN
   1. Jan Cornelisz. Panken Berghoef
	 geb. ca 1600
8112. Doede Floris
   geb. ca 1580
   z.v. Floris Cornelis Doedens
   woont in Zegveld
   x ca 1600
8113. Geertgen Harmens
   geb. ca 1580
   1. Dirk Doedens
	 overl. voor 15 mei 1653
8128. Jan Janszoon Verwoerd
   geb. ca. 1600
   overl. ca. 1680
   z.v. Jan Philipszoon Verwoerd
   x 1630
8129. Niesgen Cornelisdr Verhoogh
   geb.
   d.v. Cornelis Jacobszn Verhoogh
   1. Philips Janszn Verwoert
     geb. 1630
     overl. na 3 Feb 1696
     x Bodegraven 23 Jan 1655
     Marchje Dircks
   2. Jan Janszn Verwoerd de Oude
     geb. 1639
     x Bodegraven (ondertr) 23 Nov 1659
     Marrigje Pietersdr van der Bruijn
   3. Cornelis Janszn Verwoerd
     geb. 1642
     overl. voor 1696
     x Polsbroek 21 Aug 1661
     Cornelia Leenderts van Rietveld
   4. Geertje Janszn Verwoerd
     geb. ca. 1644
     x 15 Apr 1668 te Oudewater 
     Ary Jansz van der Helm
   5. Jacob Janszn Verwoerd
     geb. 1646
     overl. na 25 Oct 1712
     x 7 Jun 1665 te Bodegraven 
     Claasje Cornelisdr van Leeuwen
   6. Marrichje Jans Verwoerd
     geb. ca. 1646
     x Woerden 3 dec 1671
     Dirck Aertsz Bijsterveld
   7. Pieter Janszn Verwoerd
     geb. 
     overl. voor 3 feb 1696
   8. Jan Janszn Verwoerd de Jonge
     ged. Bodegraven 8 Nov 1648
     x Zwammerdam 23 Aug 1699
     Jannetje Cornelisdr van Leeuwen
Generatie XV
8416. Dijort Aesghes
   geb. Kollumerzwaag 1546
   overl. Kollumerzwaag 1603
   x Kollumerzwaag 1571
8417. Anna
   geb. Kollumerzwaag 1550
   overl. Kollumerzwaag 1603
   1. Eesge Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1572
   2. Dirk Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1574
	 overl. 1627
   3. Tijaerd Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1576
	 overl. 1627
   4. Allert Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1578
	 overl. 1623
	 tr. 1603
	 Gerrittie Aerents
   5. Ritscke Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1580
   6. Diurdt (Djoerd) Djoerds
	 geb. Kollumerzwaag 1582
8938/8939 = 4458 (Aebele Geerts) / 4459 (Luydts Gaytses)
9766/9767 = 4458 (Aebele Geerts) 4459 (Luydts Gaytses)
11912. Sjoerd Ridzerts
    x
11913. NN
    1. Ridzert Sjoerds
11916. Gerben Tjebbes
    x
11917. NN
    1. Hinne Gerbens
	 geb. 1550
12288. Jan Cornelissen
    geb. circa 1577
    overl. voor 30 Oktober 1654
    z.v. Cornelis Willemsen
    x (kerk) circa 1605
12289. Neeltgen Elbert Jordensdochter
    geb. circa 1585
    d.v. Elbert Jordensz
   1. Cornelis Jansen van Ebbenhorst
	 geb. circa 1605
	 overl. na 11-4-1671
   2. Egbert Jansen van Ebbenhorst
   3. Jorden Janse Ebbenhorst
	 landbouwer
	 geb. Scherpenzeel (op Ebbenhorst)
	 overl. Renswoude 15 juli 1700
	 x Renswoude 16 oktober 1642
	 Jantje Cornelisse
	 overl. Renswoude 31 december 1694
	 d.v. Cornelis Willemse Ravenhorst
12290. Croes Jacobsz
    z.v. Jacob Cornelis en Adriaantje Gijsbertsdr
    x
12291. NN
    1. Trijntje Croessens van Spickhorst
	 geb. circa 1605
13824. Evert Dercksen
    geb. Ede tussen 1510 en 1525
    Evert was pachter van bouhof Veldhuijs in Veldhuizen 
    onder Ede van 1540-1577
    1. Derck Everts
	 geb. ca 1530
    2. Eelgis Everts
	 geb. ca 1530
    3. Maas Evertsen
     geb. Ede 1535/1545
15360. Cornelis (Smetser) Wees
    geb. ca. 1515
    x
15361. NN
    1. Aryen Cornelisz (Smetser)
     geb. ca. 1540
    2. Jan Cornelis (Smetser)
     x
     Truijtje Stevens
     Jan woont in 1594 in Montfoort
15424. Cors Cornelissen
    x
15425. NN
    1. Cornelis Corssen
15430. Jacob Adriaen Egbertsz
    x
15431. Martijngen Maertensdr
    1. Lijsgen Jacobsdr
16660. Pancras Cornelisz
    x
16661. NN
    1. Cornelis Pancrasz. Berghoef
	 geb. Waarder ca 1580
16224. Floris Cornelis Doedens
    overl. voor 22 mei 1630
    z.v. Cornelis Doedens
    woont in Zegveld
    x
16225. NN
    1. Doede Floris
	 woont in Zegveld
16256. Jan Philipszoon Verwoerd
    geb. ca 1570 
    z.v. Philip Verwoerd
    x
16257. NN
    1. Philip Janszoon Verwoerd
     geb. ca. 1600
    2. Jan Janszoon Verwoerd
     geb. ca. 1600
     x ca. 1630 
     Niesgen Cornelisdr Verhoogh
16258. Cornelis Jacobszn Verhoogh
    x
16259. NN
    1. Niesgen Cornelisdr Verhoogh
	 geb.
Generatie XVI
24576. Cornelis Willemsen
    geb. circa 1545
    x
24577. NN
    1. Jan Cornelissen
	 geb. circa 1577
	 overl. voor 30 Oktober 1654
24578. Elbert Jordensz
    x
24579. NN
    1. Neeltgen Elbert Jordensdochter
	 geb. circa 1585
24580. Jacob Cornelis
    x
24581. Adriaantje Gijsbertsdr
    1. Croes Jacobsz
32448. Cornelis Doedens
    x
32449. NN
    1. Floris Cornelis Doedens
	 woont in Zegveld
	 overl. voor 22 mei 1630
32512. Philip Verwoerd
    geb. ca. 1545 
    x
32513. NN
    1. Jan Philipszoon Verwoerd
     geb. ca 1570
HOME                    Generatie I t/m VIII                        Generatie IX t/m XI